Selsun 25 mg/ml

Selendisulfid, shampo, 120 ml

Välvald

55:-

Ord. butikspris 73:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Selsun schampo innehåller selendisulfid, som är verksamt mot mjäll och seborré liksom mot en svampinfektion i huden. Behandla 2 gånger i veckan i 2 veckor. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 615:83/L

EAN: 07046261619011

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

SELSUN

25 mg/ml schampo
Selendisulfid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad SELSUN är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN
3. Hur du använder SELSUN
4. Eventuella biverkningar
5. Hur SELSUN ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad SELSUN är och vad det används för

SELSUN innehåller det verksamma ämnet selendisulfid. Det är ett medicinskt schampo med svampdödande egenskaper som används vid mjäll och seborré. SELSUN används även vid en svampinfektion i huden som uppträder i form av brunaktiga, lätt bortskrapade fläckar och som orsakas av en jästliknande svamp (pityriasis versicolor). Diagnosen av denna svampinfektion fastställs av läkare, som även ordinerar behandling.

2. Vad du behöver veta innan du använder SELSUN

Använd inte SELSUN

 • om du är allergisk mot selendisulfid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

SELSUN bör inte användas när den hudyta som skall behandlas är akut inflammerad, såsom vid öppna sår eller eksem. Undvik att använda på skadad eller sårig hud.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om schampot kommit i kontakt med ögonen och allvarlig ögonssmärta, svullnad i ögonen eller synförändring utvecklas eller kvarstår efter sköljning med vatten.

Du bör inte permanenta eller färga håret samtidigt med, eller två dagar före eller efter behandlingen med SELSUN.

Vid otillräcklig sköljning kan vitt eller grått hår anta en gul färgton.

Barn och ungdomar

Om SELSUN används till barn under 15 år ska det ske i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och SELSUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Selsun förväntas inte ha några oönskade effekter under graviditet.

Selsun ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

SELSUN påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder SELSUN

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Selsun är avsett för användning i hårbotten eller på hud, och är endast avsett för utvärtes bruk.

Undvik att få preparatet i ögonen. Om du får schampot i ögonen kan det leda till allvarlig ögonirritation som kan leda till skada. Skölj omedelbart med stora mängder kallt vatten.

Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.

Avlägsna ringar och andra metallföremål före schamponeringen för att undvika missfärgning.

Mjäll och seborré:

Så här gör du: (om din läkare har föreskrivit någonting annat skall du följa dennes ordination).

 • Omskaka flaskan väl. Schamponera håret med 1-2 teskedar (5-10 ml) SELSUN.

  SELSUN bör vara i kontakt med hårbotten under 2-3 minuter, varefter håret sköljs väl.

 • Upprepa schamponeringen ytterligare en gång och skölj väl.

 • Tvätta händerna noggrant.

Under de första 2 veckorna behandlas håret 2 gånger i veckan och därefter vid behov.

Lämna inte schampo i kontakt med hår eller hud längre tid än den som rekommenderas, eftersom det kan leda till irritation, en brännande känsla eller blåsbildning. Använd inte oftare än vad som rekommenderas.

Pityriasis versicolor:

Följ din läkares ordination.

Information om oavsiktligt intag

Om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa är i allmänhet lindriga och övergående.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Applicering på huden eller hårbotten kan medföra irritation eller ökad känslighet, som ibland beskrivs som en brännande känsla. Blåsor kan förekomma, särskilt om schampot får vara i kontakt med huden eller hårbotten längre tid än den som rekommenderas. Ökat normalt håravfall. Missfärgning av hår (detta kan undvikas eller minimeras genom att skölja håret noggrant)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Ögonirritation: Ytlig skada på ögat (hornhinnan) med symtom som ögonsmärta, ögonsvullnad och synförändring

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur SELSUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är selendisulfid 25 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är bentonit, citronsyramonohydrat, Empigen BB/alcoyl 12‑14 dimetylbetain, glycerolmonoricinoleat, monoetanolaminlaurylsulfat, parfym, natiumklorid, natriumhydroxid, natriumdivätefosfatdihydrat, titandioxid (E171) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

SELSUN är ett ljust gul‑orange eller beigefärgat schampo, förpackat i plastflaskor om 120 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm

Tillverkare

Delpharm Bladel B.V.

Industrieweg 1

5531 AD, Bladel

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-16


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar