Propyderm

Kräm 20 % 100 gram

37:-

Ord. butikspris 54:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Återfuktar torr hud genom att verka vattenbindande. Innehåller propylenglykol som motverkar vissa svampar och bakterier. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 549:-/KG

EAN: 07319860080873

Kategorier:

Hudvård
Torr hud
Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Propyderm

20% kräm
propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte blir bättre eller om du blir sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Propyderm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Propyderm
3. Hur du använder Propyderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propyderm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Propyderm är och vad det används för

Propyderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20% propylenglykol. Propylenglykol har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier.

Propyderm används för att behandla torr hud av olika slag.

Propylenglykol som finns i Propyderm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Propyderm

Använd inte Propyderm

- om du är allergisk mot propylenglykol i Propyderm eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Undvik applikation på stora och skadade hudytor. Propyderm får inte appliceras i hörselgången, eller på brännskadad hud.

Graviditet och amning

Inga kända risker under graviditet. För att det ammande barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol bör Propyderm inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Propyderm innehåller hjälpämnen

Propyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Propyderm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Krämen smörjs in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad. Allergiska reaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Propyderm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 oC.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är propylenglykol. 1 g kräm innehåller 200 mg propylenglykol.

Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, stearoylmakrogolglycerider, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, propylparahydroxibensoat (E 216), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm.

Förpackningsstorlekar: 100 gram plasttub (polyetylen) med snäpplock, 700 g plastburk (polyetylen) med pump.

Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby.

Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige.

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-05


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar