// for use dataLayer

Salsyvase

Salva 1 % 100 milliliter

66:-

Ord. butikspris 72:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. För behandling av mjölkskorv (gnejs) i hårbotten på spädbarn. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046265222279

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Salsyvase

1 %, salva
salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Salsyvase är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Salsyvase
3. Hur du använder Salsyvase
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Salsyvase ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Salsyvase är och vad det används för

Salsyvase verkar uppmjukande på överhudens hornlager.

Tillsatsen av sorbitanmonooleat gör att vaselinet lättare kan tvättas av.

Salsyvase för behandling av mjölkskorv (gnejs) i hårbotten på spädbarn.

2. Vad du behöver veta innan du använder Salsyvase

Använd inte Salsyvase

Om du är allergisk mot den aktiva substansesn i Salsyvase eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet och amning

Inga kända effekter.


3. Hur du använder Salsyvase

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Smörj på ett tunt lager salva och låt den sitta 3-4 timmar. Om håret är långt bör det benas upp så att man på bästa sätt undviker att få salvan i håret. Kamma med finkam bort skorven och salvan. Tvätta sedan med milt schampo så många gånger som behövs för att få bort resterna av salvan. Behandlingen upprepas vid behov.

Om du har använt för stor mängd av Salsyvase

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudirritation.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Salsyvase ska förvaras

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Salicylsyra, 1 gram salva innehåller 10 mg.

Övriga innehållsämnen: Flytande paraffin, vitt vaselin och sorbitanmonooleat.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Tillverkare

CCS Healthcare AB, Tunavägen 277 B, 781 73 Borlänge.


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-08


Upptäck flera produkter inom

Skorv, vattkoppor, svinkoppor Hudvård