Pantoprazol Aurobindo

Enterotablett 20 mg Pantoprazol 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept

66:48

Info

Används ej i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.

EAN: 08901175037407

Info

Används ej i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazol Aurobindo

20 mg enterotabletter
pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazol Aurobindo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo
3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Aurobindo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Aurobindo är och vad det används för

Pantoprazol Aurobindo innehåller den aktiva substansen pantoprazol. Pantoprazol Aurobindo är en selektiv "protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.

Pantoprazol Aurobindo används för att behandla vuxna och barn från 12 år och äldre som har:

- Symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar, smärta vid sväljning) i samband med sjukdomar i matstrupen orsakade av återflöde av syra från magsäcken.

- Långtidsbehandling och förebyggande behandling av refluxesofagit (matstrupsinflammation åtföljt av sura uppstötningar).

Pantoprazol Aurobindo används för att behandla vuxna som har:

- Förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och i magsäcken orsakade av ickesteroida anti-inflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID-preparat t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver denna typ av läkemedel kontinuerligt.

Pantoprazol som finns i Pantoprazol Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo

Ta inte Pantoprazol Aurobindo

 • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot andra läkemedel som innehåller protonpumpshämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Pantoprazol Aurobindo:

- Om du har allvarliga leverproblem. Tala om för läkare om du någonsin har haft problem med din lever. Läkaren kommer då att kontrollera dina leverenzymer oftare, särskilt om du tar Pantoprazol Aurobindo som långtidsbehandling. Om leverenzymerna ökar ska behandlingen avbrytas.

- Om du behöver ta s.k. NSAID-läkemedel (mot t.ex. inflammation och smärta) regelbundet och får Pantoprazol Aurobindo därför att du har en ökad risk för mag- eller tarmkomplikationer. Eventuell ökad risk kommer att utredas med avseende på dina personliga riskfaktorer såsom din ålder (över 65 år), tidigare sår i magsäck eller tolvfingertarm eller blödning i mage eller tarm.

- Om du har minskad möjlighet att lagra vitamin B12 i kroppen eller riskfaktorer för minskad vitamin B12 och får som långtidsbehandling med pantoprazol. Som med alla läkemedel som minskar syramängden kan pantoprazol leda till minskad absorption av vitamin B12.

- Om du samtidigt med pantoprazol tar HIV-proteashämmare såsom atazanavir (för behandling av HIV-infektion) bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

- Om du använder protonpumpshämmare såsom pantoprazol, speciellt längre än ett år, kan din risk för att få höft-, handleds- eller ryggradsfraktur öka något. Tala om för läkare om du har benskörhet eller om du tar kortikosteroider (som kan öka risken för benskörhet).

- Magnesiumnivåerna i ditt blod kan sjunka om du tar pantoprazol längre än tre månader. Tecken på låga magnesiumnivåer är trötthet, ofrivilliga muskelryckningar, desorientering, konvulsioner, yrsel, ökad hjärtfrekvens. Om du får något av dessa symtom ska du genast berätta om detta för din läkare. Låga magnesiumnivåer kan även leda till sänkning av blodets kalium- eller kalciumnivåer. Din läkare kan bestämma att ta regelbundna blodprov för att övervaka dina magnesiumnivåer.

- Om du någon gång har haft en hudreaktion efter behandling med läkemedel som liknar Pantoprazol Aurobindo som minskar magsyran.

- Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt, eftersom du kan behöva avsluta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar såsom ledsmärta.

- Om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Ta omedelbart kontakt med din läkare, före eller efter att du tagit detta läkemedel, om du märker något av följande symtom som kan vara tecken på en annan, allvarligare sjukdom:

- viktminskning utan uppenbar orsak

- kräkningar, särskilt upprepade kräkningar

- du noterar blod i din avföring; som kan se svart eller tjärliknande ut

- svårighet att svälja eller smärta vid sväljning

- blodiga kräkningar: kan påminna om mörk kaffesump

- bröstsmärta

- magsmärta

- du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

- allvarlig och/eller ihållande diarré, då man funnit ett samband mellan detta läkemedel och en liten ökning av smittsam diarré.

Läkaren kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos.

Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.

Om du tar Pantoprazol Aurobindo som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för läkaren om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.

Barn och ungdomar

Pantoprazol Aurobindo rekommenderas inte för barn, eftersom dess effekt för barn under 12 år har inte fastställts.

Andra läkemedel och Pantoprazol Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är därför att Pantoprazol Aurobindo kan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för läkare om du tar

- läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (för behandling av svampinfektioner) eller erlotinib (för behandling av vissa typer av cancer) eftersom Pantoprazol Aurobindo kan orsaka att dessa och andra läkemedel inte fungerar som de ska.

- warfarin och fenprokumon som påverkar tjockleken på blodet. Du kan behöva ytterligare kontroller.

- läkemedel för behandling av HIV-infektion såsom atazanavir (för behandling av HIV-infektion).

- metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och cancer) – om du tar metotrexat kan läkaren tillfälligt avbryta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo eftersom pantoprazol kan öka blodets metotrexatnivåer.

- fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiska sjukdomar) – om du tar fluvoxamin kan din läkare minska dosen.

- rifampicin (för behandling av infektioner).

- johannesört (Hypericum perforatum) (för behandling av lindrig depression).

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska använda detta läkemedel endast om din läkare anser att nyttan för dig överväger den eventuella risken för fostret eller spädbarnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Pantoprazol Aurobindo har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pantoprazol Aurobindo innehåller hjälpämnen

Pantoprazol Aurobindo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Administreringssätt

Ta läkemedlet en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten.

Svälj tabletten hel med lite vatten.

Den rekommenderade dosen är:

Vuxna och ungdomar från 12 år och äldre:

För behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) i samband med milda former av matstrupsbesvär orsakade av återflöde av syra från magsäcken:

Vanlig dos är en tablett dagligen. Denna dos ger vanligtvis lindring inom 2–4 veckor – ibland behövs ytterligare 4 veckors behandling. Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet. Därefter kan återkommande symtom hållas under kontroll genom att ta en tablett dagligen vid behov.

För långtidsbehandling och för att förebygga att refuxesofagit återkommer:

Vanlig dos är en tablett dagligen. Om sjukdomen återkommer kan läkaren dubbla dosen och du kan då använda Pantoprazol Aurobindo 40 mg tabletter istället, en tablett dagligen. Efter utläkning kan du minska dosen till en tablett 20 mg per dag.

Vuxna:

För att förebygga sår i tolvfingertarmen hos patienter som behöver NSAID-läkemedelregelbundet:

Vanlig dos är en tablett per dag.

Patienter med leverproblem

Om du har allvarliga leverproblem ska du inte ta mer än en 20 mg tablett per dag.

Användning för barn och ungdomar

Dessa tabletter rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.

Om du har glömt att ta Pantoprazol Aurobindo

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att använda Pantoprazol Aurobindo

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:

Allvarlig allergisk reaktion (frekvens sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 patient av 1000):

svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.

Allvarliga hudreaktioner (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data):

blåsbildning i huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.

A ndra allvarliga tillstånd (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data):

gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation) vilket eventuellt leder till njursvikt.

 • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Godartade polyper i magsäcken.

  - Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfraktur.

  - Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Förändrad eller helt förlorad smak, synstörningar ex. dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk,

  viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber; svullnad av armar och ben (perifera

  ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män.

  - Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Desorientering

  - Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskad natriumhalt i blodet minskad magnesiumhalt i blodet (se avsnitt 2), pirrande känsla, känsla av stickningar, svidande känsla eller domningar, hudutslag, eventuellt med smärta i lederna,

  inflammation i tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré.


Biverkningar som identifieras med blodprov:

- Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

En förhöjning av leverenzymer

- Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

En ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter; kraftig minskning av vita blodkroppar, samtidigt med hög feber.

- Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

En minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner; samtidigt med onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Pantoprazol Aurobindo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 20 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: vattenfritt natriumkarbonat, mannitol , krospovidon (typ B), hydroxipropylcellulosa, kalciumstearat.

Dragering: hypromellos, gul järnoxid (E172), metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1) dispersion 30%, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enterotablett.

Lätt gula, enterodragerade, ovala bikonvexa tabletter släta på båda sidorna.

Blistrar (Polyamid/Aluminium/PVC-Aluminium) i kartongen:

Blisterförpackningar: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98,100 och 500 enterotabletter.

HDPE-burk: Vit ogenomskinlig rund HDPE-burk med vit ogenomskinligt polypropylenlock.

HDPE burkförpackningar:14, 28, 56, 60, 98, 100 och 500 enterotabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-05