Sincon

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 6 x 10 x 1 styck

129:-

Ord. butikspris 143:-

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Sincon är ett tårersättningsmedel, som droppas i ögat när det ger besvär i form av t ex sveda och gruskänsla. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Sincon är ett läkemedel som används för att lindra symtom som uppkommer på grund av torra ögon, till exempel sveda och gruskänsla. Medlet fungerar på samma sätt som vår naturliga tårvätska, det vill säga att fuktar och smörjer ögat vilket mildrar obehagen. Sincon innehåller inga farmakologiskt aktiva substanser och är helt fritt från konserveringsmedel.

EAN: 07315985604666

Polyvinylalkohol, natriumklorid , kaliumklorid, renat vatten

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sincon

Ögondroppar, lösning, endosbehållare

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SINCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SINCON
3. HUR DU ANVÄNDER SINCON
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SINCON SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD SINCON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sincon är ett tårersättningsmedel, som droppas i ögat när det ger besvär i form av t.ex. sveda och gruskänsla. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat så att obehagen försvinner. Det används vid lindring av symtom som uppkommit vid torra ögon.

Läkaren kan ha ordinerat annat användningsområde som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SINCON

Använd inte Sincon

 • om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Vid mycket stor användning och extremt torra ögon kan vita avlagringar av polyvinylalkohol bildas på ögonlocken. Detta är helt ofarligt och kan avlägsnas med en fuktad näsduk eller liknande.

Graviditet och amning

Graviditet

Förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning

Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.


3. HUR DU ANVÄNDER SINCON

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 droppe i ögat/ögonen vid behov.

Sincon kan användas av personer med kontaktlinser.

Bruksanvisning

 1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

 2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.

 3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

 4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen.

  Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen.

 5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

Om du har använt för stor mängd av Sincon

Överdosering innebär inga risker.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Övergående sveda i ögat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR SINCON SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen efter UTG.DAT. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i tre månader. Öppnad endosbehållare används omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Produkten innerhåller inga famakologiskt aktiva substanser

 • Innehållsämnena är polyvinylalkohol, natriumklorid, kaliumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

60 × 0,15 ml endosbehållare. Förpackningen innehåller sex aluminiumfoliepåsar vilka var och en innehåller tio endosbehållare.

Innehavare av godkännande för försäljning

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

Curida AS

Solbærvegen 5

2409 Elverum

Norge


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-09-21

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar