Pantoprazol Pensa

Enterotablett 40 mg Pantoprazol 2 x 28 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

55:33

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260496057

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazol Pensa

20 mg och 40 mg enterotabletter
pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazol Pensa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Pensa
3. Hur du tar Pantoprazol Pensa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Pensa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Pensa är och vad det används för

Pantoprazol Pensa är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.

Pantoprazol Pensa 20 mg används för:

Vuxna och barn över 12 år:

 • behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar, smärta vid sväljning) i samband med sjukdomar i matstrupen orsakade av återflöde av syra från magsäcken.

 • långtidsbehandling och förebyggande behandling av refluxesofagit (matstrupsinflammation åtföljt av sura uppstötningar).


Vuxna:

 • förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och i magsäcken orsakade av ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID-preparat t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver denna typ av läkemedel kontinuerligt.


Pantoprazol Pensa 40 mg används för:

Vuxna och barn över 12 år:

 • behandling av refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.


Vuxna:

 • behandling av infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylorihos patienter med sår i tolvfingertarm och magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi). Syftet är att få bort bakterien och på så sätt minska risken för att såren ska återkomma.

 • behandling av sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

 • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för mycket syra i magsäcken.


Pantoprazol som finns i Pantoprazol Pensa kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Pensa

Ta inte Pantoprazol Pensa:

 • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazol Pensa:

 • om du har allvarliga leverproblem. Tala om för din läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Din läkare kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du tar Pantoprazol Pensa som långtidsbehandling. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

 • om du behöver ta s.k. NSAID-läkemedel (mot t.ex. inflammation och smärta) regelbundet och får Pantoprazol Pensa därför att du har en ökad risk för mag- eller tarmkomplikationer. Eventuell ökad risk kommer att utredas med avseende på dina personliga riskfaktorer såsom din ålder (över 65 år), tidigare sår i magsäck eller tolvfingertarm eller blödning i mage eller tarm.

 • om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får pantoprazol som långtidsbehandling. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

 • om du samtidigt med pantoprazol tar ett läkemedel som innehåller atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

 • om du samtidigt med pantoprazol tar ett läkemedel som innehåller metotrexat (för behandling av t.ex. cancer eller psoriasis) ska du tala med din läkare. Din läkare kan besluta att göra uppehåll i din behandling med pantoprazol under tiden du tar metotrexat.

 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Pensa som minskar magsyran.

 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Om du tar pantoprazol i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga magnesiumnivåer kan ses som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel eller snabb hjärtfrekvens. Om du upplever något av dessa symtom, tala om det för din läkare utan dröjsmål. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Pensa. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Pensa och särskilt om du använder Pantoprazol Pensa i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:

 • omotiverad viktminskning

 • upprepade kräkningar

 • svårighet att svälja

 • blodiga kräkningar

 • du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

 • du noterar blod i din avföring

 • allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan Pantoprazol Pensa och en liten ökning av smittsam diarré

Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos.

Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.

Om du tar Pantoprazol Pensa som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.

Andra läkemedel och Pantoprazol Pensa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Pantoprazol Pensa kan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för din läkare om du tar

 • läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Pensa kan orsaka att dessa och andra läkemedel inte fungerar som de ska.

 • warfarin och fenprokumon som påverkar tjockleken på blodet. Du kan behöva ytterligare kontroller.

 • atazanavir (för behandling av HIV-infektion).

 • metotrexat (för behandling av t.ex. cancer eller psoriasis).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska endast använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.

Graviditet

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor.

Amning

Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pantoprazol Pensa innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Pantoprazol Pensa

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När och hur ska du ta Pantoprazol Pensa?

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.

Om din läkare inte meddelat något annat så är rekommenderad dos:

Vuxna och ungdomar över 12 år:

För behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) i samband med milda former av matstrupsbesvär orsakade av återflöde av syra från magsäcken:

Rekommenderad dos är en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg dagligen. Denna dos ger vanligtvis lindring inom 2-4 veckor - ibland behövs ytterligare 4 veckors behandling. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Därefter kan återkommande symtom kontrolleras genom att ta en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg dagligen vid behov.

För behandling av refluxesofagit:

Rekommenderad dos är en tablett Pantoprazol Pensa 40 mg dagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.

För långtidsbehandling och för att förebygga att refluxesofagit återkommer:

Rekommenderad dos är en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg per dag. Om sjukdomen återkommer kan din läkare dubbla dosen och du kan då använda Pantoprazol Pensa 40 mg tabletter istället, en tablett dagligen. Efter utläkning kan du minska dosen till en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg per dag.

Vuxna:

För att förebygga sår i tolvfingertarmen hos patienter som behöver NSAID-läkemedel regelbundet:

Rekommenderad dos är en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg per dag.

För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

En tablett Pantoprazol Pensa 40 mg två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika.

Rekommenderad behandlingstid är en till två veckor.

För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

Rekommenderad dos är en tablett Pantoprazol Pensa 40 mg dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.

För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter Pantoprazol Pensa 40 mg dagligen.

Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.

Särskilda patientgrupper:

 • Om du har njurproblem, måttliga eller allvarliga leverproblem ska du inte ta Pantoprazol Pensa mot Helicobacter pylori.

 • Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en Pantoprazol Pensa 20 mg tablett per dag.

 • Barn under 12 år. Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Pensa

Kontakta läkare eller apotekspersonal. Det finns inga kända symtom på överdosering.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Pantoprazol Pensa

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att ta Pantoprazol Pensa

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:

 • Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

 • Minskat antal vita blodkroppar (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Pantoprazol Pensa kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

 • Allvarliga hudreaktioner ( har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare): blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens- Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.

 • Andra allvarliga tillstånd ( har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation).

Andra biverkningar är:

 • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Godartade polyper i magsäcken.

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär.

  Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Pensa och särskilt om du använder Pantoprazol Pensa i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  förändrad eller avsaknad av smakupplevelse, synstörningar ex. dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  desorientering

 • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskad natriumhalt i blodet, hudutslag, eventuellt med smärta i lederna, känsla av stickningar, pirrningar, myrkrypningar, sveda eller domning, inflammation i tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré.

Biverkningar som identifieras med blodprov:

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  en förhöjning av leverenzymer

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, hög feber i samband med kraftig minskning av granulocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner, samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar

 • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Om du använder Pantoprazol Pensa i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Pantoprazol Pensa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Plastburk: Inga särskilda temperaturanvisningar. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Blister: Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumseskvihydrat).

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E 460i), laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, vegetabilisk magnesiumstearat

  Tablettöverdrag:

  Pantoprazol Pensa 20 mg: metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, trietylcitrat (E 1505), talk (E 553b), Opadry II 85F32081 gult (delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, makrogol, titandioxid (E 171), talk (E – 553b), gul järnoxid (E 172), kinolingult (E-104)

  Pantoprazol Pensa 40 mg: metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, trietylcitrat (E 1505), talk (E 553b), Opadry II 85F32029 gult (delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol, talk (E – 553b), gul järnoxid (E 172) 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Pantoprazol Pensa 20 mg: Enterotabletten är en dragerad, gul, oval tablett, ca 9 mm lång.

Pantoprazol Pensa 40 mg: Enterotabletten är en dragerad, gul, oval tablett, ca 11 mm lång.

Förpackningsstorlekar:

Plastburkar med skruvlock innehållande torkkapsel: 14, 28, 56 (2x28), 100 (2x50), 100 (1x100) och 500 enterotabletter.

Aluminium/Aluminiumfolie blister: 14, 28, 56 och 98 enterotabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

Innehavare av godkännandet för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännandet för försäljning:

Pensa Pharma AB

Engelbrektsgatan 9-11

114 32 Stockholm

08- 440 37 30

Tillverkare:

Towa Pharmaceutical Europe S.L. 

C/ de Sant Martí 75-97,

Martortelles

08107 Barcelona

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-11