Salva vid munsår

Växtbaserat läkemedel, salva, 20 g

46:-

Ord. butikspris 79:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Indikationerna för traditionellt växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av munsår och andra ytliga, mindre sår, såsom självsprickor i mungipor och fingertoppar.Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Öppnad tub kan användas i 6 månader.

Jämförpris 3995:-/KG

EAN: 07319082100007

Vuxna, äldre och barn över 12 år: Salvan påstrykes tunt och täckande 2 ? 3 gånger dagligen. Tvätta händerna efter appliceringen. Salva vid munsår bör inte användas kontinuerligt under längre tid än 7 dagar per behandlingsperiod. Salva vid munsår rekommenderas inte till barn under 12 år.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Salva vid munsår

salva
Pressaft från röd solhatt
ullfettalkoholer, sorbinsyra och propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SALVA VID MUNSÅR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR
3. HUR DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SALVA VID MUNSÅR SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD SALVA VID MUNSÅR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Salva vid munsår är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av munsår och andra ytliga, mindre sår, så som självsprickor i mungipor och fingertoppar.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR

Använd inte Salva vid munsår

  • om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, maskros, kamomill, malört eller prästkrage) eller mot något av övriga innehållsämnen i Salva vid munsår.

Varningar och försiktighet

  • Om du observerar tecken på hudinfektion under användningen bör du kontakta läkare för rådgivning.

  • Salva vid munsår är endast avsedd för utvärtes bruk.

  • Salva vid munsår rekommenderas inte till barn under 12, eftersom erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Salva vid munsår

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Salva vid munsår har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Salva vid munsår innehåller etanol, ullfettalkoholer, sorbinsyra, propylenglykol och butylhydroxitoluen

Detta läkemedel innehåller 14 mg alkohol (etanol) i 1 cm salva, motsvarande 38 mg alkohol/g salva. Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Detta läkemedel innehåller ullfettalkoholer och sorbinsyra som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Detta läkemedel innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation. 

Detta läkemedel innehåller butylhydroxitoluen som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. HUR DU ANVÄNDER SALVA VID MUNSÅR

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

För användning på huden.

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

Salvan påstrykes tunt och täckande 2 - 3 gånger dagligen. Tvätta händerna efter appliceringen.

Salva vid munsår bör inte användas kontinuerligt under längre tid än 7 dagar per behandlingsperiod.

Salva vid munsår rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Salva vid munsår

Om du har använt för stor mängd av Salva vid munsår, eller om ett barn har råkat få i sig salvan av misstag, kontakta läkare, sjukvårdspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Salva vid munsår orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner kan förekomma, oftast i form av hudutslag. I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner (lokala utslag, kontaktdermatit, eksem och angioödem på läpparna) inträffa.

Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR SALVA VID MUNSÅR SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Öppnad tub kan användas i 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är pressaft av Echinacea purpurea (L.) Moench, ört (röd solhatt) 160 mg. Vid tillverkningen av 1 g salva åtgår motsvarande ca 336 mg färsk ört av röd solhatt.

  • Övriga innehållsämnen är renat vatten, flytande paraffin, gult vaselin, propylenglykol, mikrokristallint vax, etanol (96% v/v), glycerinsorbitanfettsyreester, ullfettalkoholer (innehåller butylhydroxitoluen (E321)), polyetylenglykol 45/dodecylglykol sampolymer, magnesiumsulfatheptahydrat, sorbinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aluminiumtub (10 g, 20 g, 40 g eller 50 g) med skruvkork av polyeten.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-17


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar