Rosuvastatin Orion

Filmdragerad tablett 10 mg Rosuvastatin 28 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

44:65

Köp via recept

EAN: 08901175037667

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin Orion

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg filmdragerade tabletter
rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rosuvastatin Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rosuvastatin Orion
3. Hur du använder Rosuvastatin Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rosuvastatin Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rosuvastatin Orion är och vad det används för

Rosuvastatin Orion tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner. Du har ordinerats Rosuvastatin Orion därför att:

 • Du har en hög kolesterolnivå. Detta betyder att du har ökad risk för att få en hjärtinfarkt eller stroke (slaganfall). Rosuvastatin Orion används till vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder för att behandla högt kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin, därför att kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt för att korrigera dina kolesterolnivåer. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion medan du tar Rosuvastatin Orion.

Eller

 • Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra hälsoproblem relaterade till hjärta-kärl.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som kallas ateroskleros (åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att det ansamlas fett i artärerna.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Varför det är viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin Orion:

Rosuvastatin Orion används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så kallade lipider. Det vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda” kolesterolet (HDL-C).

 • Rosuvastatin Orion kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

 • Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och förbättra din kropps förmåga att ta bort det från blodet.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga kolesterolnivåer inte ger några symtom. Om det lämnas obehandlat, kan dock fettavlagringar sätta sig på väggarna i dina blodkärl och göra dem trängre.

Ibland kan dessa trånga blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller hjärnan, vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke.

Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan du minska risken att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

Du behöver fortsätta att ta Rosuvastatin Orion, även om ditt kolesterol har nått rätt nivå, eftersom det förebygger att dina kolesterolnivåer ökar igen så att det ansamlas fett. Du ska dock sluta om din läkare råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

2. Vad du behöver veta innan du använder Rosuvastatin Orion

Använd inte Rosuvastatin Orion

 • om du är allergisk mot rosuvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Orion, sluta omedelbart att ta Rosuvastatin Orion och kontakta läkare. Kvinnor ska undvika att bli gravida medan de tar Rosuvastatin Orion genom att använda lämpligt preventivmedel.

 • om du har en leversjukdom.

 • om du har allvarliga njurproblem.

 • om du har upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta.

 • om du tar en kombinationsbehandling med sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (används för att behandla en virusinfektion i levern som kallas hepatit C).

 • om du tar ett läkemedel som kallas ciklosporin (används till exempel vid organtransplantation).

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker) kontakta då din läkare.

Observera att du inte ska ta Rosuvastatin Orion 40 mg (den högsta dosen):

 • om du har måttliga njurproblem (fråga din läkare om du är osäker).

 • om du har problem med sköldkörteln.

 • om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta, tidigare muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra kolesterolsänkande läkemedel.

 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

 • om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

 • om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker) kontakta då din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Orion:

 • om du har problem med dina njurar.

 • om du har problem med din lever.

 • om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta, tidigare muskelsjukdom, har ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för din läkare om du har oförklarlig muskelvärk eller smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig.

 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

 • om du har problem med sköldkörteln.

 • om du tar andra kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater. Läs denna bipacksedel noga även om du har tagit andra läkemedel mot högt kolesterol tidigare.

 • om du tar läkemedel som används för behandling av HIV-infektion, till exempel ritonavir tillsammans med lopinavir och /eller atazanavir, se Andra läkemedel och Rosuvastatin Orion.

 • om du tar eller har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel mot bakteriell infektion) under de senaste 7 dagarna, antingen via munnen eller som en injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Rosuvastatin Orion kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys), se Andra läkemedel och Rosuvastatin Orion.

 • om du är över 70 år (då behöver din läkare välja rätt startdos Rosuvastatin Orion som passar för dig).

 • om du lider av svår andningssvikt.

 • om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier) behöver din läkare välja rätt startdos Rosuvastatin Orion som passar för dig.

Om något av ovanstående stämmer på dig (eller om du är osäker):

 • Ta inte Rosuvastatin Orion 40 mg (den högsta dosen) och hör med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin Orion.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer din läkare vanligtvis att utföra detta blodprov (leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin Orion.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper hög risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker‑ och blodfettsnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

 • om patienten är under 6 år: Rosuvastatin Orion ska inte ges till barn under 6 år.

 • om patienten är under 18 år: Rosuvastatin Orion 40 mg tablett är inte lämplig för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • ciklosporin (används till exempel vid organtransplantation)

 • warfarin eller klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel)

 • fibrater (till exempel gemfibrozil, fenofibrat) eller andra kolesterolsänkande läkemedel (till exempel ezetimib)

 • vissa läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar

 • erytromycin (antibiotika), fusidinsyra (antibiotika – se nedan och Varningar och försiktighet)

 • p-piller

 • regorafenib (används för att behandla cancer)

 • darolutamid (används för att behandla cancer)

 • hormonersättningsläkemedel

 • något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive HIV‑ eller hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar och försiktighet): ritonavir, lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir.

Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av Rosuvastatin Orion eller så kan de påverka effekten av Rosuvastatin Orion.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt sluta ta detta läkemedel. Läkaren kommer att säga till när det är säkert att ta Rosuvastatin Orion igen. Användning av Rosuvastatin Orion tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information avseende rabdomyolys i avsnitt 4.

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Rosuvastatin Orion om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Orion sluta omedelbart att ta det och tala om det för läkare. Kvinnor ska undvika att bli gravida när de tar Rosuvastatin Orion genom att använda lämpligt preventivmedel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin Orion påverkar inte körförmågan eller förmåga att använda maskiner hos de flesta personer. En del personer känner sig dock yra under användningen av Rosuvastatin Orion. Om du känner dig yr, rådfråga din läkare innan du försöker köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Orion innehåller hjälpämnen

Rosuvastatin Orion innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Rosuvastatin Orion innehåller allurarött AC och para‑orange som kan ge allergiska reaktioner.

För komplett lista över innehållsämnen, se Förpackningens innehåll och övriga upplysningar.


3. Hur du använder Rosuvastatin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderade doser till vuxna

Om du tar Rosuvastatin Orion mot högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin Orion ska starta med 5 mg eller 10 mg, även om du har tagit en högre dos av en annan statin tidigare. Valet av startdos för dig beror på:

 • dina kolesterolnivåer.

 • den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke.

 • om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för möjliga biverkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos Rosuvastatin Orion som passar bäst för dig.

Läkare kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

 • du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

 • du är över 70 år gammal.

 • du har måttliga njurproblem.

 • du riskerar att få muskelvärk och smärta (myopati).

Höjning av dosen och maximal daglig dos

Din läkare kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos Rosuvastatin Orion som är rätt för dig. Om du började med att ta 5 mg, kan din läkare besluta att dubblera denna dos till 10 mg, sedan till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg, kan din läkare besluta att dubblera denna dos till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att gå fyra veckor mellan varje dosjustering.

Den maximala dagliga dosen av Rosuvastatin Orion är 40 mg. Den är bara för patienter med höga kolesterolnivåer och stor risk för hjärtattack eller stroke vars kolesterolnivåer inte sänks tillräckligt med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Orion för att minska risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärta-kärl relaterade hälsoproblem:

Rekommenderad dos är 20 mg/dag. Det kan dock hända att din läkare bestämmer att du ska använda en lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6‑17 år

Det vanliga dosintervallet hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år är 5–20 mg en gång dagligen. Den vanliga startdosen är 5 mg dagligen och läkaren kan gradvis öka dosen för att hitta rätt dos av Rosuvastatin Orion för dig. Maximal daglig dos

av Rosuvastatin Orion är 10 eller 20 mg för barn i åldern 6–17 år beroende på det underliggande tillstånd som du behandlas för. Ta dosen en gång om dagen. Rosuvastatin Orion 40 mg tablett ska inte användas till barn.

Tablettintag

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Orion en gång dagligen. Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan mat. Försök ta den samma tidpunkt varje dag för att lättare komma ihåg det.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser din läkare för regelbundna kolesterolkontroller som säkerställer att ditt kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Din läkare kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin Orion som är rätt för dig.

Om du använt för stor mängd av Rosuvastatin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du uppsöker sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin Orion.

Om du har glömt att använda Rosuvastatin Orion

Oroa dig inte utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Rosuvastatin Orion

Tala med din läkare om du vill sluta ta Rosuvastatin Orion. Dina kolesterolnivåer kan öka igen om du slutar ta Rosuvastatin Orion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda och försvinner efter en kort tid.

Sluta ta Rosuvastatin Orion och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får

någon av följande allergiska reaktioner:

 • svårt att andas, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan orsaka sväljsvårigheter.

 • kraftig hudklåda (med upphöjda knölar).

Sluta omgående att ta Rosuvastatin Orion och tala med din läkare omedelbart

 • om du får någon ovanlig värk eller smärta i dina muskler som sitter i längre än du förväntat. Muskelsymtom är vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner har ett väldigt litet antal personer upplevt obehaglig muskelpåverkan och i sällsynta fall har dessa utvecklats till en livshotande muskelsjukdom, rabdomyolys.

 • om du får muskelbristning

 • om du får en lupusliknande sjukdomsbild (innefattar hudutslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • buksmärtor

 • förstoppning

 • illamående

 • muskelvärk

 • kraftlöshet

 • yrsel

 • en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du behöver sluta ta Rosuvastatin Orion (enbart Rosuvastatin Orion 40 mg).

 • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker‑ och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Din läkare kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • hudutslag, klåda eller andra hudreaktioner.

 • en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du behöver sluta ta Rosuvastatin Orion (enbart Rosuvastatin Orion 5 mg, 10 mg och 20 mg).

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

 • kraftig allergisk reaktion – svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller strupe, svårighet att svälja och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar). Om du tror att du har en allergisk reaktion, sluta ta Rosuvastatin Orion och uppsök omedelbart läkare.

 • muskelskada hos vuxna – som förebyggande åtgärd sluta omgående att ta Rosuvastatin Orion och tala med din läkare så fort som möjligt om du har någon ovanlig värk eller smärta i dina muskler som sitter i längre än väntat.

 • kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel).

 • blödning eller blåmärken uppkommer oftare än normalt på grund av låg nivå blodplättar

 • lupusliknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

 • hepatit (leverinflammation)

 • spår av blod i urinen

 • skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar)

 • ledvärk

 • minnesförlust

 • förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti)

Har rapporterats (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • diarré (lös avföring)

 • Stevens-Johnsons syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och könsorgan)

 • hosta

 • andnöd

 • ödem (svullnad)

 • sömnstörningar, inklusive sömnlöshet och mardrömmar

 • sexuella svårigheter

 • depression

 • andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

 • senskador

 • ihållande muskelsvaghet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Rosuvastatin Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin. Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: Laktosmonohydrat, kalciumvätefosfat (vattenfri), mikrokristallin cellulosa krospovidon (typ B), magnesiumstearat.

Filmdragering: Hypromellos (15cP) (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), para‑orange (E110), allurarött AC aluminiumlack (E129), indigokarmin aluminiumlack (E132), triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rosuvastatin Orion 5 mg

Rosafärgad, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”53” på den andra sidan.

Rosuvastatin Orion 10 mg

Rosafärgad, rund, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”54” på den andra sidan.

Rosuvastatin Orion 20 mg

Rosafärgad, rund, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”55” på den andra sidan.

Rosuvastatin Orion 40 mg

Rosafärgad, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad med ”J” på en sida och ”56” på den andra sidan.

Rosuvastatin Orion filmdragerade tabletter finns i polyamid/aluminium/PVC-aluminium blister och HDPE-burk med polypropenförslutning.

Förpackningsstorlek:

Blister:

5 mg, 10 mg och 20 mg: 10, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter.

40 mg: 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter.

HDPE-burk: 30, 100, 250 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913, Malta

Tillverkare 

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien

Rosuvastatin AB 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg, filmomhulde tabletten

Cypern

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία

Danmark

Rosuvastatin “Orion”

Finland

Rosuvastatin Orion 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Frankrike

Rosuvastatine Arrow 5 mg/10 mg/20 mg, comprimé pelliculé

Luxemburg

Rosuvastatine AB 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg, comprimé pelliculé

Malta

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg film-coated tablets

Nederländerna

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg, filmomhulde tabletten

Portugal

Rosuvastatin Aurobindo

Rumänien

Rosuvastatina Aurobindo 5 mg/10 mg/ 20 mg/ 40 mg comprimate filmate

Spanien

Rosuvastatina Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Storbritannien

Rosuvastatin 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 40 mg film-coated tablets

Tjeckien

Rosuvastatin Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Potahované tablety

Tyskland

Rosuvastatin Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg Filmtabletten


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-09