Propyless

Kutan emulsion 200 mg/g 100 gram

20%

39:20

Kampanj

Gäller t.o.m. 19 oktober

Ord. webbpris 49:-

Ord. butikspris 65:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från PropylessFler produkter inom kampanjen
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Återfuktar torr hud genom att verka vattenbindande. Innehåller propylenglykol som motverkar vissa svampar och bakterier. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Propyless är ett mjukgörande läkemedel med vattenbindande egenskaper och används för behandling av torr hud av olika slag. Propylenglykol har även viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar.

Jämförpris 650:-/KG

EAN: 07315980216710

Propylenglykol, karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucat SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagn

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Propyless

200 mg/g kutanemulsion
propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Propyless är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Propyless
3. Hur du använder Propyless
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propyless ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Propyless är och vad det används för

Propyless är en mjukgörande emulsion som har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier. Propyless används för att behandla torr hud av olika slag.

2. Vad du behöver veta innan du använder Propyless

Använd inte Propyless

  • om du är allergisk mot propylenglykol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Propyless får inte appliceras i hörselgången eller på brännskadad hud.

Graviditet och amning

Inga kända risker under graviditet.

För att det ammande barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Propyless innehåller cetylalkolhol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem)

Propyless innehåller 200 mg/g propylenglykol som kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Propyless innehåller 8 mg/g bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


3. Hur du använder Propyless

Emulsionen stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan. Efter bad eller dusch är det också viktigt att smörja in sig, eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarande ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort. Insmörjning bör ske inom några minuter efter dusch eller bad, då fuktighet fortfarande finns kvar i huden.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Övergående sveda och värmekänsla. Detta förekommer oftast i början av behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Propyless ska förvaras

Burk: Förvaras vid högst 30 °C.

Tub: Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är propylenglykol 200 mg/g

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till ljust grå emulsion i tub (100 g) eller burk med pump (300 g eller 480 g).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tillverkare

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-01.


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar