Omeprazol Pensa

Enterokapsel, hård 40 mg Omeprazol 28 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

52:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260887367

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Omeprazol Pensa

10 mg, 20 mg, 40mg enterokapslar, hårda
omeprazol
sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Omeprazol Pensa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Pensa
3. Hur du använder Omeprazol Pensa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Omeprazol Pensa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Omeprazol Pensa är och vad det används för

Omeprazol Pensa innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.

Omeprazol Pensa används för att behandla följande tillstånd:

Vuxna:

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna.

 • Sår i tolvfingertarmen (duodenalsår) eller i magsäcken (ventrikelsår).

 • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

 • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska medel). Omeprazol Pensa kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID-läkemedel.

 • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).

Barn:

Barn över 1 år och ≥ 10 kg

 • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna. Hos barn kan symtomen inkludera uppstötningar av maginnehåll till munnen, kräkningar och försämrad viktuppgång.

Barn och ungdomar över 4 år

 • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Pensa

Använd inte Omeprazol Pensa

 • om du är allergisk mot omeprazol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

 • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Om du är osäker, prata med din doktor eller med apotekspersonalen innan du tar Omeprazol Pensa.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Omeprazol Pensa.

 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)

Omeprazol Pensa kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Pensa eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

 • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

 • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

 • Du börjar kräkas föda eller blod.

 • Du får svart (blodblandad) avföring.

 • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

 • Du har allvarliga leverbesvär.

 • Om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Omeprazol Pensa som minskar magsyran.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Pensa. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Användning av protonpumpshämmare som Omeprazol Pensa och särskilt om du använder Omeprazol Pensa i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Om du tar Omeprazol Pensa under en längre tid (över ett år) kommer din läkare troligen att kontrollera dig regelbundet. Du bör ta upp eventuella nya eller ovanliga symtom och omständigheter med din läkare.

Andra läkemedel och Omeprazol Pensa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta eftersom Omeprazol Pensa kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Pensa.

Ta inte Omeprazol Pensa om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).

 • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem)

 • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

 • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Pensa.

 • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K-blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Pensa.

 • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

 • Atazanavir (används mot HIV-infektion)

 • Takrolimus (vid organtransplantation).

 • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet)

 • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”)

 • Sakvinavir (används mot HIV-infektion)

 • Clopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser)

 • Erlotinib (används vid behandling av cancer)

 • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Omeprazol Pensa

Om läkaren har förskrivit antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Omeprazol Pensa för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

Omeprazol Pensa med mat och dryck

Du kan ta dina kapslar i samband med måltid eller på ”tom mage”.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Pensa under den tiden.

Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Pensa om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Omeprazol Pensa påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Omeprazol Pensa innehåller sackaros

Omeprazol Pensa enterokapslar innehåller sackaros. Om du har fått veta av läkare att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Omeprazol Pensa

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren talar om för dig hur många kapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Doseringen beror på ditt tillstånd och hur gammal du är.

Rekommenderade doser anges nedan.

Vuxna:

För behandling av symtom vid halsbränna och sura uppstötningar orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD):

 • Om läkaren har funnit att din matstrupe är lätt skadad är den vanliga dosen 20 mg en gång dagligen under 4-8 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta en dos på 40 mg i ytterligare 8 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkta.

 • Rekommenderad dos efter att matstrupen är läkt är 10 mg en gång dagligen.

 • Om din matstrupe inte är skadad är den normala dosen 10 mg en gång dagligen.

För behandling av sår i tolvfingertarmen (duodenalsår):

 • Rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen i 2 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 2 veckor om såret inte har läkt.

 • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 4 veckor.

För behandling av sår i magsäcken (ventrikelsår):

 • Rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen i 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om såret inte har läkt.

 • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 8 veckor.

För att förhindra att duodenal- och ventrikelsår uppstår på nytt:

 • Rekommenderad dos är 10 eller 20 mg kapslar en gång dagligen. Läkaren kan öka dosen till 40 mg en gång dagligen.

För behandling av magsår orsakade av NSAID (Icke-steroida antiinflammatoriska medel):

 • Rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen i 4-8 veckor.

För att förebygga duodenal- och ventrikelsårom du tar NSAID:

 • Rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori -infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Rekommenderad dos är 20 mg Omeprazol Pensa två gånger dagligen i 1 vecka.

 • Läkaren kommer dessutom att rekommendera att du tar två antibiotika utav amoxicillin, klaritromycin och metronidazol.

För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom):

 • Rekommenderad dos är 60 mg dagligen.

 • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet.

Användning för barn

För behandling av symtom på GERD såsom halsbränna och sura uppstötningar:

 • Barn över 1 års ålder och med en kroppsvikt på mer än 10 kg kan behandlas med Omeprazol Pensa. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori -infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • Barn över 4 års ålder kan behandlas med Omeprazol Pensa. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

 • Läkaren kommer dessutom att förskriva två antibiotika till ditt barn, amoxicillin och klaritromycin.

Intag av läkemedlet

 • Du bör ta kapslarna på morgonen.

 • Du kan ta kapslarna tillsammans med föda eller på ”tom mage”.

 • Svälj dina kapslar hela tillsammans med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna. Detta beroende på att tabletterna innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av syra i magen. Det är viktigt att granulatkornen inte skadas.

Vad du kan göra om du eller ditt barn har svårt att svälja tabletterna

 • Om du eller ditt barn har problem att svälja kapslarna:

  • Dela kapseln och blanda ut i en matsked vatten (ej kolsyrat), någon sur vätska (till exempel äpple-, apelsin- eller ananasjuice) eller äppelmos.

  • Rör alltid om blandningen direkt innan du dricker den (blandningen blir inte klar). Drick blandningen genast eller inom 30 minuter.

  • För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant med ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. Använd inte mjölk eller kolsyrat vatten. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

Om du har tagit för stor mängd av Omeprazol Pensa

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige: 112, i Finland: (09) 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Omeprazol Pensa

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Omeprazol Pensa och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande ovanliga men allvarliga biverkningar:

 • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

 • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys”.

 • Gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem

Biverkningar kan förekomma med vissa frekvenser, vilka definieras enligt följande:

Mycket vanliga:

förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga:

förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

Ovanliga:

förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

Sällsynta:

förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

Mycket sällsynta:

förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens:

kan inte beräknas från tillgängliga data

Andra biverkningar omfattar:

Vanliga biverkningar

 • Huvudvärk.

 • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

 • Illamående eller kräkningar.

 • Godartade polyper i magsäcken.

Ovanliga biverkningar

 • Svullnad i fötter och anklar.

 • Sömnstörningar (sömnlöshet).

 • Yrsel, stickningar, sömnighet.

 • Svindel (vertigo).

 • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

 • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

 • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

 • Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Omeprazol Pensa används i höga doser och under en längre tid).

Sällsynta biverkningar

 • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.

 • Allergiska reaktioner, ibland mycket allvarliga, såsom svullnad av läppar, tunga och svalg, feber, väsande andning.

 • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

 • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

 • Smakförändringar.

 • Synproblem, till exempel dimsyn.

 • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

 • Muntorrhet.

 • Inflammation i munhålan.

 • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

 • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet.

 • Håravfall (alopeci).

 • Hudutslag vid solning.

 • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

 • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit).

 • Ökad svettning.

Mycket sällsynta biverkningar

 • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

 • Aggression.

 • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

 • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

 • Plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

 • Muskelsvaghet.

 • Förstoring av bröstkörtlar hos män.

Omeprazol Pensa kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicin.

Ingen känd frekvens

 • Inflammation i tarmen (orsakar diarré).

 • Om du använder Omeprazol Pensa i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

 • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

Bli inte oroad av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte drabbas av någon av dem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Omeprazol Pensa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Blister Aluminium/aluminium: Förvaras vid högst 30 °C. Förvara blistret i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Blister PVC-PVDC/aluminium: Förvaras vid högst 25 °C. Förvara blistret i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Plastburk: Inga särskilda temperaturanvisningar. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är omeprazol. Varje kapsel innehåller 10, 20 eller 40 mg omeprazol.

 • Övriga innehållsämnen är: Granulatkornen: sackaros, majsstärkelse, hypromellos, dinatriumfosfatdihydrat, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, talk, trietylcitrat, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, titandioxid (E171). Kapselhöljet: gelatin, titaniumdioxid (E171). Märkningsbläck: shellack, svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Omeprazol Pensa 10 mg: Ogenomskinlig vit kapsel märkt ”OM 10”. Innehåller vita till svagt beige runda granulatkorn.

Kapselstorlek 4 (längd 14,5 mm)

Omeprazol Pensa 20 mg: Ogenomskinlig vit kapsel märkt ”OM 20”. Innehåller vita till svagt beige runda granulatkorn.

Kapselstorlek 3 (längd 15,8 mm)

Omeprazol Pensa 40 mg: Ogenomskinlig vit kapsel märkt ”OM 40”. Innehåller vita till svagt beige runda granulatkorn.

Kapselstorlek 1 (längd 19,5 mm)

Förpackningsstorlekar:

Omeprazol Pensa 10 mg:

Blister: 7, 14, 28, 56 enterokapslar

Plastburkar med skruvlock innehållande torkkapsel: 16, 32, 100 (2x50), 100 (1x100), 104, 105 enterokapslar

Omeprazol Pensa 20 mg:

Blister: 7, 14, 28, 56 enterokapslar

Plastburkar med skruvlock innehållande torkkapsel: 16, 28, 32, 56 enterokapslar, 100 (2x50), 100 (1x100), 104 (2x52), 104 (1x104), 105, 250, 500 enterokapslar

Omeprazol Pensa 40 mg:

Blister: 7, 14, 28, 56 enterokapslar

Plastburkar med skruvlock innehållande torkkapsel: 16, 30, 32, 100 (2x50), 100 (1x100), 104, 105, enterokapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pensa Pharma AB, Norrlandsgatan 10, 111 43 Stockholm

Tel: 08-440 3730

Tillverkare:

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L.

c/ de Sant Martí 75-97

08107 Martorelles (Barcelona)

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Land:

Produktens namn:

SE, DK, NO:

Omeprazol Pensa


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-15