Oxycodone Depot Lannacher

Depottablett 40 mg Oxikodon 28 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

199:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265467298

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Oxycodone Depot Lannacher

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxycodone Depot Lannacher är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot Lannacher
3. Hur du tar Oxycodone Depot Lannacher
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone Depot Lannacher ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone Depot Lannacher är och vad det används för

Oxycodone Depot Lannacher innehåller den aktiva substansen oxikodonhydroklorid. Oxikodonhydroklorid är ett kraftigt smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider.

Oxycodone Depot Lannacher används för att behandla svår smärta, som kräver behandling med smärtstillande opioider.

Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone Depot Lannacher kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot Lannacher

Ta inte Oxycodone Depot Lannacher

• om du är allergisk mot oxikodon, soja, jordnötter eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

• om du har andningsproblem, såsom långsammare eller svagare andning än förväntat (andningsdepression).

• om du har för mycket koldioxid i blodet.

• om du har en svår kronisk lungsjukdom med trånga luftvägar (KOL = kronisk obstruktiv lungsjukdom).

• om du har en viss hjärtsjukdom som kallas cor pulmonale.

• om du har astma.

• om du har en typ av tarmstopp som kallas paralytisk ileus.

• om du har akut svår buksmärta eller fördröjd tömning av magsäcken.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oxycodone Depot Lannacher

• om du är äldre eller försvagad.

• om din lung-, lever- eller njurfunktion är kraftigt nedsatt.

• om du har en viss sjukdom i sköldkörteln (myxödem) eller om din sköldkörtel inte bildar tillräckligt mycket hormon (underaktiv sköldkörtel).

• om du har dålig binjurefunktion (dvs binjurarna fungerar inte ordentligt), till exempel Addisons sjukdom.

• om din prostata är onormalt förstorad.

• om du är alkoholberoende eller genomgår behandling mot alkoholberoende.

• om du är, eller tidigare har varit, beroende av starka smärtstillande medel (opioider).

• om du har en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) eller om du har problem med gallblåsan.

• om du har svårt att urinera eller det gör ont att urinera.

• om du har förhöjt hjärntryck.

• om du har lågt blodtryck eller känner dig yr när du reser dig.

• om du har epilepsi eller tendens till krampanfall.

• om du även tar en typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare(används i allmänhet för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom).

Beroende och tolerans

När Oxycodone Depot Lannacher används för långtidsbehandling, kan tolerans mot läkemedlet utvecklas. Detta betyder att du kan behöva en högre dos för att få önskad smärtlindring.

Oxycodone Depot Lannacher kan framkalla beroende. Om behandlingen avbryts alltför plötsligt kan abstinenssymtom såsom illamående, kräkningar, skakningar, yrsel, diarré, svettning eller frossbrytningar, kramper, snabb puls och högt blodtryck förekomma. Om du inte längre behöver behandling, kommer din läkare att gradvis minska din dagliga dos.

Om detta läkemedel används såsom avsett hos patienter med kroniska smärttillstånd, är risken för fysiskt och psykiskt beroende liten. Din läkare väger de möjliga riskerna mot den förväntade fördelen. Fråga din läkare om du har några frågor om detta.

Andra läkemedel och Oxycodone Depot Lannacher

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Risken för biverkningar ökar om du tar Oxycodone Depot Lannacher samtidigt med läkemedel som påverkar hjärnfunktionen. Du kan till exempel känna dig mycket sömnig eller andningsproblem kan förvärras.

Läkemedel som påverkar hjärnfunktionen omfattar:

• andra kraftigt smärtstillande medel (opioider)

• sömnmedel och lugnande medel

• antidepressiva medel

• läkemedel som används för att behandla allergier, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller antiemetika)

• andra läkemedel som påverkar nervsystemet (fentiaziner, neuroleptika)

• läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom (så kallade MAO-hämmare, se även avsnitt “Varningar och försiktighet”).

Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38°C. Kontakta din läkare om du upplever dessa symtom.

Samtidig användning av Oxycodone Depot Lannacher och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Oxycodone Depot Lannacher samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens

dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Ytterligare interaktioner kan förekomma med

• cimetidin (läkemedel mot för mycket magsyra). Det kan förlänga effekterna av Oxycodone Depot Lannacher i din kropp.

• läkemedel mot blodpropp (t.ex. warfarin). Oxycodone Depot Lannacher kan påverka deras effekter.

• vissa antibiotika, läkemedel mot svamp och läkemedel som innehåller johannesört.

Oxycodone Depot Lannacher med mat, dryck och alkohol

Intagande av alkohol samtidigt som du tar Oxycodone Depot Lannacher kan orsaka sömnighet eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsstopp och medvetslöshet. Intag av alkohol rekommenderas inte samtidigt som du tar Oxycodone Depot Lannacher.

Oxycodone Depot Lannacher bör inte användas av patienter som har missbrukat eller missbrukar alkohol eller droger.

Grapefruktjuice kan öka nivåerna av Oxycodone Depot Lannacher i blodet. Rådfråga läkare om du dricker grapefruktjuice regelbundet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du bör inte ta Oxycodone Depot Lannacher under graviditet. Det finns otillräckligt med data från användning av oxikodon hos gravida kvinnor.

Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos nyfödda. Spädbarn födda av mödrar som har fått oxikodon under de sista 3-4 veckorna före förlossningen kan få allvarliga andningssvårigheter.

Oxycodone Depot Lannacher ska bara användas under graviditet när fördelarna överväger de möjliga riskerna för det nyfödda barnet.

Amning

Oxikodon kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka andningssvårigheter hos spädbarnet. Oxycodone Depot Lannacher bör därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxycodone Depot Lannacher kan försämra förmågan att köra bil och använda maskiner.

Oxycodone Depot Lannacher kan försämra vakenheten och reaktionsförmågan i så stor utsträckning att du inte längre kan köra bil eller använda verktyg och maskiner.

Fråga din läkare om du kan köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxycodone Depot Lannacher innehåller lecitin (soja)

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller soja.


3. Hur du tar Oxycodone Depot Lannacher

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Din läkare kommer att anpassa din dos efter smärtintensitet och efter din individuella känslighet.

För doser som inte är realiserbara/praktiskt genomförbara med denna styrka, finns andra styrkor av detta läkemedel tillgängliga.

Om inte din läkare har ordinerat något annat, är den rekommenderade dosen:

för vuxna och ungdomar (över 12 års ålder):

Vanlig startdos är 10 mg oxikodonhydroklorid var 12:e timme (på morgonen och kvällen).

För patienter som har behandlats med andra kraftigt smärtstillande medel (opioider) tidigare, kan läkaren ordinera en högre startdos.

Din läkare bestämmer hur mycket du därefter ska ta varje dag och hur du delar upp din totala dagsdos i morgon- och kvällsdoser. Din läkare kommer också att informera dig om eventuella dosjusteringar som kan bli nödvändiga under behandling.

Patienter med cancersmärta behöver vanligtvis dagliga doser på 80 till 120 mg oxikodonhydroklorid dagligen. I enskilda fall kan läkaren öka dosen upp till 400 mg dagligen.

För behandling av icke-cancerrelaterad smärta är vanligtvis 40 mg oxikodonhydroklorid tillräckligt, men högre doser kan behövas i vissa fall.

Om du upplever smärta mellan doserna av Oxycodone Depot Lannacher, kan du behöva ta ytterligare ett snabbverkande smärtstillande medel.

Oxycodone Depot Lannacher är inte lämpligt för detta. Tala med din läkare om du har detta problem.

Din läkare kontrollerar regelbundet din behandling.

Särskilda populationer

• Äldre (65 år och äldre):

Äldre patienter med normal lever- och/eller njurfunktion kan ta samma doser som anges för vuxna ovan.

Patienter med njur- och/eller leversjukdom eller med låg kroppsvikt:

Din läkare kanske ordinerar en lägre startdos.

B arn (under 12 års ålder):

Säkerhet och effekt för Oxycodone Depot Lannacher för barn under 12 års ålder har inte fastställts. Oxycodone Depot Lannacher rekommenderas inte till barn under 12 år.

Administreringssätt

Oxycodone Depot Lannacher är för oral användning.

Ta depottabletterna hela med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ½ glas vatten). Du kan ta tabletterna med eller utan mat.

Bryt, tugga, dela eller krossa inte tabletterna. Detta kan leda till att de släpper ut allt sitt innehåll i kroppen med en gång, vilket leder till risk för överdosering och möjligen till och med död (se även ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone Depot Lannacher” nedan).

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone Depot Lannacher

Kontakta omedelbart läkare om du har tagit fler tabletter än vad som ordinerats.

Symtom på överdosering är : minskad pupillstorlek, andningsproblem, svaghetskänsla i musklerna (låg muskeltonus, hypotoni) och blodtrycksfall. Dåsighet eller svimning på grund av sviktande cirkulationssystem (cirkulationskollaps), försämrad tanke- och rörelseförmåga, medvetslöshet (koma), sänkt pulsfrekvens och vätskeansamling i lungorna (med symtom såsom andningssvårigheter, särskilt i liggande ställning, och hosta med produktion av skummigt slem som kan vara rosa eller blodfärgat, kraftig svettning, ångest och blekhet) kan förekomma i svåra fall.

Användning av stora mängder Oxycodone Depot Lannacher kan leda till döden.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Oxycodone Depot Lannacher

Om du tar en mindre dos av Oxycodone Depot Lannacher än ordinerat, eller om du missar en dos, uppnås troligtvis inte tillräcklig smärtlindring.

Om du glömmer att ta en dos, ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det.

Observera att du ska ta tabletterna med 12 timmars mellanrum (två gånger dagligen).

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Oxycodone Depot Lannacher

Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare, eftersom abstinenssymtom kan uppstå.

Om du inte längre behöver behandling med Oxycodone Depot Lannacher, kommer din läkare att informera dig om hur du gradvis minskar dosen för att förhindra uppkomst av abstinenssymtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare om något av följande symtom förekommer:

mycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken med läkemedel såsom Oxycodone Depot Lannacher (opioider) och kan till och med vara livshotande efter höga doser av detta läkemedel.

ÖVRIGA BIVERKNINGAR

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10)

• dåsighet, yrsel, huvudvärk.

• förstoppning, illamående, kräkningar. Din läkare kommer att ordinera ett lämpligt läkemedel för behandling av dessa symtom.

• klåda.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

• förändrad sinnesstämning, ångest, förvirring, depression, nervositet, sömnstörningar, onormala tankar.

• okontrollerade darrningar eller skakningar i en eller flera delar av kroppen, svaghetskänsla.

• sänkt blodtryck, i sällsynta fall tillsammans med symtom såsom att hjärtslagen känns eller svimning.

• andningssvårigheter eller väsande andning.

• torr mun, i sällsynta fall tillsammans med törst och svårigheter att svälja, allmänna symtom på matsmältningsbesvär såsom magont, diarré, halsbränna.

• minskad aptit.

• hudutslag, kraftig svettning.

• svettning, svaghet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

• allergiska reaktioner

• ökad mängd av ett visst hormon (ADH = antidiuretiskt hormon) i blodet med symtom såsom huvudvärk, irritabilitet, slöhet, illamående, kräkningar, förvirring och medvetandestörningar.

• vätskebrist i kroppen (uttorkning).

• rastlöshet, humörsvängningar, hallucinationer, upprymdhet, minskad sexuell lust.

• minnesförlust, stickningar och domningar (t.ex. i händer och fötter), kramper, ökad eller minskad muskelspänning, tics, talrubbningar, minskad känslighet för smärta eller beröring, smakförändringar.

• synnedsättning, minskad pupillstorlek.

• yrsel.

• obehaglig känsla av oregelbunden och/eller kraftig hjärtklappning, ökad pulsfrekvens.

• vidgade blodkärl, vilket ger lågt blodtryck.

• andnöd, ökad hosta, ont i halsen, rinnande näsa, röstförändringar.

• svårighet att svälja, munsår, ömt tandkött, flatulens (gasbildning i mage eller tarm), rapningar, stopp i tarmen (tarmvred).

• förhöjda leverenzymvärden i blodet.

• torr hud.

• minskad sexualdrift och oförmåga att få eller behålla erektion under samlag.

• frossa, sjukdomskänsla, skador på grund av olyckor till följd av minskad vakenhet, smärta (t.ex. bröstsmärta), vätskeansamling (ödem), migrän, törst, fysiskt beroende med abstinenssymtom, tolerans.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

• lymfkörtelsjukdom.

• muskelkramper, epileptiska anfall (krampanfall), särskilt hos patienter som har epilepsi eller tendens till krampanfall.

• lågt blodtryck.

• blödande tandkött, ökad aptit, mörkfärgad avföring.

• kliande utslag, blåsor på hud och slemhinnor (munsår eller herpes), ökad ljuskänslighet.

• blod i urinen.

• förändrad kroppsvikt (minskning eller ökning), hudinflammation.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

• talstörningar

• fjällande utslag.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

• allvarliga allergiska reaktioner.

• ökad känslighet för smärta.

• karies eller hål i tänderna.

• stopp i gallflödet, gallkolik (som orsakar magont).

• långvarig användning av Oxycodone Depot Lannacher under graviditet kan orsaka livshotande abstinenssymptom hos nyfödda. Symtom att leta efter hos barnet är irritabilitet, hyperaktivitet och onormalt sömnmönster, gäll gråt, skakning, illamående, diarré och utebliven viktuppgång.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Oxycodone Depot Lannacher ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter

Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En tablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 4,48 mg oxikodon.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat); povidon (K=27,0–32,4); natriumlaurylsulfat; kiseldioxid; cellulosa, mikrokristallin; kolloidal vattenfri kiseldioxid; vegetabiliskt magnesiumstearat.

Tablettdragering: polyvinylalkohol; talk (E 553b); titandioxid (E 171); makrogol 3350; lecitin (soja) (E 322); gul järnoxid (E 172); svart järnoxid (E 172); indigokarmin; aluminiumlack (E  132).

Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter

Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En tablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 8,97 mg oxikodon.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat); povidon (K=27,0–32,4); natriumlaurylsulfat; kiseldioxid; cellulosa, mikrokristallin; kolloidal vattenfri kiseldioxid; vegetabiliskt magnesiumstearat.

Tablettdragering: polyvinylalkohol; talk (E 553b); titandioxid (E 171); makrogol 3350; lecitin (soja) (E 322).

Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter

Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En tablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 17,93 mg oxikodon.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat); povidon (K=27,0–32,4); natriumlaurylsulfat; kiseldioxid; cellulosa, mikrokristallin; kolloidal vattenfri kiseldioxid; vegetabiliskt magnesiumstearat.

Tablettdragering: polyvinylalkohol; talk (E 553b); titandioxid (E 171); makrogol 3350; lecitin (soja) (E 322); gul järnoxid (E 172); svart järnoxid (E 172); röd järnoxid (E 172).

Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter

Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En tablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 35,86 mg oxikodon.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat); povidon (K=27,0–32,4); natriumlaurylsulfat; kiseldioxid; cellulosa, mikrokristallin; kolloidal vattenfri kiseldioxid; vegetabiliskt magnesiumstearat.

Tablettdragering: polyvinylalkohol; talk (E 553b); titandioxid (E 171); makrogol 3350; lecitin (soja) (E 322); gul järnoxid (E 172); svart järnoxid (E 172); röd järnoxid (E 172).

Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter

Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En tablett innehåller 80 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 71,72 mg oxikodon.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat); povidon (K=27,0–32,4); natriumlaurylsulfat; kiseldioxid; cellulosa, mikrokristallin; kolloidal vattenfri kiseldioxid; vegetabiliskt magnesiumstearat.

Tablettdragering: polyvinylalkohol; talk (E 553b); titandioxid (E 171); makrogol 3350; lecitin (soja) (E 322); gul järnoxid (E 172); svart järnoxid (E 172); indigokarmin; aluminiumlack (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depottablett

Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter

Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter är ljusgrå, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter

Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter är vita, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter

Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter är blekrosa, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter

Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter är beige, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter

Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter är blekgröna, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Oxycodone Depot Lannacher finns i blister innehållande 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 och 100 depottabletter eller i endosblister med 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 och 100x1 depottabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Österrike

Tillverkare

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Österrike

Ombud

G.L. Pharma Nordic Aktiebolag, 216 47 Limhamn, Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bulgarien: Oxylan 5/10/20/40/80 mg филмирани таблетки с удължено освобождаване

Danmark: Oxylan Depot 5/10/20/40/80 mg depottabletter

Estland: Oxycodone Lannacher 5/10/20/40/80 mg (toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid)

Island: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg forðatöflur

Lettland: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg ilgstošās darbības tabletes

Polen: Oxydolor (5/10/20/40/80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Rumänien: Oxidolor 5/10/20/40/80 mg, comprimate cu eliberare prelungită

Slovakien: Oxypro 5/10/20/40/80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Sverige: Oxycodone Depot Lannacher 5/10/20/40/80 mg depottablett

Tjeckien: Oxycodon Lannacher 10/20/40/80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Tyskland: Oxypro 5/10/20/40/80 mg Retardtabletten

Ungern: Codoxy 5/10/20/40/80 mg retard tabletta

Österrike: Oxygerolan 5/10/20/40/80 mg-Retardtabletten


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-25