Octanate LV

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 IE/ml 500 IE

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 2640:88

EAN: 07340063601961

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Octanate LV

Octanate LV 100 IE/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, Octanate LV 200 IE/ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Humankoagulationsfaktor VIII

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköternska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Octanate LV är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Octanate LV
3. Hur du använder Octanate LV
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Octanate LV ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Octanate LV är och vad det används för

Octanate LV tillhör en läkemedelsgrupp som kallas koagulationsfaktorer och innehåller koagulationsfaktor VIII från humant blod. Detta är ett speciellt protein som gör att blodet koagulerar.

Octanate LV används för att behandla och förhindra blödning hos patienter med hemofili A. Detta är en sjukdom som gör att man blöder längre än vad man normalt skulle förvänta sig. Sjukdomen beror på en ärftlig brist på koagulationsfaktor VIII i blodet.

2. Vad du behöver veta innan du använder Octanate LV

Använd inte Octanate LV

Det rekommenderas bestämt att namn och batchnummer registeras varje gång du får en dos Octanate LV så att en förteckning över använda batcher upprätthålls. Din doktor kan komma att förslå vaccination mot hepatit A och hepatit B om du regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade faktor VIII-produkter.

Använd inte Octanate LV

om du är allergisk mot koagula¬tions¬faktor VIII från humant blod eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Octanate LV.

Octanate LV innehåller mycket små mängder av andra humana proteiner. Alla läkemedel som innehåller proteiner och som injiceras i en ven (intravenös administrering) kan ge upphov till allergiska reaktioner (se avsnitt 4 “Eventuella biverkningar”).


Utveckling av inhibitorer (antikroppar) är en känd komplikation som kan uppträda vid behandling med alla faktor VIII-läkemedel. Inhibitorerna hindrar, särskilt vid höga halter, att behandlingen fungerar som den ska. Du eller ditt barn kommer att övervakas noggrant avseende utveckling av sådana inhibitorer. Om du eller ditt barn drabbas av en blödning som inte kan kontrolleras med Octanate LV ska du omedelbart tala om det för din läkare.

Information om blod och plasma som används för framställning av Octanate LV

När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara smittbärare utesluts, samt test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av infektioner.

De åtgärder som vidtas anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom HIV, Hepatit B och Hepatit C virus och för det icke-höljeförsedda viruset Hepatit A. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19. Parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t ex sickelcellsanemi eller hemolytisk anemi).

Andra läkemedel och Octanate LV

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive sådana som är receptfria.

Inga kända interaktioner finns mellan produkter som innehåller koagulationsfaktor VIII från humant blod och andra läkemedel. Octanate LV ska ändå inte kombineras med andra läkemedel under infusionen.

Graviditet och amning

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du använder några läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter har observerats på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Octanate LV innehåller

upp till 1,75 mmol natrium (40 mg) per dos. Detta bör beaktas av patienter som står på en saltfattig kost.


3. Hur du använder Octanate LV

Octanate LV ska ges intravenöst efter beredning med den medföljande vätskan.

Behandling ska påbörjas under övervakning av läkare.

Dosering för att förhindra blödning


Om du har svår hemofili A ska du injicera 20 till 40 IE faktor VIII per kg kroppsvikt varannan eller var tredje dag för förebyggande långtidsbehandling. Doseringen ska justeras efter ditt svar. I vissa fall kan kortare doseringsintervall eller högre doser krävas.

Dosberäkning

Använd alltid Octanate LV exakt så som din läkare har sagt. Kontrollera med din läkare el¬ler apotekspersonal om du är osäker.

Faktor VIII-aktivitet avser mängden faktor VIII i plasma. Den uttrycks antingen som andel i procent (i förhållande till normal human blodplasma) eller i internationella enheter (IE). Dosen av faktor VIII uttrycks i IE.

En IE faktor VIII-aktivitet motsvarar mängden faktor VIII i en ml normal human blod¬plasma. En IE faktor VIII per kg kroppsvikt höjer faktor VIII-aktiviteten i plasma med 1,5% - 2% av normal aktivitet. För att beräkna dosen mäts nivån av faktor VIII-aktivitet i din blodplasma. Denna visar hur mycket aktiviteten behöver höjas. Rådgör med din läkare om du är osäker på hur mycket din faktor VIII-aktivitet behöver höjas eller hur du ska beräkna dosen.

Dosen som behövs, beräknas med hjälp av följande formel:

Enheter som behövs= kroppsvikt (kg) x önskad ökning av faktor VIII (%) (IE/dl) x 0,5

Dosens storlek och hur ofta den ska ges (frekvens) ska alltid vägledas av effekten hos den enskilde patienten.

Vid följande blödningshändelser ska faktor VIII-aktiviteten inte sjunka under den aktivitetsnivå i plasma (i % av normal aktivitet) som anges i nedanstående tabell för motsvarande period. Tabellen kan användas för vägledning avseende dosering vid blödning och kirurgiska ingrepp:

Blödningens svårighetsgrad /

Typ av kirurgiskt ingrepp

Erforderlig faktor VIII-nivå (%)

(IE/dl)

Doseringsfrekvens (timmar mellan dosering) / Behandlingens längd (dagar)

Blödning

Blödning in i en led (tidig hemartros), muskelblödning eller blödning i munnen

20 - 40

Upprepa en till två ggr per dygn i minst ett dygn, till dess smärtan avtar eller läkning uppnås.

Mer omfattande blödning in i en led (hemartros), muskelblödning eller blodutgjutning (hematom)

30 - 60

Upprepa infusionen en till två ggr per dygn i 3-4 dagar eller mer, till dess smärta och funktionsnedsättning har upphört.

Livshotande blödning, t.ex. vid kirurgiska ingrepp i huvudet, blödning i halsen, kraftig blödning i buken

60 - 100

Upprepa infusionen var 8:e timme eller en gång per dygn till dess att blödningen är under kontroll.

Kirurgi

Mindre ingrepp

inkl. tandutdragning

30 - 60

En gång per dygn i minst ett dygn tills läkning uppnås.

Större ingrepp

80 - 100

(före och efter operation)

Upprepa infusionen var 8:e timme eller en gång per dygn till dess god sårläkning erhålls. Behandla därefter i ytterligare minst 7 dagar för att hålla faktor VIII-aktiviteten på 30 % till 60%.

Din läkare anger i vilken dos och hur ofta du ska använda Octanate LV.

Ditt svar på behandling med faktor VIII-produkter kan variera. Faktor VIII-nivån i ditt blod ska därför mätas under behandlingen för att beräkna rätt dos och infusionsfrekvens.

Användning för barn

Kliniska studier visade inte på några specifika doseringsbehov för barn. Dosering till barn och vusna är densamma, både för behandling och för profylax.

Anvisningar för behandling i hemmet

• Läs noga igenom alla anvisningar och följ dem noggrant!

• Använd inte Octanate LV efter utgångsdatum på etiketten

• Sterilitet måste upprätthållas under förfarandet som beskriv nedan

• Lösningen i sprutan ska vara klar eller svagt pärlemorskimrande. Injicera inte lösning som är grumlig eller innehåller utfällningar

• Använd den färdiga lösningen omedelbart för att förhindra mikrobiell förorening

• Använd endast bipackade injektionshjälpmedel. Användningen av andra injektions/infusionsset kan medföra ökade risker och att behandlingen misslyckas

Anvisningar för beredning av lösningen

1. Använd inte produkten direkt efter att den tagits ut ur kylskåpet. Låt spädningsvätskan och pulvret i de oöppnade injektionsflaskorna anta rumstemperatur.

2. Ta bort kapsylerna från båda flaskorna och tvätta gummipropparna med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

3. Mix2Vial™ avbildas i bild 1. Placera injektionsflaskan med spädningsvätska på en plan yta och håll den stadigt. Ta Mix2Vial™ och vänd den upp och ned. Sätt den blå delen av Mix2Vial™ på flaskan med spädningsvätska och tryck bestämt tills det klickar (bild 2+3).

Mix2Vial avbildad. Vänd Mix2Vial upp och ned. Mix2Vial fastsatt.

4. Placera injektionsflaskan med pulvret på en plan yta och håll den stadigt. Ta injektionsflaskan med spädningsvätska med den anslutna Mix2Vial™ och vänd den upp och ned. Sätt den genomskinliga delen på pulverflaskans propp och tryck bestämt tills det klickar (bild.4). Vätskan rinner automatiskt över till pulverflaskan.

Sätt injektionsflaskan med den anslutna Mix2Vial på pulverflaskans propp och tryck till.

5. Rotera pulverflaskan långsamt med båda flaskorna anslutna tills pulvret löst sig.

Pulvret löser sig på mindre än 10 minuter vid rumstemperatur. Lätt skumbildning kan förekomma under upplösningen. Skruva isär Mix2Vial™ i två delar (bild 5). Då försvinner skummet.

Roterna pulverflaskan långsamt till pulvret löst sig.

Kassera vätskeflaskan med den blå delen av Mix2Vial™ fastsatt.

Anvisningar för injektion:

Som en försiktighetsåtgärd ska din puls tas före och under injektionen. Om pulsen stiger markant ska injektionshastigheten minskas eller administrationen tillfälligt avbrytas.

1. Anslut sprutan till den genomskinliga delen av Mix2Vial™. Vänd flaskan upp och ned och drag upp lösningen i sprutan (bild 6).

Lösningen i sprutan ska vara klar eller svagt pärlskimrande.

När lösningen har överförts, håll stadigt i sprutans kolv (med kolven nedåt) och avlägsna sprutan från Mix2Vial™ (bild 7). Kassera Mix2Vial™ och den tomma flaskan.

Vänd flaskan upp och ned och drag upp lösningen i sprutan. När lösingen har överförts, avlägsna sprutan från Mix2Vial.

Rengör det valda injektionsstället med en av de bipackade desinfektionstorkarna.

3. Anslut det bipackade injektionssetet till sprutan.

4. Stick in injektionsnålen i den valda venen. Om du har använt stasband för att lättare se venen, bör detta öppnas innan du påbörjar injektionen. Blod får inte komma in i sprutan på grund av risken för koagelbildning.

5. Injicera lösningen långsamt i venen, ej mer än 2-3 ml per minut.

Om du använder mer än en flaska Octanate LVpulver vid samma behandlingstillfälle kan samma injektionsset och spruta användas. Mix2Vial™ är endast för engångsbruk.

Om du använt för stor mängd av Octanate LV

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Inga symtom på överdosering med human koagulationsfaktor VIII har rapporterats. Rekommenderad dos ska dock inte överskridas.

Om du har glömt att ta Octanate LV

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt omgående med nästa dos, och fortsätt enligt råd från läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Octanate LV

Om du har ytterligare frågor om användning av detta läkemedel, rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighet eller allergiska reaktioner är sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000 patienter) men har iakttagits hos patienter som behandlas med läkemedel som innehåller faktor VIII.

Kontakta läkare om du får följande symtom:

Kräkningar, brännande och stickande känsla på infusionsstället, trånghetskänsla i bröstet, hjärtklappning (takykardi), frossbrytningar, illamående, känsla av att det ”kryper i kroppen”, hudrodnad, huvudvärk, nässelutslag (urtikaria), lågt blodtryck (hypotoni), utslag, rastlöshet, svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem), trötthet (letargi), väsande andning.

I mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000) fall kan denna överkänslighet leda till en allvarlig reaktion som kallas anafylaxi och som kan inkludera chock liksom vissa av de symtom som beskrivs ovan. Om detta skulle inträffa ska du omedelbart informera läkare eller ringa efter ambulans.

Andra sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000 patienter)

Feber


Bland barn som inte behandlats med faktor VIII-läkemedel tidigare är det mycket vanligt att hämmande antikroppar utvecklas (se avsnitt 2) (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter). För patienter som tidigare har behandlats med faktor VIII (behandling mer än 150 dagar) är dock risken mindre och komplikationen

är mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare). Om du eller ditt barn utvecklar antikroppar kan läkemedlen upphöra att fungera som de ska, och du eller ditt barn kan drabbas av ihållande blödningar. Om detta händer ska du omedelbart kontakta läkare.För information om virussäkerhet, se avsnitt 2. (Var särskilt försiktig med Octanate LV - information om blod och plasma som används för framställning av Octanate LV).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Octanate LV ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd den beredda lösningen omedelbart. Endast för engångsbruk.

Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig eller att pulvret inte har lösts upp helt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är koagulationsfaktor VIII från humant blod

Volym och koncentrationer

Octanate LV innehåll i pulverflaskan

(IE FVIII)

Spädningsvätskans volym (ska tillsättas Octanate LV pulverflaska)

(ml)

Den rekonstituerade lösningens nominella koncentration

(IE FVIII/ml)

500 IE

5

100

1000 IE

5

200

Övriga innehållsämnen är:

För pulvret: natriumcitrat, natriumklorid, kalciumklorid och glycin.

För spädningsvätskan: vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Octanate LV levereras som pulver och vätska för injektionsvätska, lösning.

Pulvret är vitt eller blekt gult och kan också förekomma i spröd, fast form.

Vätskan är klar och färglös.

De två tillgängliga förpackningsstorlekarna skiljer sig åt beträffande mängden koagulationsfaktor VIII och vätska:

100 IE/ml pulver och vätska:

- Pulver, 500 IE i en injektionsflaska med propp och kapsyl;

- 5 ml vätska i en injektionsflaska med propp och kapsyl;

- en engångsspruta, ett överföringsset Mix2Vial™, ett injektionsset och två desinfektionstorkar.

200 IE/ml pulver och vätska:

- Pulver, 1000 IE i en injektionsflaska med propp och kapsyl;

- 5 ml vätska i en injektionsflaska med propp och kapsyl;

- en engångsspruta, ett överföringsset Mix2Vial™, ett injektionsset och två desinfektionstorkar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Octapharma AB

112 75 Stockholm

Tel: 08-566 43000

Kundkontakt: 020-311020

Tillverkare

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaerstr. 235

A-1100 Wien

Österrike

eller

Octapharma S.A.S

70 - 72 Rue du Maréchal Foch

BP 33, F - 67381 Lingolsheim

Frankrike

eller

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Detta läkemedel är godkänt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

Octanate LV: Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Holland, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Österrike

Octafil LV: Finland

Octanate: Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal

Octanate Kons: Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-02-25