Sincon

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 6 x 10 x 1 styck

128:-

Ord. butikspris 143:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Sincon är ett tårersättningsmedel, som droppas i ögat när det ger besvär i form av t ex sveda och gruskänsla. Det fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar och smörjer ögat. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Sincon är ett läkemedel som används för att lindra symtom som uppkommer på grund av torra ögon, till exempel sveda och gruskänsla. Medlet fungerar på samma sätt som vår naturliga tårvätska, det vill säga att fuktar och smörjer ögat vilket mildrar obehagen. Sincon innehåller inga farmakologiskt aktiva substanser och är helt fritt från konserveringsmedel.

EAN: 07315985604666

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Polyvinylalkohol, natriumklorid , kaliumklorid, renat vatten

"Lindring av symtom som uppkommit vid torra ögon.Bruksanvisning 1.Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.2.Stäng kuvertet genom att vika kanten.3.Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.4.Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).5.Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Tag alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket. "

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sincon

Ögondroppar, lösning, endosbehållare

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Produkten innerhåller inga famakologiskt aktiva substanser

  • Innehållsämnena är polyvinylalkohol, natriumklorid, kaliumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Innehavare av godkännande för försäljning

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare

Curida AS

Solbærvegen 5

2409 Elverum

Norge


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-07-04

Upptäck flera produkter inom

Torra ögon Ögon och öron Receptfria läkemedel