Pantoprazol Actavis

Pulver till injektionsvätska, lösning 40 mg Pantoprazol 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 145:34

EAN: 07046260925380

Används ej i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazol Actavis

40 mg pulver till injektionsvätska, lösning
pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazol Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pantoprazol Actavis
3. Hur du använder Pantoprazol Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazol Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazol Actavis är och vad det används för

Pantoprazol Actavis innehåller den aktiva substansen pantoprazol.

Pantoprazol Actavis är en selektiv ”protonpumpshämmare”, ett läkemedel som minskar mängden magsyra som produceras. Det används för att behandla sjukdomar som är förknippade med syra i magen och tarmen.

Läkemedlet injiceras i en ven och du kommer endast att få den om din läkare anser att det för tillfället är bättre för dig än Pantoprazol Actavis tabletter. Så snart läkaren anser det lämpligt får du byta till tabletter.

Pantoprazol Actavis används för att behandla:

 • Refluxesofagit; en inflammation i matstrupen med sura uppstötningar.

 • Sår i magsäcken och tolvfingertarmen.

 • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där magen producerar för mycket syra.

Pantoprazol som finns i Pantoprazol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Pantoprazol Actavis

Använd inte Pantoprazol Actavis

 • om du är allergisk mot pantoprazol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot läkemedel som innehåller andra protonpumpshämmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Pantoprazol Actavis:

 • om du har svåra leverproblem. Tala om för läkare om du tidigare haft leverproblem. Han/hon kommer då att kontrollera dina levervärden oftare. Om dina levervärden stiger kommer behandlingen att avbrytas.

 • rådgör med läkare om du tar HIV-proteashämmare, t ex atazanavir (som används för att behandla HIV-infektion) samtidigt som du tar Pantoprazol Actavis.

 • Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Actavis, och särskilt om du tar Pantoprazol Actavis under mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur. Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider (eftersom de kan öka risken för benbrott).
  om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Actavis som minskar magsyran.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Actavis. Kom även ihåg att nämna eventuella biverkningar, såsom ledsmärta.

Tala omedelbart om för din läkare före eller efter att du har tagit detta läkemedel, om du märker något av följande symtom. Dessa kan möjligen vara tecken på ett annat, allvarligare, sjukdomstillstånd.

 • omotiverad viktminskning

 • kräkningar, särskilt om det händer upprepade gånger

 • blodiga kräkningar, det kan se ut som kaffesump i kräket

 • blodig avföring, som då ser svart eller tjärliknande ut

 • svårighet att svälja eller smärta när du sväljer

 • du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

 • smärta i bröstkorgen

 • magont

 • allvarlig och/eller ihållande diarré, eftersom Pantoprazol Actavis har satts i samband med en liten ökning av smittsam diarré.

Din läkare kan vilja göra vissa tester för att utesluta att du lider av en tumörsjukdom. Pantoprazol Actavis kan nämligen lindra cancersymtom och därför göra att det tar längre tid innan korrekt diagnos ställs. Om symtomen fortsätter trots behandlingen kan det bli nödvändigt med ytterligare undersökningar.

Om du tar Pantoprazol Actavis i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel eller snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

Barn och ungdomar

Pantoprazol Actavis rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom det saknas data för den här åldersgruppen.

Andra läkemedel och Pantoprazol Actavis

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom Pantoprazol Actavis kan påverka hur väl andra läkemedel fungerar och du måste därför tala om för din läkare om du tar:

 • läkemedel som ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (används för att behandla svampinfektioner) eller erlotinib (används för att behandla vissa typer av cancer), eftersom Pantoprazol Actavis kan förhindra dem från att fungera som de ska.

 • Waran eller fenprokumon som är blodförtunnande läkemedel. Ytterligare kontroller kan bli nödvändiga.

 • läkemedel som används för att behandla HIV-infektion, så som atazanavir.

 • metotrexat (för behandling av reumatism, psoriasis och cancer). Om du tar metotrexat kan din läkare tillfälligt avbryta din behandling med Pantoprazol Actavis eftersom pantoprazol kan öka nivån av metotrexat i blodet.

 • fluvoxamin (för behandling av depression och andra psykiatriska sjukdomar). Om du tar fluvoxamin kan din läkare minska dosen.

 • rifampicin (för behandling av infektioner).

 • Johannesört (Hypericum perforatum) (för behandling av lätt nedstämdhet).

Graviditet och amning

Det finns inte tillräckliga data från användning av Pantoprazol Actavis till gravida kvinnor. Det finns rapporter om utsöndring i bröstmjölk hos människa.

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska bara ta detta läkemedel om din läkare anser att nyttan för dig är större än den eventuella risken för ditt ofödda barn eller barnet du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Pantoprazol Actavis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du drabbas av biverkningar som yrsel eller synstörningar ska du inte köra bil/andra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pantoprazol Actavis innehåller hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d v s det är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Pantoprazol Actavis

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig den dagliga dosen som en injektion i en ven under en period av 2-15 minuter.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

För behandling av magsår, tolvfingertarmsår och refluxesofagit

En injektionsflaska (40 mg Pantoprazol Actavis) per dag.

För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med för hög produktion av magsyra

Två injektionsflaskor (80 mg Pantoprazol Actavis) per dag.

Läkaren kan därefter justera dosen beroende på hur mycket magsyra som produceras. Om du ordineras mer än två injektionsflaskor (80 mg) per dag, kommer injektionerna att ges i två lika stora doser. Din läkare kan ordinera en tillfällig dos som är högre än fyra injektionsflaskor (160 mg) per dag. Om magsyranivåerna behöver regleras snabbt bör en startdos på 160 mg (fyra injektionsflaskor) vara tillräcklig för att sänka mängden magsyra till önskade nivåer.

Patienter med leverproblem:

Om du lider av svåra leverproblem bör den dagliga dosen endast vara 20 mg (en halv injektionsflaska).

Barn och ungdomar

Dessa injektioner rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om du använder för stor mängd Pantoprazol Actavis

Doserna kontrolleras noga av din sjuksköterska eller läkare så det är mycket osannolikt att du får en överdos. Det finns inga kända symtom på överdosering.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka akutavdelningen på närmaste sjukhus:

 • Allvarliga allergiska reaktioner (sällsynta; kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): svullnad i tungan och/eller halsen, sväljsvårigheter, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftiga svettningar.


 • Allvarliga hudtillstånd (ingen känd frekvens; kan inte beräknas från tillgängliga data): blåsor på huden och snabb försämring av ditt allmäntillstånd, hud- och slemhinneförändringar (inklusive blödningar) i ögonen, näsan, munnen/läpparna eller könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) och ljuskänslighet.


 • Andra allvarliga tillstånd (ingen känd frekvens; kan inte beräknas från tillgängliga data): hud och ögonvitor får en gulaktig ton (svåra levercellsskador, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärtsam urinering och smärta i nedre delen av ryggen (allvarlig inflammation i njurarna som möjligtvis kan leda till njursvikt).

Andra biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • inflammation i blodkärlets (venens) väggar och blodkoagulering (tromboflebit) på det ställe där läkemedlet injiceras, godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • huvudvärk

 • yrsel

 • diarré

 • illamående

 • kräkningar

 • uppkördhet och gasbildning

 • förstoppning

 • muntorrhet

 • smärta och obehag i magen

 • hudutslag

 • hudrodnad

 • blåsor

 • klåda

 • svaghetskänsla

 • utmattning eller allmän sjukdomskänsla

 • sömnstörningar

 • höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott)

Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • förvrängning eller total avsaknad av smak

 • synstörningar, däribland dimsyn

 • nässelutslag

 • ledvärk

 • muskelvärk

 • viktförändringar

 • förhöjd kroppstemperatur

 • hög feber

 • svullna ben eller armar (perifert ödem)

 • allergiska reaktioner

 • depression

 • bröstförstoring hos män

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • desorientering

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • hallucinationer

 • förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft dessa symtom)

 • minskade natriumnivåer i blodet

 • minskade magnesiumnivåer i blodet (se avsnitt 2)

 • minskade kalciumnivåer i blodet (i samband med minskade magnesiumnivåer)

 • minskade kaliumnivåer i blodet

 • känsla av domningar, stickningar, myrkrypningar, brännande känsla eller förlorad känsel

 • muskelspasmer på grund av elektrolytrubbningar (förändring av saltnivåer i kroppen), hudutslag. Eventuellt med smärta i lederna.

 • inflammation i tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré

Biverkningar som upptäcks med hjälp av blodprover:

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

  en förhöjning av leverenzymer

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

  en ökning av bilirubin; högre nivåer av blodfetter; hög feber i samband med kraftig minskning av granulocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

  en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken; en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner; samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Pantoprazol Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter rekonstituering, eller rekonstituering och spädning, har kemisk och fysisk stabilitet i lösningen påvisats för 12 timmar vid 25 °C.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsförhållandena användarens ansvar.

Använd inte detta läkemedel om synbara förändringar (t ex grumlighet eller utfällningar) noteras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje injektionsflaska innehåller 40 mg pantoprazol (i form av natriumseskvihydrat).

 • Övriga innehållsämnen är:

  • mannitol

  • natriumcitratdihydrat

  • natriumhydroxid för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pantoprazol Actavis är en vit eller nästan vit enhetlig porös kaka.

Det levereras i förpackningar om 1, 5, 10 och 20 injektionsflaskor av glas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-11-06


Följande information är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

En intravenös lösning färdig för användning bereds genom att injicera 10 ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) i injektionsflaskan som innehåller det frystorkade pulvret. Denna lösning kan administreras direkt eller efter blandning med 100 ml natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för injektion. För spädningen ska glas- eller plastkärl användas.

Pantoprazol Actavis ska inte beredas eller blandas med andra lösningsmedel än de som angivits.

För att undvika risk för utstansning av gummipartiklar när kanylen trycks genom gummiproppen, bör en kanyl med en utvändig diameter på mindre eller lika med 0,8 mm användas vid beredning av lösningen.

Efter rekonstituering, eller rekonstituering och spädning, har kemisk och fysisk stabilitet i lösningen påvisats för 12 timmar vid 25 °C. Förvaras i skydd från kyla efter rekonstituering, eller rekonstituering och spädning av läkemedlet.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsförhållandena användarens ansvar.

Detta läkemedel ska administreras intravenöst under 2-15 minuter.

Injektionsflaskans innehåll är endast avsett för engångsbruk. Alla eventuella produktrester i behållaren samt produkter som uppvisar synbara förändringar (t ex om den är grumlig eller innehåller utfällningar) måste kasseras.