Somatuline Autogel

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Pharmachim AB 120 mg Lanreotid 0,4 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 12760:55

EAN: 07350004589036

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Somatuline Autogel

60 mg, 90 mg & 120 mg Lösning i förfylld spruta
Lanreotid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om Du har ytterligare frågor vänd Dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Somatuline Autogel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Somatuline Autogel
3. Hur du använder Somatuline Autogel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Somatuline Autogel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Somatuline Autogel är och vad det används för

Namnet på ditt läkemedel är Somatuline Autogel. Det är en långtidsverkande form av lanreotid.

Lanreotid, den aktiva substansen, tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tillväxthormonshämmare”. De liknar ett annat ämne (hormon) som kallas ”somatostatin”. Lanreotid sänker nivåerna av hormoner i kroppen, såsom tillväxthormon (GH) och insulinliknande tillväxtfaktorer 1 (IGF-1) och hämmar frisättningen av vissa hormoner i mag-tarmkanalen och tarmsekretet.

Dessutom har den en effekt på vissa avancerade typer av tumörer (så kallade neuroendokrina tumörer) i tarmen och i bukspottskörteln genom att stoppa eller fördröja dess tillväxt.

Vad Somatuline Autogel används för

• långsiktig behandling av akromegali (ett tillstånd där din kropp producerar för mycket tillväxthormon) då nivån av tillväxthormon förblir onormal efter kirurgiskt ingrepp och/eller vid strålbehandling, eller hos patienter för vilka kirurgi och/eller strålbehandling inte är något alternativ

• lindring av symtom som blodvallningar och diarré som ibland förekommer hos patienter med neuroendokrina tumörer (NET)

• behandling och kontroll av tillväxten av vissa avancerade tumörer i tarmen och bukspottkörteln, så kallade gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer eller GEP-NET. Används när denna typ av tumörer inte kan avlägsnas genom operation.

2. Vad du behöver veta innan du använder Somatuline Autogel

Använd inte Somatuline Autogel

- om du är allergisk (överkänslig) mot lanreotid, somatostatin och läkemedel från samma familj (somatostatinanalog), eller något annat innehållsämne i Somatuline Autogel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Somatuline Autogel kan ge förändringar av blodglukosnivån. Har Du diabetes kan eventuellt insulinbehovet förändras.

Tala om för Din läkare om Du:

- är diabetiker

- har stenar i gallblåsan (gallsten), eftersom lanreotid kan leda till gallsten. Din läkare kan behöva kontrollera dig regelbundet.

- har sköldkörtelproblem, då lanreotid kan minska din sköldkörtelfunktion något

- lider av hjärtsjukdomar

- någon gång har haft lever- eller njurproblem.

Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Somatuline Autogel.

Barn och ungdomar

Somatuline Autogel rekommenderas inte till barn.

Andra läkemedel och Somatuline Autogel

Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Särskild försiktighet bör iakttas vid samtidig behandling med:

• ciklosporin (ett immunhämmande läkemedel som minskar immunreaktionen efter en transplantation eller vid autoimmun sjukdom)

• bromokroptin (dopaminagonist som används vid behandling av tumörer i hypofysen och vid Parkinsons sjukdom eller för att förhindra laktation efter förlossning)

• bradykardiinducerande läkemedel (läkemedel som sänker hjärtrytmen, t.ex. betablockerare)

Dosjustering av dessa läkemedel som administreras samtidigt som lanreotid kan övervägas av din läkare.

Graviditet, amning och fertilitet

Okänt om Somatuline Autogel påverkar fostret. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.

Amning

Okänt om Somatuline Autogel går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel, trötthet och kraftlöshet har rapporterats vid behandling med Somatuline Autogel. Din förmåga att köra bil och använda maskiner kan påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Somatuline Autogel

Använd alltid Somatuline Autogel enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad är den normala dosen:

Behandling av akromegali

Den rekommenderade dosen är en injektion var 28: dag. Din läkare kan anpassa dosen med hjälp av någon av de tre tillgängliga styrkor av Somatuline Autogel (60, 90 eller 120 mg).

Din läkare kommer även bestämma hur lång behandlingstiden skall vara.

Symtomlindring (såsom blodvallning och diarré) i samband med neuroendokrina tumörer

Den rekommenderade dosen är en injektion var 28:e dag. Din läkare kan anpassa dosen med hjälp av någon av de tre tillgängliga styrkor av Somatuline Autogel (60, 90 eller 120 mg).

Din läkare kommer även bestämma hur lång behandlingstiden skall vara.

Behandling av avancerade tumörer i tarmen och bukspottkörteln, så kallade gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer eller GEP-NET. Används när denna typ av tumörer inte kan avlägsnas genom operation.

Den rekommenderade dosen är 120 mg var 28:e dag. Din läkare bestämmer hur länge du ska behandlas med Somatuline Autogel för tumörkontroll.

Administreringssätt

Somatuline Autogel ges av läkare eller sjuksköterska som en djup injektion i skinkan.

Om samma dos av Somatuline Autogel ges, kan du eller en tränad person, efter lämplig träning, injicera läkemedlet själv. Självadministrering eller administrering av en annan utbildad person är endast möjligt om du behandlas för akromegali eller för kontroll av symptom (blodvallning och diarré) i samband med NET. Sjukvårdspersonal bestämmer om du eller en tränad person ska administrera produkten. För instruktion om hur du själv eller en tränad person injicerar läkemedlet läs bruksanvisningen nedan.

Bruksanvisning

Följande instruktion beskriver hur Somatuline Autogel ska injiceras.

LÄS HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR MED INJEKTIONEN.

Somatuline Autogel tillhandahålls färdig för användning i en förfylld spruta utrustad med ett automatiskt säkerhetssystem, som automatiskt låser nålen efter avslutad injicering, för att förhindra stickskador efter användning.

1. Ta ut Somatuline Autogel ur kylskåpet 30 minuter innan det ska ges. Öppna inte den laminerade skyddspåsen förrän omedelbart innan injiceringen.

2. Kontrollera att den laminerade skyddspåsen är obruten innan du öppnar den och att utgångsdatum inte är passerat. Utgångsdatum är tryckt på ytterkartongen samt på skyddspåsen. ANVÄND INTE LÄKEMEDLET OM UTGÅNGSDATUM ÄR PASSERAT ELLER OM DEN LAMINERADE SKYDDSPÅSEN ÄR SKADAD PÅ NÅGOT VIS.

3. Tvätta händerna med tvål och se till att det finns en ren yta för iordningställandet.

4. Riv upp skyddspåsen och ta ut den förfyllda sprutan.

5. Välj injektionsställe:

a) övre yttre kvadranten av skinkan (om injektionen ges av sjukvårdspersonal eller annan tränad person) eller

b) övre yttre delen av låret (om du ger injektionen själv).

  • Växla injektionsställe mellan högra och vänstra sidan mellan varje tillfälle du får Somatuline Autogel.

6. Tvätta injektionsstället.

7. Vrid av kolvskyddet samt kassera det.

8. Avlägsna nålskyddet och kassera det.

9. Håll skinnet runt injektionsstället slätt med hjälp av tumme och pekfinger. Injiceraläkemedlet utan att nypa ihop skinnet. Nålen ska sättas in snabbt med hela sin längd (djup subkutan injektion) vinkelrät (90º) mot skinnet.

10. Injicera läkemedlet långsamt. Normalt behövs ca 20 sekunder. Injicera hela dosen tills kolven inte kan tryckas ihop mer. Vid detta läge hörs ett ”klick”.

Observera: Håll kvar trycket med tummen mot kolven, för att förhindra att det automatiska säkerhetssystemet aktiveras för tidigt.

11. Håll kvar trycket mot kolven medan nålen dras ut från injektionsstället.

12. Släpp trycket mot kolven. Nålen kommer automatiskt att dras in i säkerhetsskyddet och låsas fast.

13. Tryck försiktigt på injektionsstället med en torr bomullstuss eller steril kompress för att förhindra blödning. Gnugga eller massera inte injektionsstället efter injicering.

14. Kassera den använda sprutan enligt sjukvårdspersonalens instruktioner. Kasta INTE sprutan i hushållsavfallet.

Om du använt för stor mängd av Somatuline Autogel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Somatuline Autogel

Kontakta sjukvården så fort du upptäcker att du har missat en injektion. De kommer att ge dig råd om när du ska ta nästa injektion. Självinjicera inte en extra injektion för att kompensera för glömd injektion utan att tala med sjukvården.

Om du slutar att använda Somatuline Autogel

Ett uppehåll i mer än en dos eller ett för tidigt avslut av Somatuline Autogel- behandlingen kan påverka framgången för behandlingen. Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Berätta omedelbart för din läkare om du upplever några av följande biverkningar:

• känner dig mer törstig eller tröttare än vanligt, och har torr mun- detta kan vara tecken på att du har höga blodsockernivåer eller utvecklar diabetes

• hungrig, skakig, svettas mer än vanligt eller känner dig förvirrad. Dessa kan vara tecken på lågt blodsocker.

Frekvensen av dessa biverkningar är vanligt, kan det förekomma hos upp till 1 av 10 personer.

Kontakta omedelbart läkare/sjukvård om du märker att:

• du får en ansiktsrodnad, sväller upp eller får fläckar och hudutslag

• du får ett tryck över bröstet, du blir andfådd eller får pipande andning

• du känner dig svag, möjligen som ett resultat av ett blodtrycksfall.

Dessa kan vara resultatet av en allergisk reaktion. Frekvensen för denna biverkan är inte känd; det kan inte beräknas från tillgängliga data.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande biverkningar. De vanligaste förväntade biverkningarna är gastrointestinala besvär, problem med gallblåsan och reaktioner vid injektionsstället. De biverkningar som kan uppstå med Somatuline Autogel är listade nedan enligt deras frekvenser.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

• diarré, lös avföring, magsmärta

• gallsten och andra problem med gallblåsan. Du kanske har symptom som svår och plötslig buksmärta, hög feber, gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor), frossa, aptitlöshet, kliande hud

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 personer)

• viktminskning

• brist på energi

• långsam hjärtrytm

• stark trötthetskänsla

• minskad aptit

• känna sig allmänt svag

• överflödigt fett i avföringen

• yrselkänsla, huvudvärk

• håravfall eller minskad hårväxt

• smärta som drabbar muskler, ledband, senor och ben

• reaktioner på injektionsstället såsom smärta eller hård hud

• onormala lever-och bukspottkörteltestresultat och förändringar i blodsockernivåer

• illamående, kräkningar, förstoppning

• gaser, uppsvälld mage eller allmän obehagskänsla, matsmältningsbesvär

• biliär dilatation (utvidgning av gallgångarna mellan levern och gallblåsan och tarmen). Du kan få symtom som magsmärtor, illamående, gulsot och feber

• blodvallningar i huden

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 personer)

• värmevallningar

• sömnsvårigheter

• förändring i avföringens färg

• förändring i halterna av natrium-och alkaliskt fosfatas som visas i blodproverna

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

• Plötslig, svår smärta i nedre delen av magen - som kan vara ett tecken på inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

Eftersom lanreotid kan förändra dina blodsockernivåer kan din läkare vilja kontrollera ditt blodsocker, särskilt i början av behandlingen.

På samma sätt som att det kan uppstå problem med gallblåsan med denna typ av läkemedel, kan din läkare vilja övervaka din gallblåsa från det att du börjar ta Somatuline Autogel till en tid efteråt.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du märker någon av biverkningarna ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Somatuline Autogel ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2 – 8°C) i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel som förvarats i oöppnad laminerad skyddspåse vid en temperatur som ej överstigit 40°C under högst 24 timmar, kan åter läggas in i kylen för förvaring och användas vid ett senare tillfälle. Detta får upprepas högst tre gånger.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Det aktiva innehållsämnet är lanreotid 60 mg, 90 mg respektive 120 mg per förfylld spruta som lanreotidacetat.

- Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, ättiksyra, koncentrerad (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Somatuline Autogel är en vit till svagt gul halvfast beredning.

Varje förpackning innehåller en förfylld spruta med injektionsnål.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel 042-32 66 95

Ompackare:

Dr Fisher farma B.V

Lelystad

Nederländerna

Tillverkare:

Ipsen Pharma koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast

8 juni 2018