Paracetamol Evolan

Tablett 1 g Paracetamol 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

72:97

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350041580706

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Paracetamol Evolan

1 g tabletter
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PARACETAMOL EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL EVOLAN
3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL EVOLAN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR PARACETAMOL EVOLAN SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD PARACETAMOL EVOLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Paracetamol Evolan innehåller paracetamol som är smärtstillande och febernedsättande.

Paracetamol Evolan används mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor samt vid feber, t ex vid förkylningar.

Paracetamol Evolan kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Paracetamol som finns i Paracetamol Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL EVOLAN

Använd inte Paracetamol Evolan

 • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Paracetamol Evolan

 • Ta aldrig mer Paracetamol Evolan än läkaren har ordinerat. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Evolan utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

 • Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.

  Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos.

 • Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk eller leverproblem

  Använd inte Paracetamol Evolan utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Evolan tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Evolan.

 • Paracetamol Evolan bör ej användas för långvarigt bruk, eftersom det finns risk för skador på njurar.

  Rådgör med läkare innan du använder Paracetamol Evolan om du har nedsatt njurfunktion.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om så är nödvändigt kan Paracetamol Evolan användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Paracetamol Evolan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Paracetamol Evolan påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Paracetamol Evolan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL EVOLAN

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

Doseringsanvisning 

Doseringen och behandlingstiden bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):

½ – 1 tablett var 4 – 6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

Paracetamol Evolan ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

Paracetamol Evolan kan delas och de ska sväljas med vatten (t.ex. ½ glas vatten).

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt för rådgivning.

Om du har glömt att ta Paracetamol Evolan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Paracetamol Evolan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem), en mycket sällsynt biverkan;

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): trötthet, illamående, kräkningar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, svettningar, nedsatt kroppstemperatur, yrsel, nervositet, diarré, magsmärta (inklusive kramp och brännande känsla), förstoppning, halsbränna

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): rodnad i huden

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): allergiska reaktioner (andnöd, minskat blodtryck, chock), störningar i blodbilden (inklusive agranulocytos), kramp i luftrören. Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

Paracetamol Evolan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR PARACETAMOL EVOLAN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är 1 g paracetamol per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är natriumstärkelseglykolat, povidon K30, pregelatiniserad majsstärkelse och stearinsyra.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Tel. 08-544 960 30

e-post: info@evolan.se

Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Ltd,

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Farm Birzebbugia BBG 3000

Malta

och

Aurex BV.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Nederländerna


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-04-08