Rizatriptan Aurobindo

Tablett 10 mg Rizatriptan 18 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

157:76

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 8901175037575

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rizatriptan Aurobindo

5 mg, 10 mg tabletter
rizatriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rizatriptan Aurobindo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rizatriptan Aurobindo
3. Hur du använder Rizatriptan Aurobindo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rizatriptan Aurobindo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rizatriptan Aurobindo är och vad det används för

Rizatriptan Aurobindo tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotonin (5-HT1B/1D)-receptoragonister.

Rizatriptan Aurobindo användas för att behandla huvudvärksfasen av migränattacker hos vuxna.

Behandling med Rizatriptan Aurobindo:

Minskar svullnaden av blodkärlen som omger hjärnan. Denna svullnad orsakar huvudvärken under en migränattack.

Rizatriptan som finns i Rizatriptan Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Rizatriptan Aurobindo

Använd inte Rizatriptan Aurobindo

 • om du är allergisk mot rizatriptanbensoat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har måttligt eller kraftigt förhöjt blodtryck, eller om du har lätt förhöjt blodtryck som inte är kontrollerat med läkemedel

 • om du har eller har haft hjärtproblem, inklusive hjärtinfarkt eller ont i bröstet (kärlkramp) eller om du har haft symtom på hjärtsjukdom

 • du har svåra lever- eller svåra njurproblem

 • om du har haft stroke (slaganfall) eller mini-stroke (transitorisk ischemisk attack, TIA)

 • om du har problem med blockering av dina blodkärl (perifer kärlsjukdom)

 • om du tar monoaminoxidas (MAO)-hämmare såsom moklobemid, fenelzin, tranylcypromin eller pargylin (läkemedel mot depression), eller linezolid (ett antibiotikum) eller om det har gått mindre än två veckor sedan du slutade använda MAO-hämmare

 • om du nu använder läkemedel av ergotamintyp, såsom ergotamin eller dihydroergotamin, för att behandla din migrän eller metysergid för att förhindra migränattacker

 • om du tar medicin som liknar rizatriptan t ex sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan för att behandla din migrän (se avsnitt Andra läkemedel och Rizatriptan Aurobindo nedan)

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller med apotekspersonalen innan du tar Rizatriptan Aurobindo.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rizatriptan Aurobindo

 • om du har någon av följande riskfaktorer för hjärtsjukdom: högt blodtryck, diabetes, du är rökare eller använder nikotinersättningsmedel, du är man och över 40 år eller du är kvinna och har passerat klimakteriet eller om det finns fall av hjärtsjukdom i släkten

 • du har njur- eller leverproblem

 • du har en speciell typ av problem med hjärtrytmen (grenblock)

 • du har eller har haft någon typ av allergi

 • om din huvudvärk är förenad med yrsel, svårigheter att gå, koordinationssvårigheter eller svaghet i ben och armar

 • om du använder något växtbaserat läkemedel som innehåller Johannesört

 • du har haft en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan ge andnöd och/eller sväljsvårigheter (angioödem)

 • du tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom sertralin, escitalopramoxalat och fluoxetin eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom venlafaxin och duloxetin mot depression

 • du har haft kortvariga symtom innefattande bröstsmärta och stramhetskänsla.

Om du tar Rizatriptan Aurobindo för ofta kan det resultera i att du får kronisk huvudvärk. I dessa fall ska du  kontakta din läkare eftersom du kan behöva sluta ta Rizatriptan Aurobindo.

Beskriv dina symtom för din läkare eller för apotekspersonalen. Din läkare kan avgöra om du lider av migrän. Du ska bara ta Rizatriptan Aurobindo vid en migränattack. Rizatriptan Aurobindo ska inte användas för att behandla huvudvärk som kan bero på andra mera allvarliga tillstånd.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel och gäller även de läkemedel du normalt tar för din migrän. Detta för att Rizatriptan Aurobindo kan påverka effekten av vissa läkemedel. Andra läkemedel kan också påverka Rizatriptan Aurobindo.

Användning för barn

Användning av Rizatriptan Aurobindo hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

Användning för patienter äldre än 65 år

Det finns inga fullständiga studier av hur säkert och effektivt Rizatriptan Aurobindo är hos patienter äldre än 65 år.

Andra läkemedel och Rizatriptan Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Rizatriptan Aurobindo:

 • om du redan tar en 5-HT1B/1D-receptoragonist (kallas ibland för "triptaner"), såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan.

 • om du använder en monoaminoxidas (MAO)-hämmare såsom moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, linezolid eller pargylin eller om det har gått mindre än två veckor sedan du slutade använda en MAO-hämmare.

 • om du använder läkemedel av ergotamintyp, såsom ergotamin eller dihydroergotamin för att behandla din migrän.

 • om du använder metysergid för att förhindra migränattacker.

Att ta Rizatriptan Aurobindo tillsammans med de ovan listade läkemedlen kan öka risken för biverkningar.

Du måste vänta minst 6 timmar efter att ha tagit Rizatriptan Aurobindo innan du tar läkemedel av ergotamintyp (t ex ergotamin, dihydroergotamin eller metysergid).

Du måste vänta minst 24 timmar efter att ha tagit läkemedel av ergotamintyp innan du tar Rizatriptan Aurobindo.

Be din läkare om råd gällande hur du ska ta samt riskerna med att ta Rizatriptan Aurobindo

 • om du använder propranolol för att sänka blodtrycket (se avsnitt 3: Hur du tar Rizatriptan Aurobindo)

 • om du använder selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI), t ex sertralin, escitalopramoxalat, citalopram, fluoxetin och paroxetin eller serotonin noradrenalinupptagshämmare (SNRI), t ex venlafaxin och duloxetin mot depression

Rizatriptan Aurobindo med mat, dryck och alkohol

Rizatriptan Aurobindo fungerar bäst om det tas på fastande mage. Du kan ändå ta Rizatriptan Aurobindo om du har ätit men det kan ta längre tid innan det verkar.

Graviditet, amning och fertilitet

Det är inte känt om Rizatriptan Aurobindo är skadligt för fostret om det tas av en gravid kvinna.

Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Amma inte de närmaste 24 timmarna efter det att du tagit rizatriptan.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig sömnig eller yr när du använder Rizatriptan Aurobindo. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om detta inträffar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning för patienter äldre än 65 år

Det finns inga fullständiga studier av hur säkert och effektivt Rizatriptan Aurobindo är hos patienter äldre än 65 år.

Rizatriptan Aurobindo innehåller laktos

Rizatriptan Aurobindo innehåller laktos monohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Rizatriptan Aurobindo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rizatriptan Aurobindo används för att behandla migränattacker. Ta Rizatriptan Aurobindo så fort som möjligt när du fått din migränattack. Använd det inte för att förhindra en attack.

Rekommenderad dos är 10 mg.

Om du för närvarande använder propranolol eller har nedsatt njur- eller leverfunktion bör du använda en dos på 5 mg. Det ska gå minst två timmar mellan det att du tar propranolol och rizatriptan upp till maximalt 2 doser under en 24 timmars period.

Rizatriptan Aurobindo (rizatriptanbensoat) tabletter ska tas genom munnen och sväljas hela med vätska.

Om migränen återkommer inom 24 timmar

Hos vissa patienter kan migränsymtomen återkomma inom en 24-timmars period. Om den första dosen hjälper men symtomen återkommer inom 24 timmar kan du ta ytterligare en dos Rizatriptan Aurobindo. Du ska alltid vänta minst två timmar mellan doserna.

Om du fortfarande har migrän efter två timmar

Om den första dosen av Rizatriptan Aurobindo inte hjälpte mot din migrän ska du inte ta en andra dos av Rizatriptan Aurobindo för behandling av samma attack. Det är dock troligt att Rizatriptan Aurobindo kommer att hjälpa nästa gång du får migrän.

Ta inte mer än 2 tabletter Rizatriptan Aurobindo inom 24 timmar, (t.ex. ta inte fler än två 10 mg eller 5 mg tabletter eller munsönderfallande tabletter under samma 24 timmarsperiod). Du ska alltid vänta minst två timmar mellan doserna.

Sök vård om ditt tillstånd försämras.

Om du använt för stor mängd av Rizatriptan Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen.

Symtom på överdosering kan inkludera yrsel, dåsighet, kräkningar, svimning och långsam hjärtrytm.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.

I studier på vuxna var de oftast rapporterade biverkningarna yrsel, sömnighet och trötthet.

Sluta ta Rizatriptan Aurobindo och kontakta läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning omedelbart om du upplever något av följande symtom:

 • Allergiska reaktioner, ibland mycket allvarlig eller livshotande, med svullnad av ansikte, tunga eller svalg, nässelutslag, svårigheter att andas eller att svälja- mindre vanlig biverkning

 • plötsligt blodtrycksfall (angioödem, anafylaxi) – sällsynt biverkning.

 • Allvarlig utbredd hudskada, med hudavlossning av huden, med eller utan feber (toxisk epidermal nekrolys) – sällsynt biverkning.

 • Bröstsmärtor, åtstramningskänsla i bröstet eller halsen, eller andra symtom som stämmer överens med en hjärtattack, eller förlamning av ben, armar eller ansiktet, svårt att tala, vilket kan vara tecken på en stroke. (Detta förekommer oftast hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (högt blodtryck, diabetes, rökning, användning av nikotinersättningsmedel, hjärtsjukdom eller stroke i släkten, män över 40 års ålder, kvinnor som passerat klimakteriet, särskilda hjärtrytmrubbningar [grenblock]) - sällsynt biverkning.

 • ett tillstånd som kallas ”serotonergt syndrom” som kan orsaka koma, instabilt blodtryck, extremt hög kroppstemperatur, rubbning i samordningen av muskelrörelser, oro och hallucinationer - sällsynt biverkning.

Andra biverkningar som kan förekomma:  

Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare )

 • myrkrypningar (parestesier), huvudvärk, nedsatt känslighet för beröring av huden (hypestesi), nedsatt mental skärpa, darrningar

 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm (palpitationer)

 • rodnad (kortvarig rodnad i ansiktet)

 • svalgbesvär

 • illamående, muntorrhet, kräkningar, diarré

 • tyngdkänsla i delar av kroppen

 • buk- eller bröstsmärtor

 • matsmältningsbesvär (dyspepsi)

 • nacksmärta, stelhet

Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare )

 • dålig smak i munnen

 • ostadig gång (ataxi), yrsel (svindel), dimsyn

 • förvirring, nervositet, skakningar, svimningar (synkope)

 • förhöjt blodtryck (hypertoni), törst, mycket snabb hjärtrytm (takykardi), värmekänsla, svettning,

  förändringar i hjärtslagens rytm eller hastighet (arytmi), avvikelser på EKG (undersökning där man mäter hjärtats elektriska aktivitet).

 • ansiktssmärta, muskelsmärta.

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare )

 • pipande andning 

 • allergiska reaktioner (överkänslighet).

 • långsamma hjärtslag (bradykardi).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • spasm i hjärtats blodkärl (dessa förekommer oftast hos patienter med riskfaktorer för hjärt‑ och kärlsjukdom  (högt blodtryck, diabetes, rökning, användning av nikotinersättningsmedel, hjärtsjukdom eller stroke i släkten, män över 40 års ålder, postmenopausala kvinnor, särskilda hjärtrytmrubbningar (grenblock)).

 • kramp (krampanfall)

 • spasm i blodkärl i armar och ben innefattande köldkänsla och domning av händer och fötter.

 • spasm i grovtarmens (tjocktarmens) blodkärl, vilket kan orsaka magsmärtor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Rizatriptan Aurobindo ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter “Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rizatriptan.

Varje tablett innehåller 7,265 mg rizatriptanbensoat motsvarande 5 mg rizatriptan.

Varje tablett innehåller 14,530 mg rizatriptanbensoat motsvarande 10 mg rizatriptan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat (se avsnitt 3), majsstärkelse, röd järnoxid, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett.

Rizatriptan Aurobindo 5 mg tabletter:

Blek rosafärgade, runda, platta, obelagda tabletter med fasade kanter med ”X” präglat på den ena sidan och '13' på den andra sidan. Tabletterna kan vara fläckiga.

Rizatriptan Aurobindo 10 mg tabletter:

Blek rosafärgade, runda, platta, obelagda tabletter med fasade kanter med ”X” präglat på den ena sidan och '14' på den andra sidan. Tabletterna kan vara fläckiga.

Rizatriptan Aurobindo tabletter finns i Polyamid/ Aluminium/ PVC - aluminium blisterförpackning:

1, 2, 3, 6, 12 och18 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Tillverkare

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-04