Oxis Turbuhaler

Inhalationspulver Orifarm AB 9 mikrogram/dos Formoterol 3 x 60 dos(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

660:49

EAN: 07350004582013

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Oxis Turbuhaler

9 mikrogram/dos Inhalationspulver
Formoterolfumaratdihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler
3. Hur du använder Oxis Turbuhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxis Turbuhaler är och vad det används för

Oxis Turbulaher är en inhalator. Det innehåller ett läkemedel som kallas formoterol. Formetorol tillhör en grupp läkemedel som kallas "långverkande beta-agonist" eller “luftrörsvidgare”.

Det verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av vilket hjälper dig att andas lättare. Effekten sätter in inom 1–3 minuter och varar upp till 12 timmar.

Din läkare har föreskrivit den här medicinen för att behandla astma eller kronisk lungsjukdon (KOL).

Astma

Oxis Turbuhaler används för att behandla astma hos vuxna, ungdomar och barn som är 6 år och äldre.

Vid astma kommer din läkare förskriva två astmainhalatorer: Oxis Turbuhaler och en separat ”kortisoninhalator”. Dessa ska användas tillsammans.

 • Oxis Turbuhaler används för att förhindra uppkomsten av astmasymtom.

 • Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler när de behöver extra doser för att behandla astmasymtom och göra det lättare att andas igen.

 • Oxis Turbuhaler kan även användas före ansträngning för att förebygga ansträngningsutlösta astmasymtom.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Oxis Turbuhaler kan även användas för att behandla symtomen på KOL hos vuxna. KOL är en långvarig sjukdom som ofta har orsakats av cigarettrökning

2. Vad du behöver veta innan du använder Oxis Turbuhaler

Använd inte Oxis Turbuhaler

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot formoterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oxis Turbuhaler om:

 • Du har diabetes. Du kan behöva kontrollera ditt blodsocker oftare medan du använder Oxis Turbuhaler.

 • Du har högt blodtryck eller om du någonsin har haft hjärtproblem.

 • Du har problem med sköldkörteln.

 • Du har låga halter kalium i blodet. Din läkare kan ta blodprov för att kontrollera din kaliumhalt i blodet.

 • Du har svåra leverproblem såsom levercirros (skrumplever).

  Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

Andra läkemedel och Oxis Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel. Detta är viktigt eftersom vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Oxis Turbuhaler.

Framför allt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Beta-blockerare (såsom atenolol eller propranolol mot högt blodtryck), inklusive ögondroppar (såsom timolol mot grön starr).

 • Läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm (såsom kinidin).

 • Läkemedel som digoxin, som ofta används mot hjärtsvikt.

 • Diuretika, också känt som vätskedrivande läkemedel (såsom furosemid). Dessa används mot högt blodtryck.

 • Steroider som tas via munnen (såsom prednisolon).

 • Xantiner (såsom teofyllin eller aminofyllin). Dessa används ofta för att behandla astma.

 • Erytromycin (används för behandling av infektioner).

 • Antihistaminer (såsom terfenadin).

 • Andra substanser som vidgar luftrören (bronkodilatorer, såsom salbutamol).

 • Efedrin (används vid behandling av astma eller som slemhinneavsvällande).

 • Tricykliska antidepressiva läkemedel (såsom amitriptylin).

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Oxis Turbuhaler.

Om du kommer att behöva narkos i samband med en operation eller ett tandingrepp, ska du även berätta detta för din läkare eller apotekspersonal.

Om du även får behandling med antikolinerga medel (t.ex. tiotropium eller ipratropiumbromid) utöver Oxis Turbuhaler, kan detta hjälpa till att öppna luftvägarna ännu mer.

Graviditet, amning och fertilitet

* Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel – använd inte Oxis Turbuhaler om inte din läkare råder dig till detta.

* Om du blir gravid under tiden du använder Oxis Turbuhaler, ska du inte sluta använda Oxis Turbuhaler men kontakta din läkare omedelbart.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxis Turbuhaler påverkar ej förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Oxis Turbuhaler innehåller hjälpämnen

Oxis Turbuhaler innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.

Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Oxis Turbuhaler

 • Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Öka inte föreskriven dos Oxis Turbuhaler utan att först tala med din läkare.

 • Om du använder Oxis Turbuhaler regelbundet mot astma eller KOL ska du fortsätta göra det även om du inte har några symtom.

Viktig information om din astma- eller KOL-symtom

Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under tiden som du använder Oxis Turbuhaler bör du fortsätta använda Oxis Turbuhaler men uppsöka läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva ytterligare behandling.

Kontakta omedelbart läkare om:

- din andning försämras eller om du ofta vaknar upp på natten med astma.

- du börjar känna tryck över bröstkorgen.

- du inte känner dig bättre med din vanliga dos.

- du behöver ta mer läkemedel än din vanliga dos i mer än 2 dagar per vecka.

- du behöver använda Oxis Turbuhaler mer än vanligt före ansträngning.

Dessa tecken kan tyda på att din astma eller KOL inte kontrolleras tillräckligt och du kan omedelbart behöva annan eller ytterligare behandling.

Dosering 9 mikrogram/dos

Astma

Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

- Rekommenderad dos är 1 eller 2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

- Din läkare kan öka dosen till2 inhalationer en eller två gånger dagligen.

- Vissa personer använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om du får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de uppträder.

- En sammanlagd daglig dos på mer än4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 6 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

- Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år):

- Rekommendera dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

- Vissa barn använder även Oxis Turbuhaler som en anfallskuperare. Om ditt barn får astmasymtom är vanlig dos 1 inhalation när de uppträder.

- En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

- Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.

Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. När din astma är under kontroll kan din läkare besluta att gradvis minska dosen av Oxis Turbuhaler.

Ansträngningsutlöst astma

Om du eller ditt barn har astmasymtom som orsakats av ansträngning, kan din läkare råda dig eller ditt barn att använda Oxis Turbuhaler före ansträngning. Oxis Turbuhaler ska inte användas av barn under 6 års ålder.

Vuxna (18 år och äldre)

- Rekommenderad dos är 1 inhalation före ansträngning.

- En sammanlagd daglig dos på mer än 4 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer du tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta upp till 6 inhalationer per dag. Använd inte mer än sammanlagt 6 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

- Ta inte mer än 3 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Barn och ungdomar (6 till 17 år):

- Rekommenderad dos är 1 inhalation före ansträngning.

- En sammanlagd daglig dos på mer än 2 inhalationer behövs normalt inte. Dessa inkluderar de inhalationer ditt barn tar varje dag, vid astmasymtom och före ansträngning. Din läkare kan dock tillåta att ditt barn tar upp till 4 inhalationer per dag. Ditt barn ska inte använda mer än sammanlagt 4 inhalationer under en 24–timmarsperiod.

- Ditt barn ska inte ta mer än 1 inhalation vid ett och samma tillfälle.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

- Endast för vuxna (18 år och äldre)

- Rekommenderad dos är 1 inhalation en eller två gånger dagligen.

- Din läkare kan ordinera extra doser för behandling av dina KOL-symtom.

- Du ska inte ta mer än 4 inhalationer per dag.

- Du ska inte ta mer än 2 inhalationer vid ett och samma tillfälle.

Hur du förbereder din nya Oxis Turbuhalerinhalator

Innan du använder din nya Oxis Turbuhaler inhalator för första gången måste du förbereda den för användning enligt följande:

•Skruva av och lyft av skyddshylsan. Du kan höra ett rasslande ljud.

•Håll din Oxis Turbuhaler inhalator upprätt med det turkosa vredet nedåt.

•Vrid det turkosa vredet så långt det går åt ett håll. Vrid det därefter så långt det går åt andra hållet (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du ska höra ett klickljud.

•Upprepa detta genom att vrida det turkosa vredet åt båda hållen.

•Din Oxis Turbuhaler inhalator är nu klar för användning.

Hur man inhalerar

Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan.

1. Skruva av den vita skyddshylsan och lyft av den. Eventuellt hör du ett rasslande ljud.

2. Håll din Turbuhaler upprätt med det blåfärgade vredet nedåt.

3. Håll inte i munstycket när du laddar din Turbuhaler. För att mata fram en dos, vrid det blåfärgade vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Din Turbuhaler är nu laddad och färdig att använda. Även om du vrider vredet fler gånger så kan du inte få fram merän 1 dos i taget i Turbuhaler. Ladda endast din Turbuhaler när du behöver använda den.

4. Håll din Turbuhaler borta från munnen. Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din Turbuhaler.

5. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna. Andas in genom munnen så djupt och kraftigt som du kan. Tugga eller bit inte på munstycket

6. Ta bort Turbuhalern från munnen. Andas sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som inhaleras är väldigt liten. Detta betyder att du kanske inte känner någon smak av det efter inhalationen. Om du har följt instruktionerna kan du ändå vara säker på att du inhalerat dosen och att läkemedlet nu finns i dina lungor.

7. Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.

8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användningen.

Försök inte att dra bort eller vrida av munstycket. Det sitter fast i Turbuhaler-inhalatorn och får inte tas bort. Använd inte din Turbuhaler omden blivit skadad eller om munstycket har lossnat från Turbuhalern.

Liksom med alla inhalatorer ska vårdgivare se till att barn som ordinerats Oxis Turbuhaler använder rätt inhalationsteknik, såsom beskrivits ovan.

Rengöring av Turbuhalern

Torka utsidan av munstycket med en torr trasa en gång i veckan. Använd inte vatten eller andra vätskor.

När är det dags att börja använda en ny Turbuhaler?

* Dosindikatorn talar om hur många doser som är kvar i Turbuhalern och startar med 60 doser när den är full

* Dosindikatorn är markerad i intervaller om 10 doser. Därför visar den inte varje dos. När du för första gången ser en rödmarkering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. Vid de sista 10 doserna är dosindikatorns bakgrund röd. När ”0” på den röda bakgrunden har nått fönstrets mitt måste du börja använda en ny Turbuhaler

Observera:

- Vredet kommer fortfarande att “klicka” när man vrider på det även när Turbuhalern är slut.

- Ljudet du hör när du skakar på Turbuhalern kommer från ett torkmedel och inte från läkemedlet. Därför kan ljudet inte tala om för dig hur mycket läkemedel som finns kvar i Turbuhalern.

- Om du av misstag laddar din Oxis Turbuhaler mer än en gång innan du tar din dos, får du ändå bara en dos. Indikatorn kommer dock registrera alla laddade doser.

Om du använt för stor mängd av Oxis Turbuhaler

Om du har fått i dig för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De vanligaste symtomen som kan uppstå om du har tagit för stor dos Oxis Turbuhaler är darrningar, huvudvärk eller snabb hjärtrytm

Om du har glömt att använda Oxis Turbuhaler

Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det däremot snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oxis Turbuhaler

Sluta inte att använda Oxis Turbuhaler utan att först konsultera din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande händer, sluta använda Oxis Turbuhaler och kontakta läkare omedelbart:

- Kramp i luftrören (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket orsakar plötslig pipande andning) efter inhalation av läkemedlet. Detta är mycket sällsynt, det händer färre än 1 av 10 000 personer.

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos up till 1 av 10 personer):

- Hjärtklappningar, darrningar eller skakningar. Om dessa biverkningar inträffar är de oftast milda och försvinner i takt med att du fortsätter att använda Oxis Turbuhaler.

- Huvudvärk

- Yrsel

- Illmående

- Muskelkramper

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

- Hjärtklappningar (du känner dina hjärtslag). Om denna biverkning uppstår är den oftast mild och försvinner vanligtvis när du fortsätter att använda Oxis Turbuhaler.

- Störd sömn.

- Snabb hjärtrytm.

- Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda och kramp i luftrören (bronkospasm).

- Låg nivå av kalium i blodet.

- En ökning av mängden socker (glukos) i blodet.

- Smakförändringar, såsom en obehaglig smak i munnen.

- Förändringar i blodtrycket.

- Ojämn hjärtrytm.

- Bröstsmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till1 av 1000 personer):

- Känsla av rastlöshet eller upprördhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Oxis Turbuhaler ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Oxis Turbuhaler ska förvaras med skyddshylsan på när den inte används.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten på din Turbuhaler. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Se till att du alltid kastar din använda Turbuhaler på ett ansvarsfullt sätt, eftersom en del av läkemedlet kommer att bli kvar inuti inhalatorn.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgårder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är formoterolfumaratdihydrat. I en Turbuhaler med 9 mikrogram/dos innehåller varje dos 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, av vilken du kan inhalera 9 mikrogram.

Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkproteiner). Se avsnitt 2, Oxis Turbuhaler innehåller laktos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxis Turbuhaler är en inhalator som innehåller läkemedel. Färgen på inhalationspulvret är vit. Varje turbuhaler innehåller 60 doser och är vitfärgad med ett turkost vred.

Oxis Turbuhaler finns tillgänglig i följande förpackningsstorlekar: 60 doser (1 inhalator) eller 3 x 60 doser (3 inhalatorer).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Helsingborg, Sverige

Ompackare:

Dr. Fisher Farma B.V.

Lelystad, Nederländerna

Tillverkare:

AstraZeneca-koncernen


Denna bipacksedel ändrades senast

19 december 2018