Selukos

Kutan suspension 2,5 % 100 milliliter

42:-

Ord. butikspris 55:-

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Receptfritt läkemedel. Lättapplicerad hårlösning mot kraftig mjäll och seborré. Anpassad efter hudens pH. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 550:-/L

EAN: 07046260035416

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Selukos

2,5 % Kutansuspension
selendisulfid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Selukos är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Selukos
3. Hur du använder Selukos
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Selukos ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Selukos är och vad det används för

Selukos används mot mjällbildning och seborré.

Selendisulfid har mjällborttagande effekt. I Selukos är den verksamma beståndsdelen selendisulfid finfördelad i en fettfri schampobas med ett för huden lämpligt pH (surhetsgrad). Schampobasen har s.k. ytspänningsnedsättande egenskaper för att lättare kunna fördelas i hårbotten.

2. Vad du behöver veta innan du använder Selukos

Använd inte Selukos

- om du är allergisk (överkänslig) mot selendisulfid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Under schamponering och sköljning bör man undvika att preparatet kommer i kontakt med ögonens eller munnens slemhinna, då det kan verka irriterande. Skulle detta ändå inträffa bör området sköljas med vatten. Händerna ska tvättas noggrant efter behandlingen. Permanentning eller hårfärgning bör ej göras samtidigt med Selukos-behandlingen. Vid otillräcklig sköljning kan vitt eller grått hår antaga en gul färgton.

Använd inte på skadad eller sårig hud.

Före användning av Selukos bör smycken tas av eftersom missfärgning kan förekomma.

Barn och ungdomar

Om Selukos används till barn under 15 år ska det ske i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Selukos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Selukos förväntas ej ha några oönskade effekter under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant.

Selukos innehåller natriumbensoat

Selukos innehåller natriumbensoat (E211) 0,4 mg/g, som kan orsaka lokal irritation.

Selukos innehåller även Metylparahydroxibensoat (E218) 1,24 mg/g, etylparahydroxibensoat (E214) 0,312 mg/g, propylparahydroxibensoat (E216) 0,16 mg/g, isobutylparahydroxibensoat 0,16 mg/g och

N-butylparahydroxibensoat 0,31 mg/g som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

11,4 mg alkohol (etanol) per gram som kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.


3. Hur du använder Selukos

Följande behandlingsschema bör noga följas: Fukta håret ordentligt med varmt vatten. Schamponera håret med en mindre mängd Selukos och skölj därefter noga. Gnid sedan in så mycket Selukos att ett rikligt lödder bildas. Massera hårbotten grundligt under c:a 2 minuter. Skölj håret väl - helst med handdusch.

Vid riklig mjällbildning är det lämpligt att under de första två veckorna behandla håret 2 gånger per vecka och därefter vid behov. Tvätta håret omväxlande med vanligt schampo mellan Selukos-behandlingarna.

Om du har använt för stor mängd av Selukos

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Selukos orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare):

Klåda, irritation, hudutslag, uttorkad hud.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Kontaktdermatit.

Kontakt med ögonens eller munnens slemhinna orsakar övergående irritation.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Selukos ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 g suspension innehåller:

  • Den aktiva substansen är selendisulfid 25 mg

  • Övriga innehållsämnen är natriumlauryletersulfat, monoetanolaminlaurylsulfat, alkylamidopropylbetain, xantangummi, etanol, fenoxietanol, metylparahydroxibensoat (E218), etylparahydroxibensoat (E214), N-butylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat (E216), isobutylparahydroxibensoat, natriumbensoat (E211), vattenfri citronsyra, parfym, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Produktens färg kan variera mellan orangefärgad – rödbrun – brun.

100 ml suspension i flaska av polyetylen med vit skruvkork av polypropylen.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tillverkare

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville Saint Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-23


Upptäck flera produkter inom

HårvårdMjäll och torr hårbottenSchampo