Välvald

Otrivin 1 mg/ml

Xylometazolinhydroklorid, nässpray, 10 ml

23:-

Välvald

Ord. butikspris 33:90

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Fler produkter från OtrivinFinns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Otrivin 1 mg/ml är en snabb och långtidsverkande nässpray med avsvällande effekt mot nästäppa och akut bihåleinflammation. Otrivin lindrar nästäppan inom några minuter och effekten varar i upp till 10 timmar vilket gör att du t.ex. kan sova bättre när du är förkyld. Innehåller konserveringsmedel.

Jämförspris 3390:-/L

EAN: 05054563920690

Info

Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

För fullständing produktinformation se FASS https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19600130000024
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19600130000024#composition
Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Otrivin

1 mg/ml nässpray
xylometazolinhydroklorid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Otrivin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin
3. Hur du använder Otrivin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Otrivin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Otrivin är och vad det används för

Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin

Använd inte Otrivin

- om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

- om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

- om du har glaukom med trång kammarvinkel

- om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin inte lämplig för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin.

- om du har högt blodtryck

- om du har hjärt- kärlsjukdomar (t.ex. långt QT-syndrom)

- om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

- om du har diabetes

- om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

- om du har prostataförstoring

- om du använder monoaminoxidashämmare eller om du har använt det under de senaste två veckorna

Använd inte Otrivin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.

Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.

För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin inte användas längre än 10 dagar.

Otrivin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

Barn och ungdomar

Otrivin 1 mg/ml skall inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Otrivin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Otrivin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Otrivin påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.


3. Hur du använder Otrivin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.

Varje spraydusch innehåller 0,14 ml lösning.

Det rekommenderas att dagens sista användning av Otrivin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin ge nästäppa.

Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

Bruksanvisning:

1.Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

Bild 1

2.Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

Bild 2

3.Håll sprayflaskan upprätt.

Bild 3

4.För in spetsen i ena näsborren och pumpa 1 gång. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

Bild 4

Om du använt för stor mängd av Otrivin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Otrivin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta använda Otrivin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

• svårighet att andas eller svälja

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

• svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud.

Vanliga (mer än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn

Om Otrivin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Otrivin ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid, 1.0 mg/ml.

- Övriga innehållsämnen är benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Otrivin är en klar lösning som finns i flaskor om 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-21.


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald