Pinex Jordgubb

Granulat i dospåse 250 mg 10 dospåsar

Välvald

33:-

Ord. butikspris 44:90

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för mycket allvarlig leverskada.

På grund av att många köper febernedsättande läkemedel just nu ber vi dig att inte köpa mer än du behöver. Det hjälper så många som möjligt att få tillgång till detta.

Paracetamol tillhör den farmakoterapeutiska gruppen analgetika (smärtstillande läkemedel) som samtidigt verkar febernedsättande med en svag antiinflammatorisk effekt. Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Jämförpris 4:49/ST

EAN: 07046264563533

Kategorier:

Feber hos barn

Vad du behöver veta innan du tar Pinex Jordgubb Ta inte Pinex Jordgubb om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du har allvarliga njurproblem om du har leverinflammation om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eftersom det kan leda till allvarlig leverskada om du har alkoholproblem Varningar och försiktighet Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex Jordgubb utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Ta aldrig mer Pinex Jordgubb än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos, även om du mår bra. Se också avsnitt 3 ”om du tagit för stor mängd av

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pinex Jordgubb

250 mg granulat i dospåse
paracetamol
sorbitol och sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. (Se avsnitt 4.)

- Använd inte Pinex Jordgubb till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pinex Jordgubb
3. Hur du tar Pinex Jordgubb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pinex Jordgubb är och vad det används för

Paracetamol tillhör den farmakoterapeutiska gruppen analgetika (smärtstillande läkemedel) som samtidigt verkar febernedsättande med en svag antiinflammatorisk effekt.

Pinex Jordgubb används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

Paracetamol som finns i Pinex Jordgubb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Pinex Jordgubb

Ta inte Pinex Jordgubb

 • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har allvarliga njurproblem

 • om du har leverinflammation

 • om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol eftersom det kan leda till allvarlig leverskada

 • om du har alkoholproblem

Varningar och försiktighet

Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Pinex Jordgubb utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

Ta aldrig mer Pinex Jordgubb än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos, även om du mår bra. Se också avsnitt 3 ”om du tagit för stor mängd av Pinex Jordgubb”.

Faran för överdosering är större hos patienter med leverskada (utan ärrvävnad) orsakad av alkoholanvändning.

Använd inte Pinex Jordgubb utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Pinex Jordgubb tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Pinex Jordgubb.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pinex Jordgubb.

 • om du har njur- eller leversjukdom

 • om du har brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas (ett enzym)

 • om du har blodbrist (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

 • om du har Gilberts syndrom (ärftlig lätt gulsot)

 • om du är astmatiker och samtidigt är överkänslig mot acetylsalicylsyra

 • om du vet att du har ett tillstånd som kan sänka dina nivåer av glutation (ett ämne som är viktigt vid utsöndring av läkemedel) eftersom detta kan öka risken för biverkningar. Sådana tillstånd inkluderar näringsbrist, njur- och leversjukdomar, alkoholmissbruk och blodförgiftning.

Kontakta läkare innan Pinex Jordgubb används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Långtidsanvändning eller frekvent användning avrådes. Du ska inte samtidigt ta andra läkemedel innehållande paracetamol. Intag av flera dagliga doser vid ett tillfälle kan allvarligt skada levern, i sådana fall uppstår inte medvetslöshet. Sjukvård ska dock sökas omedelbart. Långvarig användning, förutom under medicinsk uppsikt, kan vara skadligt.

I fall av hög feber eller tecken på en sekundär infektion uppkommer eller om symtom kvarstår under längre tid än 3 dagar ska behandlingen utvärderas på nytt.

Paracetamol ska användas med försiktighet i fall av uttorkning eller kronisk näringsbrist. För vuxna och barn som väger 50 kg eller mer bör den totala dygnsdosen paracetamol vara maximalt 3 g. Om dina symtom förvärras eller inte förbättras inom 3 dagar eller om du har hög feber ska du kontakta läkare.

Huvudvärk kan uppkomma till följd av långtidsanvändning, hög dos eller felaktig användning av smärtstillande läkemedel. Denna huvudvärk ska inte behandlas genom att höja dosen av läkemedlet.

Vanemässigt intag av smärtstillande läkemedel, särskilt kombinationen av flera olika smärtstillande läkemedel, kan i allmänhet leda till kvarstående njurskador med risk för njursvikt (analgetisk nefropati).

Plötsligt avbrott av långtidsanvändning, hög dos eller felaktig användning kan leda till huvudvärk, trötthet, muskelvärk, nervositet och autonoma symtom. Dessa utsättningssymptom är övergående inom några dagar. Innan de gått över ska ytterligare intag av smärtstillande läkemedel undvikas och inte återupptas utan medicinsk rådgivning.

Du ska inte ta Pinex Jordgubb under långa perioder eller i höga doser utan att tala med din läkare eller tandläkare.

Andra läkemedel och Pinex Jordgubb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkemedel som kan påverka effekten av Pinex Jordgubb:

 • alkohol

 • probenicid (används för att behandla gikt)

 • läkemedel som möjligen kan skada levern t.ex. fenoberbital (sömntabletter), fenytoin, karbamazepin, primidon (används för att behandla epilepsi), isoniazid, rifampicin (används för att behandla tuberkulos), Johannesört (växtbaserat läkemedel för behandling av lätt nedstämdhet och lindring oro). Samtidig användning av dessa läkemedel och paracetamol kan orsaka leverskada.

 • metoklopramid och domperidon (används för att behandla illamående). Dessa kan öka upptaget och insättandet av effekten av paracetamol.

 • läkemedel som fördröjer magtömningen. Dessa kan fördröja absorptionen och insättande av effekten av paracetamol.

 • kolestyramin (används för att sänka blodfetter). Kolestyramin minskar upptaget och insättande av effekten av paracetamol. Du ska därför inte ta kolestyramin inom en timme efter att du tagit paracetamol.

 • blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia som tas via munnen, särskilt warfarin). Upprepat intag av paracetamol under mer än en vecka ökar blödningstendensen. Långtidsbehandling med paracetamol ska därför endast ske under medicinsk övervakning. Enstaka intag av paracetamol har ingen signifikant effekt på blödningstendensen.

Samtidig användning av paracetamol och zidovudin (ett läkemedel som används för att behandla HIV infektioner) ökar risken för minskat antal vita blodkroppar (neutropeni). Detta kan påverka immunsystemet och öka risken för infektioner. Pinex Jordgubb ska därför endast ges samtidigt med zidovudin efter medicinsk rådgivning.

Effekter på laboratorietester

Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester

Pinex Jordgubb med alkohol

Pinex Jordgubb ska inte tas samtidigt med alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Pinex Jordgubb användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Rekommenderade doser kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Pinex Jordgubb påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pinex Jordgubb innehåller sorbitol (E420)

Detta läkemedel innehåller 600 mg sorbitol i varje dospåse.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

Pinex Jordgubb innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Pinex Jordgubb innehåller sulfiter

Kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

Pinex Jordgubb innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dospåse, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Pinex Jordgubb

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Dosen beror på uppgifterna i nedstående tabell och bestäms med hänsyn till kroppsvikt och ålder. Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig).

Doseringsintervallet beror på symtomen och den maximala dygnsdosen. Dosen ska inte tas oftare än var 4-6:e timme.

250 mg dospåse:

Kroppsvikt (ålder)

Engångsdos [dospåse]

Maximal dygnsdos [dospåsar]

17 kg–25 kg

(4– 8 år)

1 dospåse 

4 dospåsar (1000 mg)

Använd inte Pinex Jordgubb till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

Doseringssätt:

Pinex Jordgubb tas endast via munnen.

Ta inte Pinex Jordgubb i samband med måltid.

Granulaten (kornen) bör tas direkt i munnen, på tungan, och sväljas utan vatten.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion ska dosen sänkas eller doseringsintervallet förlängas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Kronisk alkoholism

Om du har alkoholproblem ska du inte använda Pinex utan läkares ordination.

Äldre patienter

Dosjustering är inte nödvändigt för äldre.

Barn och ungdomar

Pinex Jordgubb 250 mg är inte lämplig för barn under 4 år respektive barn som väger mindre än 17 kg. För denna patientgrupp finns andra tillgängliga beredningsformer.

Om du har tagit för stor mängd av Pinex Jordgubb

Kontakta läkare eller akutmottagning i fall av överdosering av Pinex Jordgubb. Överdosering har mycket allvarliga konsekvenser och kan även leda till dödsfall.

P.g.a. risken för fördröjd leverskada är omedelbar behandling nödvändig, även om du mår bra. Symtom kan innefatta illamående och kräkningar och behöver inte återspegla hur allvarlig överdoseringen är eller risken för organskada.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Pinex Jordgubb

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Pinex Jordgubb och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem).

Sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • angioödem: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårighet att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter

Andra eventuella biverkningar beskrivs nedan.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar i de blodbildande cellerna i benmärgen)

 • Allergiska reaktioner

 • Depression, förvirring, hallucinationer

 • Skakningar, huvudvärk

 • Synstörningar

 • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

 • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

 • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulfärgning av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

 • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

 • Överdosering och förgiftning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, antal vita blodkroppar och neutrofiler i blodet), hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

 • Låga nivåer av glukos i blodet

 • Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

 • Grumlig urin och njursjukdomar

 • Allvarliga allergiska reaktioner som kräver att behandlingen avbryts

Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Erythema multiforme (allergisk reaktion eller infektion i huden), ansamling av vätska i struphuvudet, anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), anemi (minskat antal röda blodkroppar), hepatit (leverinflammation), allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kasta vatten, sjukdom i mage eller tarm, svindel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Pinex Jordgubb ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol. En dospåse innehåller 250 mg paracetamol.

 • Övriga innehållsämnen är: sorbitol (E420), talk, butylerad metakrylatsampolymer basisk, magnesiumoxid lätt, karmellosnatrium, sukralos, magnesiumstearat (Ph.Eur.), hypromellos, stearinsyra, natriumlaurilsulfat,titandioxid (E171), simetikon, jordgubbssmak (innehåller maltodextrin, gummi arabicum (E414), naturliga och naturidentiska smakämnen, propylenglykol (E1520), triacetin (E1518), maltol (E636)). Vaniljsmak (innehåller maltodextrin, naturliga och naturidentiska smakämnen, propylenglykol (E1520), sackaros, sulfiter).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat, vita eller nästan vita, dospåsar av aluminium.

Pinex Jordgubb finns i följande förpackningsstorlekar:

10, 20 dospåsar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Tillverkare:

Losan Pharma GmbH

Otto-Hahn-Str. 13

79395 Neuenburg

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-13


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar