Rispolept Consta

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension Orifarm AB 25 mg Risperidon 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1042:58

Köp via recept

EAN: 07350004586912

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rispolept Consta

25 mg, 37,5 mg och 50 mg pulver & vätska till injektionsvätska, deposuspension
Risperidon

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rispolept Consta är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Rispolept Consta
3. Hur du använder Rispolept Consta
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rispolept Consta ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rispolept Consta är och vad det används för

Rispolept Consta tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel.

Rispolept Consta används för underhållsbehandling av schizofreni, en sjukdom som kan innebära att man ser, hör eller känner saker som inte finns, tror saker som inte är verkliga eller känner sig ovanligt misstänksam eller förvirrad.

Rispolept Consta är avsett för patienter som för närvarande behandlas med orala (t.ex. tabletter, kapslar) antipsykotiska läkemedel.

Rispolept Consta kan hjälpa till att lindra symtomen på din sjukdom och hindra att symtomen kommer tillbaka.

Risperidon som finns i Rispolept Consta kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsivårdspersonal om du har ytterligare frågor och följa alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Rispolept Consta

Använd inte Rispolept Consta

* om du är allergisk (överkänslig) mot risperidon eller mot något av övriga innehållsämnen i Rispolept Consta (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

• om du aldrig har tagit risperidon i någon form ska du först ta en testdos av risperidon peroralt (genom munnen) innan du påbörjar behandling med Rispolept Consta.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rispolept Consta om:

• du har hjärtproblem. Det kan exempelvis röra sig om oregelbunden hjärtrytm eller om du har benägenhet att få lågt blodtryck eller att du tar läkemedel för ditt blodtryck. Rispolept Consta kan orsaka lågt blodtryck. Din dos kan behöva justeras.

• du vet att du har någon riskfaktor för att drabbas av stroke, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller problem med blodcirkulationen i hjärnan

• du någon gång har upplevt ofrivilliga rörelser i tungan, munnen och ansiktet

• du någon gång har haft ett tillstånd där symtomen inkluderar hög kroppstemperatur, muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (också kallat malignt neuroleptikasyndrom)

• du har Parkinsons sjukdom eller demens

• om du vet att du har haft låga nivåer av vita blodkroppar tidigare (detta kan men behöver inte ha orsakats av andra läkemedel)

• du har diabetes

• du har epilepsi

• du är man och någon gång har haft en ihållande eller smärtsam erektion

• du har problem med att kontrollera kroppstemperaturen eller med att du blir för varm

• du har njurproblem

• du har leverproblem

• du har onormalt höga halter av hormonet prolaktin i ditt blod eller om du har en tumör som kan vara prolaktinberoende.

• du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder risperidon.

I sällsynta fall har en farligt låg nivå av en viss typ av vita blodkroppar som behövs för att bekämpa infektion i blodet setts hos patienter som tar Rispolept Consta. Din läkare kan komma att kontrollera dina nivåer av vita blodkroppar.

Även om du tidigare har tålt risperidon som intagits via munnen uppstår i sällsynta fall allergiska reaktioner efter injektioner med Rispolept Consta. Uppsök genast läkare om du upplever utslag, svullnad i halsen, klåda eller andningssvårigheter eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Rispolept Consta kan orsaka viktökning. Påtaglig viktökning kan ha en negativ inverkan på din hälsa. Din läkare ska kontrollera din kroppsvikt regelbundet.

Eftersom diabetes mellitus eller försämring av befintlig diabetes mellitus har setts hos patienter som använder risperidon ska din läkare kontrollera tecken på högt blodsocker. Hos patienter med befintlig diabetes mellitus ska blodglukos kontrolleras regelbundet.

Det är vanligt att Rispolept Consta ökar nivåerna av ett hormon som kallas ”prolaktin”. Detta kan leda till biverkningar som menstruationsstörningar eller fertilitetsproblem hos kvinnor, svullnad av brösten hos män (se Eventuella biverkningar). Om sådana biverkningar uppstår rekommenderas bedömning av prolaktinnivån i blodet.

Vid gråstarr operation (katarakt) kan det förekomma att pupillen (den svarta cirkeln i ögats mitt) inte ökar i storlek så mycket som behövs. Dessutom kan man få nedsatt muskelspänning i iris (ögats färgade del) under operationen och det kan leda till ögonskador. Om du har en ögonoperation inplanerad måste du informera din ögonläkare om att du använder detta läkemedel.

Äldre personer med demens

Rispolept Consta är inte avsett att användas av äldre personer med demens.

Sök vård omgående om du eller den som vårdar dig noterar en plötslig förändring av ditt psykiska tillstånd eller om du drabbas av plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida, eller sluddrigt tal, även om det bara är kortvarigt. De uppräknande symtomen kan vara tecken på slaganfall (stroke).

Njur- eller leverproblem

Även om risperidon som ges oralt (via munnen) har studerats, har Rispolept Consta inte studerats på patienter med njur- eller leverproblem. Rispolept Consta ska administreras med försiktighet till den här patientgruppen.

Andra läkemedel och Rispolept Consta

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar med läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:


* läkemedel som påverkar hjärnan, t.ex. lugnande medel (bensodiazepiner) eller vissa smärtlindrande läkemedel (opiater) eller allergiläkemedel (vissa antihistaminer) eftersom risperidon kan öka den lugnande effekten hos alla dessa läkemedel.

* läkemedel som kan påverka hjärtats elektriska aktivitet, t.ex. läkemedel mot malaria, hjärtrytmproblem, allergier (antihistaminer), vissa medel mot depressioner eller andra läkemedel mot psykiska problem

* läkemedel som ger långsam hjärtrytm/puls

* läkemedel som ger minskad halt kalium i blodet (såsom vätskedrivande läkemedel)

* läkemedel mot Parkinsons sjukdom (t.ex. levodopa)

* läkemedel som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet (psykostimulantia, t.ex. metylfenidat)

* läkemedel mot högt blodtryck. Rispolept Consta kan sänka blodtrycket

* vattendrivande medicin (diuretika) som används vid hjörtproblem eller svullnad i delar av kroppen beroende på ansamling av för mycket vätska (t.ex. furosemid eller klortiazid). Rispolept Consta som tas separat eller tillsammans med furosemid kan medföra ökad risk för stroke eller dödsfall hos äldre personer med demens.

Följande läkemedel kan minska effekten av risperidon

* Rifampicin (ett läkemedel mot vissa infektioner)

* Karbamazepin, fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

* Fenobarbital

Om du börjar eller slutar ta dessa mediciner, kan du behöva en annan dos av risperidon.

Följande läkemedel kan öka effekten av risperidon

 • Kinidin (används vid vissa typer av hjärtsjukdom)

 • Läkemedel mot depression, såsom paroxetin, fluoxetin och tricykliska antidepressiva

 • Läkemedel som kallas betablockerare (används för behandling av högt blodtryck)

 • Fentiaziner (såsom läkemedel som används för att behandla psykoser eller som lugnande)

 • Cimetidin, ranitidin (motverkar sur mage)

 • Itrakonazol och ketokonazol (läkemedel för att behandla svampinfektioner)

 • Vissa läkemedel som används vid behandling av hiv/AIDS, såsom ritonavir

 • Verapamil, ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och/eller onormal hjärtrytm

  Sertralin och fluvoxamin, läkemedel som används för att behandla depression och andra psykiska besvär

Om du börjar eller slutar ta dessa mediciner, kan du behöva en annan dos av risperidon.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rispolept Consta.

Rispolept Consta med mat, dryck och alkohol

Du ska undvika att dricka alkohol när du använder Rispolept Consta

Graviditet, amning och fertilitet

• Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare avgör om du kan använda detta läkemedel.

• Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt risperidon under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisa något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

• Rispolept Consta kan höja dina nivåer av ett hormon som kallas ”prolaktin” som kan påverka fertiliteten (se ”Eventuella biverkningar”).

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel, trötthet och synproblem kan förekomma under behandling med Rispolept Consta. Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner utan att först ha talat med din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rispolept Consta innehåller hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Rispolept Consta

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rispolept Consta ges som intramuskulär injektion i någon av armarna eller i skinkan varannan vecka. Injektionen ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Injektionerna ska varieras mellan höger och vänster sida, och får inte ges intravenöst.

Rekommenderad dos:

Vuxna

Startdos

Om din dagliga dos av oralt risperidon (t ex tabletter) har varit 4 mg eller lägre under senaste 2 veckorna, bör din startdos vara 25 mg Rispolept Consta.

Om din dagliga dos av oralt risperidon (t ex tabletter) har varit högre än 4 mg under de senaste 2 veckorna, kan du komma att ges 37,5 mg Rispolept Consta som startdos.

Om du för tillfället behandlas med andra orala antipsykotika läkemedel än risperidon, kommer din startdos av Rispolept Consta vara beroende av din nuvarande behandling. Din läkare kommer att välja Rispolept Consta 25 mg eller 37,5 mg.

Din läkare kommer att bestämma vilken dos av Rispolept Consta som passar dig bäst.

Dos vid underhållsbehandling

• Vanlig dos är 25 mg varannan vecka i form av en injektion.

• En högre dos på 37,5 mg eller 50 mg kan i vissa fall vara nödvändig. Din läkare avgör vilken dos av Rispolept Consta som passar dig bäst.

• Din läkare kan ordinera risperidon i tablettform under de första tre veckorna efter din första injektion

Användning för barn och ungdomar

Rispolept Consta är inte avsett för barn under 18 år.

Om du använt för stor mängd av Rispolept Consta

• Personer som har fått mer Rispolept Consta än vad som var avsett har rapporterat följande symtom: sömnighet, trötthet, avvikande kroppsrörelser, problem med att stå och gå, yrsel beroende på lågt blodtryck samt onormala hjärtslag. Fall med avvikande elektrisk överledning i hjärtat och kramper har rapporterats.

• Kontakta genast läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Rispolept Consta

Du kommer att gå miste om effekten av medicinen. Du ska inte sluta ta detta läkemedel såvida du inte blivit ombedd av din läkare att göra så, eftersom dina symtom kan komma tillbaka. Var noga med att inte missa något av de besök varannann vecka då du ska få injektionen. Om du vid något tillfälle inte kan komma, tänk på att genast kontakta din läkare för att bestämma en ny tid då du kan komma och få injektionen. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du får någon av följande mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • har demens och upplever en plötslig mental förändring eller plötslig svaghet eller domningar i ansikte,armar eller ben, speciellt på en sida, eller sluddrigt tal, även under en kort period. Detta kan vara tecken på stroke.

 • upplever tardiv dyskinesi (ofrivilliga ryckande rörelser i ansikte, tunga eller andra delar av kroppen).

Berätta genast för din läkare om du upplever ofrivilliga rytmiska rörelser av tungan, munnen eller ansiktet. Behandlingen med Rispolept Consta kan behöva avslutas.

Tala omedelbart om för din läkare om du får någon av följande sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • får blodproppar i vener, särskilt i benen (symtomen innefattar svullnad, smärta och rodnad på benen), vilka kan förflytta sig via blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

 • upplever feber, muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”). Omedelbar medicinsk behandling kan behövas.

 • är man och upplever ihållande eller smärtsam erektion. Detta kallas priapism. Omedelbar medicinsk behandling kan behövas.

 • upplever allvarlig allergisk reaktion med feber, svullnad i mun, ansikte, läppar eller tunga, andnöd, klåda, hudutslag eller blodtrycksfall. Även om du tidigare har tolererat risperidon taget genom munnen kan sällsynta allergiska reaktioner uppstå efter att du har fått injektioner med Rispolept Consta.

Följande övriga biverkningar kan också förekomma:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • vanliga förkylningssymtom

 • svårigheter att somna eller sova utan avbrott

 • depression, oro

 • parkinsonism: det här tillståndet kan innefatta långsam eller försämrad rörelseförmåga, känsla av spända eller stela muskler (som gör dina rörelser ryckiga) och ibland även en känsla av att rörelsen stannar upp och sedan återupptas. Andra tecken på parkinsonism innefattar en långsam släpande gång, skakningar vid vila, ökad salivproduktion och/eller dreglande, och en avsaknad av ansiktsuttryck.

 • huvudvärk.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • lunginflammation, infektion i luftvägarna (bronkit), bihåleinflammation

 • urinvägsinfektion, influensaliknande känsla, blodbrist

 • Ökade nivåer av ett hormon som kallas ”prolaktin” vilket påvisas med ett blodprov (detta kan, men behöver inte, ge symtom). Symtom av höga prolaktinnivåer är mindre vanligt och kan innefatta svullna bröst hos män, svårigheter att få eller bibehålla erektion, minskad sexlust eller annan sexuell dysfunktion. Hos kvinnor kan symtomen vara obehag från brösten, mjölkläckage, missade menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln eller fertilitetsproblem.

 • högt blodsocker, viktökning, ökad aptit, viktminskning, minskad aptit

 • sömnstörning, irritation, minskad sexualdrift, rastlöshet, sömnighet eller mindre alert

 • dystoni: detta är ett tillstånd som innefattar långsamma eller ihållande ofrivilliga muskelsammandragningar. Dystoni kan påverka vilken del av kroppen som helst (och leda till en onormal kroppshållning) men påverkar ofta musklerna i ansiktet, inklusive onormala rörelser i ögon, mun, tunga eller käke.

 • yrsel

 • dyskinesi: detta är ett tillstånd som innefattar ofrivilliga muskelrörelser och kan inkludera upprepade, krampaktiga eller förvridna rörelser eller ryckningar

 • tremor (skakningar)

 • dimsyn

 • snabb puls

 • lågt blodtryck, bröstsmärta, högt blodtryck

 • andnöd, halsont, hosta, nästäppa

 • buksmärta, magbesvär, kräkningar, illamående, mag-eller tarminfektion, förstoppning, diarré, matsmältningsbesvär, muntorrhet, tandvärk

 • hudutslag

 • muskelryckningar, skelett- eller muskelvärk, ryggvärk, ledsmärta

 • urininkontinens

 • erektionssvårigheter

 • uteblivna menstruationsperioder

 • mjölkläckage från brösten

 • svullnad i kroppen, armar eller ben, feber, bröstsmärta, svaghet, trötthet

 • smärta

 • en reaktion på injektionsstället, inklusive klåda, smärta eller svullnad

 • ökade nivåer av levertransaminaser i blodet, ökad gamma-GT (ett leverenzym kallat gammaglutamyltransferas) i blodet

 • fall.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • infektion i luftvägarna, infektion i urinblåsan, öroninfektion, ögoninfektion, inflammation i halsmandlarna, nagelsvamp, hudinfektion, infektion, en infektion begränsad till ett enda område av huden eller en del av kroppen, virusinfektion, hudinflammation orsakad av kvalster, böld under huden

 • minskat antal vita blodkroppar, minskning av blodplättar (blodkroppar som hjälper till att stoppa blödning), minskning av röda blodkroppar

 • allergisk reaktion

 • socker i urinen, diabetes eller försämrad diabetes

 • aptitminskning med näringsbrist och låg kroppsvikt

 • hög nivå av triglycerider (en typ av blodfett), ökat kolesterol i blodet

 • upprymd sinnesstämning (mani), förvirring, oförmåga att få orgasm, nervositet, mardrömmar

 • medvetandeförlust, krampanfall, svimning

 • ett rastlöst behov att röra på delar av kroppen, balansstörning, onormal koordination, yrsel när man ställer sig upp, uppmärksamhetssvårigheter, talsvårigheter, smakförlust eller onormal smakupplevelse, minskad känsla i huden för beröring och smärta, pirrande eller stickande känsla eller domningar i huden

 • ögoninfektion eller röda ögon, torra ögon, ökat tårflöde, röda ögon

 • känsla av att det snurrar (svindel), ringningar i öronen, öronsmärta

 • förmaksflimmer (en onormal hjärtrytm), störning i ledningen mellan övre och nedre delarna av hjärtat, onormal elektrisk ledning i hjärtat, förlängt QT-intervall från hjärtat, låg puls, onormal elektrisk signal i hjärtat (elektrokardiogram eller EKG), en fladdrande eller dunkande känsla i bröstkorgen (hjärtklappning)

 • lågt blodtryck när du reser dig upp (följaktligen kan vissa personer som använder Rispolept Consta känna sig svaga, yra eller svimma då de ställer sig eller sitter upp plötsligt)

 • snabb ytlig andning, täppta luftvägar, väsande andning, näsblod

 • avföringsinkontinens, svårigheter att svälja, ökad gasbildning

 • klåda, håravfall, eksem, torr hud, hudrodnad, missfärgning av huden, akne, flagnande, kliande hårbotten eller hud

 • ökning av kreatinfosfokinas i blodet, ett enzym som ibland frisätts vid muskelnedbrytning

 • ledstelhet, ledsvullnad, muskelsvaghet, nacksmärta

 • täta trängningar, oförmåga att kissa, smärta av att kissa

 • ejakulationsstörning (utlösning), fördröjning av menstruationsperioder, uteblivna menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln (kvinnor), utveckling av bröst hos män, sexuell dysfunktion, bröstsmärta, obehag från brösten, flytningar från underlivet

 • svullnad av ansikte, mun, ögon eller läppar

 • frossa, höjning av kroppstemperaturen

 • förändring i sättet att gå

 • törstkänsla, sjukdomskänsla, obehagskänsla i bröstet, känsla av att vara ”ur gängorna”

 • förhårdning av huden

 • ökade nivåer av leverenzymer i blodet

 • smärta vid behandling.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • minskning av den typ av vita blodkroppar som hjälper till att skydda dig mot infektioner

 • otillräcklig utsöndring av ett hormon som kontrollerar urinvolymen

 • lågt blodsocker

 • överdrivet vattendrickande

 • gå i sömnen

 • sömnrelaterad ätstörning

 • orörlighet och brist på reaktionsförmåga i vaket tillstånd (katatoni)

 • brist på känslor

 • sänkt medvetandegrad

 • huvudskakningar

 • problem med ögonrörelser, ögonrullning, överkänslighet mot ljus

 • ögonproblem under gråstarroperationer (katarakt). Under gråstarroperationer kan ett tillstånd som kallas ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS)” förekomma om du använder eller har använt Rispolept Consta. Om du ska genomgå gråstarroperation måste du informera din ögonläkare att du använder eller har använt detta läkemedel.

 • oregelbundna hjärtslag

 • farligt låga nivåer av en viss typ av vita blodkroppar som behövs för att skydda dig mot infektion i blodet, ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet

 • svårt att andas under sömn (sömnapné)

 • lunginflammation till följd av inandning av föda, trånga luftvägar, knastrande andningsljud, röststörning, störning i andningspassagen

 • inflammation i bukspottkörteln, förstoppning

 • mycket hård avföring

 • hudutslag relaterat till läkemedelsanvändning

 • utslag (nässelutslag), förtjockning av huden, mjäll, hudsjukdom, hudförändringar

 • nedbrytning av muskelfibrer och smärta i muskler (rabdomyolys)

 • onormal hållning

 • bröstförstoring, utsöndring från brösten

 • minskad kroppstemperatur, obehag

 • gulfärgning av huden och ögonen (gulsot)

 • farligt överdrivet intag av vatten

 • ökad insulinnivå i blodet (insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna)

 • problem med blodkärlen i hjärnan

 • bristande respons på stimuli

 • koma till följd av okontrollerad diabetes

 • plötslig synförlust eller blindhet

 • glaukom (ökat tryck inuti ögat), sårbildning vid ögonlockskanten

 • rodnad, svullen tunga

 • nariga läppar

 • förstoring av bröstkörtlarna

 • sänkning av kroppstemperaturen, kyla i armar och ben

 • utsättningssymtom av läkemedel.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • livshotande komplikationer av dåligt reglerad diabetes

 • allvarlig allergisk reaktion med svullnad som kan innefatta halsen och leda till andningssvårigheter

 • avsaknad av tarmrörelser vilket orsakar stopp.

Följande biverkning har setts vid användning av ett annat läkemedel som heter paliperidon och är väldigt likt risperidon, så den kan också förväntas vid behandling med Rispolept Consta: hjärtklappning när man ställer sig upp.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Rispolept Consta ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara hela förpackningen i kylskåp (2oC-8oC). Om det inte finns tillgång till kylskåp kan förpackningen förvaras under 25°C i högst 7 dagar före användning. Används inom 6 timmar efter beredning (vid förvaring vid högst 25°C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är risperidon. varje färdigberedd Rispolept Consta depotinjektion innehåller antingen 25 mg, 37,5 mg eller 50 mg risperidon.

- Övriga innehållsämnen:

Pulver till injektionsvätska, suspension:

poly-(d,l-laktid-co-glykolid). 

Spädningsvätska (lösning):

Polysorbat 20, karmellosnatrium, dinatriumvätefosfatdihydrat, vattenfri citronsyra, natriumklorid, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg), d v s är näst intill ”natriumfritt”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningens innehåll:

 • En liten injektionsflaska med pulver till injektionsvätska, depotsuspension (i pulvret finns den aktiva substansen risperidon). En spruta fylld med 2 ml klar, färglös vätska som ska tillsättas pulvret till injektionsflaska, depotsuspension.

 • En West-Medimop Vial Adapter® för beredning (kallas injektionsflaskans adapter)

 • Två Terumo SurGuard®3 injektionsnålar för intramuskulär injektion [en 21G UTW (0,8 mm x 25 mm (1”)) säkerhetskanyl med nålskydd för administrering i deltoideus och en 20G TW (0,9 mm x 51 mm (2”)) säkerhetskanyl med nålskydd för gluteal administrering]

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Helsingborg, Sverige

Ompackare:

Dr Fisher Farma B.V

Lelystad, Nederländerna

Tillverkare:

Janssen


Denna bipacksedel ändrades senast

4 juni 2019


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Viktig information

För att säkerställa en lyckad administrering av Rispolept Consta och för att undvika problem vid användningen av förpackningen är det viktigt att man noga följer de stegvisa användaranvisningen.

Använd de komponenter som medföljer

Komponenterna i den här dosförpackningen är speciellt utformade för användning med Rispolept Consta. Rispolept Consta får bara beredas i den spädningsvätska som medföljer dosförpackningen.

Byt inte ut NÅGON av komponenterna i dosförpackningen.

Förvara inte suspension efter beredning

Administrera dosen så snart som möjligt efter beredning för att undvika sedimentering.

Korrekt dosering

Hela innehållet i injektionsflaskan måste administreras för att säkerställa att avsedd dos av Rispolept Consta ges.

Får inte återanvändas:

Medicintekniska hjälpmedel har särskilda krav på materiella egenskaper för att fungera som avsett. Dessa egenskaper har endast verifierats för engångsbruk. Alla försök att göra om det medicintekniska hjälpmedlet för senare återanvändning kan skada dess egenskaper eller leda till försämring av dess funktion.