Sertraline SUN

Filmdragerad tablett 100 mg Sertralin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 124:44

EAN: 08901296011928

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Sertralin SUN

50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
sertralin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sertralin SUN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sertralin SUN
3. Hur du använder Sertralin SUN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sertralin SUN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sertralin SUN är och vad det används för

Sertralin SUN innehåller den aktiva substansen sertralin.

Sertralin SUN tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

Sertralin SUN kan användas för att behandla

 • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

 • social fobi (hos vuxna)

 • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

 • paniksyndrom (hos vuxna)

 • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).

Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.

Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionell traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför sig generande).

Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.

Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Sertralin SUN.

Sertralin som finns i Sertralin SUN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Sertralin SUN

Använd inte Sertralin SUN

 • om du är allergisk mot sertralin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med sertralin.

 • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos).

Varningar och försiktighet

Läkemedel såsom Sertraline SUN (s.k. SSRI-/SNRI-preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sertralin SUN.

Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkare innan du tar Sertralin SUN om du har eller tidigare har haft något av följande:

 • Om du har epilepsi (krampanfall) eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du tidigare har haft en sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

 • Om du har eller tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se nedan ”Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom”).

 • Om du har serotonergt syndrom eller malignt neuroleptikasyndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som Sertralin SUN. (Symtomen beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

 • Om du har lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertralin SUN. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

 • Om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

 • Om du har leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertralin SUN.

 • Om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertralin SUN och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

 • Om du har blödningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning.

 • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertralin SUN ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år om de lider av tvångssyndrom (OCD). Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se ”Barn och ungdomar” nedan).

 • Om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT).

 • Om du har problem med ögonen såsom vissa former av glaukom (ökat tryck i ögonen).

 • Om du har fått veta att du har ett hjärtproblem som påvisats med elektrokardiogram (EKG), som kallas förlängt QT-intervallet.

Om din läkare planerar att be dig lämna ett urinprov för att upptäcka förekomst av ett läkemedel som kallas bensodiazepiner, berätta då att du tar Sertralin SUN eller har tagit det under flera dagar. Det beror på att detta läkemedel kan påverka svaret på urinprovet.

Rastlöshet/akatisi

Användning av sertralin har kopplats till en plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still (akatisi). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt så om du utvecklar sådana symtom bör du tala med din läkare.

Utsättningsreaktioner

Biverkningar i samband med att behandlingen avbryts (utsättningsreaktioner) är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Sertralin SUN och avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2-3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader, du bör alltid diskutera med din läkare om hur du kan avbryta behandlingen på bästa sätt.

Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom
Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är en ung vuxen. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Barn och ungdomar

Sertralin ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom (OCD). Risken för biverkningar som självmordsförsök, tankar på att skada sig själv eller begå självmord (självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertralin SUN skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Sertralin SUN till dig och du är under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras när du tar Sertralin SUN.

Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertralin SUN på tillväxt, mognad och utveckling av inlärningsförmåga (kognitiva förmåga) och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Sertralin SUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Sertralin SUN, eller också kan Sertralin SUN minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.

Intag av Sertralin SUN tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

 • läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom), antibiotikumet linezolid samt metylenblått (för behandling av höga nivåer av methemoglobin i blodet). Använd inte Sertralin SUN tillsammans med dessa läkemedel.

 • läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos (pimozid). Använd inte Sertralin SUN tillsammans med pimozid.

Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara kvar i 1-2 veckor.

 • Produkter som innehåller aminosyran tryptofan

 • Läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)

 • Läkemedel som används vid narkos eller för att behandla kronisk smärta (fentanyl, mivakurium och suxametonium)

 • Läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)

 • Blodförtunnande läkemedel (warfarin)

 • Läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)

 • Lugnande medel (diazepam)

 • Diuretika (kallas även urindrivande medel)

 • Läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

 • Läkemedel mot diabetes (tolbutamid)

 • Läkemedel mot stark magsyra, magsår och halsbränna (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol)

 • Läkemedel mot mani och depression (litium)

 • Andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin)

 • Läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin)

 • Läkemedel som används mot högt blodtryck, bröstsmärtor eller för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t ex verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon)

 • Läkemedel mot bakterieinfektioner (t ex rifampicin, klaritromycin, telitromycin, erytromycin).

 • Läkemedel mot svampinfektioner (t ex ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol).

 • Läkemedel mot hiv/aids och hepatit C (proteashämmare t.ex. ritonavir, telaprevir).

 • Läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar efter en operation eller cancerbehandling (aprepitant).

 • Läkemedel som man vet kan öka risken för förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärtat (t.ex. antipsykotika och antibiotika).

Sertralin SUN med mat, dryck och alkohol

Sertralin SUN kan tas med eller utan mat.

Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertralin SUN.

Sertralin SUN bör inte tas i kombination med grapefruktjuice eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertralin kommer bara att ges till dig när du är gravid om din läkare anser att nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för barnet. Om du är kvinna och kan bli gravid bör du använda en säker preventivmetod (t.ex. p-piller) när du tar sertralin.

Tala om för din barnmorska och/eller läkare att du använder Sertralin SUN. När läkemedel såsom Sertralin SUN används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistentpulmonellhypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Ditt nyfödda barn kan även få andra symtom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln, symtomen inkluderar:

- svårigheter att andas

- blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

- blåa läppar

- kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

- att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

- spända eller slappa muskler

- darrningar, ryckningar eller kramper

- förstärkta reflexer

- irritabilitet

- lågt blodsocker.

Om ditt nyfödda barn har något av dessa symtom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

Det finns belägg för att sertralin passerar över till bröstmjölk hos människa. Sertralin SUN bör bara ges till ammande kvinnor om läkaren anser att nyttan överväger de eventuella riskerna för barnet.

I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Sertralin SUN

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Depression och tvångssyndrom

Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i intervall om åtminstone en vecka under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Användning hos barn och ungdomar
Sertralin SUN får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).

Tvångssyndrom:

Barn 6-12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Ungdomar 13-17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.

Administreringssätt

Sertralin SUN tabletter kan tas med eller utan mat.

Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras. Behandling av depression bör vanligtvis fortsätta i 6 månader efter att du har märkt en förbättring.

Om du använt för stor mängd av Sertralin SUN

Om du fått i dig för stor mängd Sertralin SUN av misstag, kontakta omedelbart din läkare eller uppsök närmsta akutmottagning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och i sällsynta fall, medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Sertralin SUN

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid.

Om du slutar att använda Sertralin SUN

Sluta inte att ta Sertralin SUN, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertralin SUN under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertralin SUN, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Illamående är vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och går ofta över eller avtar efter fortsatt behandling. 

Tala genast med din läkare om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

 • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.

 • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar 

 • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som Sertralin SUN. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.

 • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada

 • om du upplever symtom på depression med tankar på att skada dig själv eller begå självmord (självmordstankar).

 • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Sertralin SUN. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.

 • om du får ett krampanfall.

 • om du har en manisk period (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • halsont, anorexi, ökad aptit,

 • depression, känna sig konstig, mardrömmar, ångest, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandgnissling,

 • domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet,

 • synstörningar, öronringningar,

 • hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar,

 • magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser,

 • utslag, ökade svettningar, muskelvärk, potensproblem, smärta i bröstkorgen ledvärk

 • sjukdomskänsla.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • luftrörskatarr, rinnande näsa,

 • överkänslighet

 • låga nivåer av sköldkörtelhormon

 • hallucinationer, kraftig lyckokänsla, likgiltighet, onormala tankar, aggression,

 • kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar, onormal koordination, inte kunna vara still, minnesförlust, minskade känslor, talsvårigheter, yrsel när man ställer sig upp, svimningsanfall, migrän,

 • förstorade pupiller,

 • öronont, snabba hjärtslag, högt blodtryck, vallningar,

 • andningssvårigheter (eventuellt med väsljud), andfåddhet, näsblod,

 • inflammation i matstrupen, svårigheter att svälja, hemorrojder, ökad salivavsöndring, störningar i tungrörelserna, rapningar,

 • ögonsvullnad, mörklila fläckar i huden, ansiktssvullnad, håravfall, kallsvettning, torr hud, nässelfeber, klåda,

 • inflammation i led och ben, muskelsvaghet, ryggont, muskelryckningar,

 • behov att kissa på natten, oförmåga att kissa, ökad urinmängd, behöva kissa oftare, problem med att kissa, urininkontinens

 • vaginal blödning, sexuella störningar, sexuella problem hos kvinnor, oregelbunden menstruation, svullna ben, frossa, feber, svaghet, törst, förhöjda leverenzymvärden, viktnedgång, viktuppgång.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • tarmproblem, öroninfektion, cancer, svullna körtlar, högt kolesterolvärde, lågt blodsocker,

 • fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, läkemedelsberoende, psykotisk störning, förföljelsemani, självmordstankar, sömngång, för tidig utlösning,

 • allvarlig allergisk reaktion

 • koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, störd sinnesförnimmelse,

 • fläckar framför ögonen, glaukom, dubbelseende, ljus sticker i ögonen, ögonblödning, olika stora pupiller, onormal syn, problem med tårflödet,

 • problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes)

 • hjärtattack, långsamma hjärtslag, hjärtproblem, dålig cirkulation i armar och ben, täppt i halsen, snabb andning, långsam andning, talsvårigheter, hicka,

 • blod i avföringen, ont i munnen, sår på tungan, tandproblem, tungproblem, munsår, problem med leverfunktionen,

 • hudproblem med blåsor, utslag i hårbotten, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, bensjukdom,

 • minskad urinmängd, svårigheter att kissa, blod i urinen,

 • kraftig vaginal blödning, torr vagina, rodnad och smärta i penis och förhud, underlivsflytning, förlängd erektion, utsöndring från brösten,

 • bråck, minskad läkemedelstolerans, gångsvårigheter, onormal sperma, ökade kolesterolvärden i blodet, skada, kärlutvidgningsoperation.

 • Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med Sertralin SUN eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • delvis synförlust.

Efter marknadsföringen av sertralin har följande biverkningar rapporterats

 • Minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, endokrina problem, låga blodsalter, ökad blodsockernivå,

 • hemska onormala drömmar, självmordsbeteende,

 • problem med muskelrörelserna (som överaktivitet, spända muskler, gångsvårigheter och stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser), plötslig svår huvudvärk (som kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom),

 • onormal syn, olika stora pupiller, problem med blödningar (t.ex. magblödning), tilltagande ärrbildning i lungvävnaden (interstitiell lungsjukdom), inflammation i bukspottkörteln, allvarliga problem med leverfunktionen, gulfärgning av hud och ögon (gulsot),

 • hudödem, hudreaktion mot solen, muskelkramp, bröstförstoring, problem med koagulationen, onormala laboratorietester, sängvätning.

 • yrsel, svimning, eller obehagskänsla i bröstet som kan vara tecken på förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (syns på EKG) eller onormal hjärtrytm.

Övriga biverkningar hos barn och ungdomar

I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.

Symtom som kan uppträda när behandlingen avbryts
Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkningar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Sertralin SUN).

En ökad risk för benfrakturer har observerats hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Sertralin SUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter “Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är sertralin. En filmdragerad tablett innehåller 50 mg respektive 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylcellulosa och magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400 och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sertralin SUN 50 mg är vita filmdragerade, kapselformade tabletter, märkta med ”50” på ena sidan och brytskåra på den andra sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Sertralin SUN 100 mg är vita filmdragerade, kapselformade tabletter, märkta med ”100” på ena sidan och brytskåra på den andra sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora doser.

Sertralin SUN finns tillgänglig i förpackningarna: 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 eller 300 (sjukhusförpackning: 10x30) filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87,

213 JH Hoofddorp,

Nederländerna

Tillverkare

Alkaloida Chemical Company Zrt.

4400 Tiszavasvári,

Kabay János u. 29

Ungern

Terapia SA,

Str. Fabricii nr. 124,

Cluj Napoca-400632,

Rumänien

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.,

Polarisavenue 87,

213 JH Hoofddorp,

Nederländerna

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Italien

Sertralina SUN 50 mg

Sertralina SUN 100 mg

Nederländerna

Sertraline 50 SUN 50 mg filmomhulde tabletten

Storbritannien

Sertraline 50 mg Tablets

Sertraline 100 mg Tablets

Sverige

Sertralin SUN 50 mg filmdragerade tabletter

Sertralin SUN 100 mg filmdragerade tabletter


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-04-23