Renapur

Granulat 280 gram

259:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Används för att lösa upp urinsyrastenar och för att förhindra deras nybildning. Doseringen är individuell och inställning på Renapur ska ske under läkarkontroll. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046261335959

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Renapur

granulat
kaliumnatriumvätecitrat
paraorange

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från din läkare

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Renapur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Renapur
3. Hur du använder Renapur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Renapur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Renapur är och vad det används för

Renapur används för att lösa upp urinsyrastenar och för att förhindra nybildning av sådana. Renapur används efter ordination från läkare.

Renapur verkar genom att lösa upp stenar av urinsyra eller dess salter. Normalt följer urinsyran med urinen ut ur kroppen. En sten bildas bara då urinsyran utkristalliseras, d.v.s. när dess löslighet i urinen minskar. Denna påverkas av urinens pH-värde.

pH-värdet är ett mättal som anger om en lösning är sur eller alkalisk. pH-värdet 7 är neutralvärdet, ett högre värde innebär att lösningen är alkalisk och ett värde under 7, en sur lösning.

pH-värdet kan enkelt avläsas på ett indikatorpapper, som då det doppas i en lösning ändrar färg efter pH.

Urinsyra löser sig dåligt om pH är under 6,2. Kristaller kan då bildas och i ogynnsamma fall växa till stenar. En förskjutning av urinens pH mot 7 förbättrar lösligheten av urinsyran och redan bildade stenar kan upplösas. Det är viktigt att förskjutningen av pH-värdet blir likformigt över en längre tidsperiod och att värdet hålls konstant mellan 6,2 och 6,8. Denna effekt kan åstadkommas med Renapur.

2. Vad du behöver veta innan du använder Renapur

Använd inte Renapur

 • om du är allergisk mot kaliumnatriumvätecitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har höga halter av kalium i blodet (hyperkalemi)

 • om du har dåligt fungerande njurar (akut njursvikt eller kronisk njursvikt som gör att du har höga halter av kalium i blodet)

 • om du har förhöjt pH-värde i blodet (ett tillstånd som kallas metabolisk alkalos)

 • om du har kronisk urinvägsinfektion med vissa ovanliga bakterier, s.k. urea­nedbrytande bakterier 

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Renapur.

 • Tala om för läkaren om du har allvarliga leverproblem.

Innan behandling påbörjas ska njurfunktion och nivåer av salter i blodet (elektrolyter, t.ex. kalium och natrium) kontrolleras av läkare.

För att behandlingen ska ha framgång är det nödvändigt att man är noga instruerad om användningen av Renapur. Regelbundna läkarkontroller bör göras under hela behandlingen.

Andra läkemedel och Renapur

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkemedel som kan påverka eller påverkas av Renapur är:

 • kaliumsparande vätskedrivande läkemedel (t.ex. spironolakton, eplerenon)

 • hjärtglykosider (t.ex. digoxin)

 • kaliumtillskott

 • vissa läkemedel som bl.a. används vid högt blodtryck och hjärtsvikt (ACE-hämmare t.ex. ramipril, enalapril eller angiotensinreceptorblockerare t.ex. valsartan, losartan)

 • vissa smärtstillande läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, s.k. NSAID, t.ex. ibuprofen, diklofenak, naproxen)

 • läkemedel som innehåller aluminium, t.ex. vissa antacida (läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar). Renapur och dessa läkemedel ska tas med minst 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Renapur förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad användning.

Amning

Inga effekter förväntas på det ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Renapur granulat har inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Renapur innehåller para-orange (E 110), kalium och natrium

Färgämnet para-orange kan orsaka allergiska reaktioner.

Detta läkemedel innehåller ca 425 mg kalium per doseringssked (1,7 g per genomsnittlig daglig dos på 4 doseringsskedar). Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion, äldre patienter och patienter som ordinerats kaliumfattig kost.

Detta läkemedel innehåller ca 250 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per doseringssked (1 g per genomsnittlig daglig dos på 4 doseringsskedar). 1 g motsvarar 50 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver mer än en doseringssked dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


3. Hur du använder Renapur

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen är individuell och ska alltid ske enligt läkares ordination.

Doseringen av Renapur ska anpassas så att urinsyran får dess önskade pH-värde mellan 6,2 och 6,8. Dosen ökas om pH under dygnet understiger 6,2 och minskas om värdet överstiger 6,8.

Hos i övrigt friska personer ökas urin-pH med 0,2 av 1,25 g Renapur (ca ½ doseringsked).

Vanlig dos är 4 strukna doseringsskedar per dag (10 g granulat) fördelat på 3 doseringstillfällen enligt doseringstabellen. Granulatet rörs ut i vätska t ex vatten eller saft och intas omedelbart. Dosen tas efter maten.

Doseringstabell

Doseringstillfälle

Antal

doseringsskedar á 2,5 g

På morgonen efter frukost

1

Mitt på dagen efter lunch

1

På kvällen efter måltiden så sent som möjligt

2

Effekten av behandlingen mäts tre gånger om dagen alltid före nästa dos genom att mäta urinens pH, se under Bruksanvisning.

Bruksanvisning

Indikatorpappret består av ett 100-tal gulbruna pappersremsor och en färgskala.

pH-värdet kontrolleras före varje ny dos. Riv av ett indikatorpapper och fukta i färsk urin. Indikatorpappret ändrar nu färgton och man jämför omgående denna med färgskalan.

Värdet under den färgton som överensstämmer med indikatorpappret antecknas i kontrollkalendern.

Bruksanvisning för tolkning av indikatorpapper

Därefter intas en ny dos Renapur och antalet skedar noteras i kontrollkalendern.

Användning för barn och ungdomar

Ingen dosrekommendation finns för barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd Renapur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Intag av för stor mängd Renapur kan leda till höga halter av kalium i blodet (hyperkalemi). Muskelsvaghet, illamående, diarré och att hjärtat slår oregelbundet kan vara tecken på kraftigt förhöjt kalium i blodet.

Om du har glömt att ta Renapur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): magsmärtor.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): diarré, illamående.

Risk för uppkomst av fosfatstenar föreligger vid alkalisk urin, varför pH ej får överstiga 6,8.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Renapur ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kaliumnatriumvätecitrat. 100 g granulat innehåller kaliumnatriumvätecitrat (6:6:3:5) 97,108 g.

 • Övriga innehållsämnen är para-orange (färgämne E 110) och citronolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastburkar med 280 gram.

Förpackningen innehåller även doseringssked, kontrollkalender och indikatorpapper.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-09-18


Kontrollkalender

Kontrollkalender 1

Kontrollkalender 2