Novantrone

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml Mitoxantron 5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

3055:-

Köp via recept

EAN: 05099151915856

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Novantrone

2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
mitoxantron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Novantrone är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Novantrone
3. Hur du tar Novantrone
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Novantrone ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Novantrone är och vad det används för

Novantrone innehåller den aktiva substansen mitoxantron. Novantrone tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika eller cancerläkemedel. Det ingår även i en undergrupp av cancerläkemedel som kallas antracykliner. Novantrone förhindrar cancerceller från att växa, vilket gör att de så småningom dör. Läkemedlet hämmar också immunsystemet och används av denna anledning för att behandla en särskild form av multipel skleros i de fall det inte finns några andra behandlingsalternativ.

Novantrone används vid behandling av:

 • avancerad (metastaserande) bröstcancer

 • en form av lymfkörtelcancer (non-Hodgkins lymfom)

 • en form av blodcancer där benmärgen (den svampartade vävnaden inuti de stora skelettbenen) tillverkar för många vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi)

 • en typ av cancer hos de vita blodkropparna (kronisk myeloisk leukemi) i ett stadium där det är svårt att hålla antalet vita blodkroppar under kontroll (blastkris). Novantrone används i kombination med andra läkemedel för detta användningsområde

 • smärta orsakad av prostatacancer i ett långt framskridet skede och då i kombination med kortikosteroider (kortison)

 • Multipel skleros (MS) med mycket aktiva återfall förknippad med snabb utveckling av funktionsnedsättning i de fall det inte finns några andra behandlingsalternativ (se avsnitt 2 och 3).

2. Vad du behöver veta innan du använder Novantrone

Använd inte Novantrone

 • om du är allergisk mot mitoxantron eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot sulfit

 • om du har en form av astma (bronkialastma) med sulfitallergi

 • om du ammar (se avsnitt ”Graviditet och amning”).

För användning som behandling av multipel skleros (MS):

 • om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Novantrone ska ges under överinseende av en specialistläkare med erfarenhet av användning av cytostatika eller cancerläkemedel (cytotoxisk kemoterapi).

Novantrone ska ges som en långsam och fritt flytande infusion (dropp) i en ven.

Novantrone får inte ges under huden (subkutant), i en muskel (intramuskulärt) eller i en artär (intraarteriellt). Svåra lokala vävnadsskador kan uppstå om Novantrone läcker ut i omgivande vävnad (så kallad extravasering) när det ges.

Novantrone får inte heller injiceras i utrymmet under hjärnan eller ryggmärgen (intratekal injektion), eftersom detta kan leda till svåra skador med permanent funktionsnedsättning.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Novantrone om du:

 • har leverproblem

 • har njurproblem

 • har använt Novantrone tidigare

 • har hjärtproblem

 • tidigare har fått strålbehandling av bröstkorgen

 • använder läkemedel som påverkar hjärtat

 • tidigare har behandlats med antracykliner eller antracendioner, såsom daunorubicin eller doxorubicin

 • har problem med benmärgen eller om du har dåligt allmäntillstånd

 • har en infektion. Eventuella infektioner ska behandlas innan du använder Novantrone

 • ska vaccineras eller immuniseras under behandlingen. Vaccinationer och immuniseringar kanske inte har avsedd effekt under behandlingen med Novantrone och i 3 månader efter avslutad behandling

 • är gravid eller om du och din partner försöker att bli gravida

 • ammar. Du ska sluta amma innan du tar Novantrone


Tala omedelbart om för läkaren eller sjuksköterskan om du får något av följande tecken eller symtom under behandlingen med Novantrone:

 • feber, infektioner, oförklarliga blödningar eller blåmärken, svaghetskänsla eller om du lätt blir uttröttad

 • andfåddhet (även nattetid), hosta, vätskeansamling (svullnad) i fotlederna eller benen, hjärtfladder (oregelbunden hjärtrytm). Detta kan inträffa antingen under behandlingen eller månader till år efter att behandlingen med Novantrone har avslutats.

Läkaren kan behöva justera behandlingen eller avbryta den, antingen tillfälligt eller för gott.

Blodprover före och under behandlingen med Novantrone

Novantrone kan påverka antalet blodkroppar. Innan du startar och under behandlingen med Novantrone får du lämna blodprover för att kontrollera dina blodkroppar. Vid följande tillstånd kommer läkaren att ordinera tätare blodprovskontroller för att räkna antalet vita blodkroppar (neutrofila leukocyter) i blodet:

 • om du har lågt antal av en särskild typ av vita blodkroppar (neutrofiler) färre än 1 500 celler/mm3)

 • om du använder höga doser av Novantrone (mer än 14mg/m2 per dag i 3 dagar).

Hjärtfunktionen kontrolleras före och under behandlingen med Novantrone

Novantrone kan skada hjärtat och orsaka försämrad hjärtfunktion eller, i allvarligare fall, hjärtsvikt. Du drabbas lättare av dessa biverkningar om du tar högre doser av Novantrone eller:

 • om du har hjärtproblem

 • om du tidigare har fått strålbehandling av bröstkorgen

 • om du redan använder andra läkemedel som påverkar hjärtat

 • om du tidigare har behandlats med antracykliner eller antracendioner, såsom daunorubicin eller doxorubicin.

Läkaren kommer att kontrollera din hjärtfunktion innan du börjar med Novantrone och regelbundet under behandlingen. Om du får Novantrone för att behandla multipel skleros kommer läkaren att kontrollera din hjärtfunktion innan du börjar behandlingen, före varje efterföljande dos och årligen i upp till 5 år efter avslutad behandling.

Akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom

En grupp av cancerläkemedel (topoisomeras II-hämmare), där Novantrone ingår, kan orsaka följande sjukdomar när de används var för sig men i synnerhet i kombination med annan cytostatika, cancerläkemedel och/eller strålbehandling:

 • cancer i vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi, AML)

 • benmärgsrubbningar som orsakar onormalt formade blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom)

Missfärgad urin och andra vävnader

Mitoxantron kan orsaka en blågrön missfärgning av urinen i 24 timmar efter infusionen. Även en blåaktig missfärgning av ögonvitorna, huden och naglarna kan förekomma.

Graviditetsskydd hos män och kvinnor

Män får inte göra sin kvinnliga partner gravid och måste använda preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Kvinnor som kan få barn ska uppvisa ett negativt graviditetstest före varje dos och använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter avslutad behandling. Om detta läkemedel används under graviditeten eller om du blir gravid under tiden som du tar detta läkemedel ska du meddela läkaren, eftersom det kan innebära en risk för fostret.

Fertilitet

Detta läkemedel kan öka risken för tillfällig eller permanent utebliven menstruation (amenorré) hos kvinnor som kan få barn.

Barn och ungdomar

Det finns enbart liten erfarenhet av användning till barn och ungdomar.

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, eftersom säkerhet och effekt för denna åldersgrupp inte har fastställts.

Andra läkemedel och Novantrone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du anger om du använder något av följande läkemedel:

Läkemedel som kan öka risken för biverkningar med Novantrone:

 • Läkemedel som kan skada hjärtat (t.ex. antracykliner)

 • Läkemedel som hämmar benmärgsproduktionen av blodkroppar och blodplättar (myelosuppressiva substanser)

 • Läkemedel som hämmar immunsystemet (immunsuppressiva substanser)

 • Antivitamin K, i synnerhet om du tar Novantrone som behandling av cancer

 • Topoisomeras II-hämmare (en grupp cancerläkemedel, däribland mitoxantron) i kombination med annan cytostatika, cancerläkemedel och/eller strålbehandling. Dessa kan orsaka:

  • cancer i vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi, AML)

  • benmärgsrubbningar som orsakar onormalt formade blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom).

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av dina läkemedel är ett av de läkemedel som anges i listan ovan.

Dessa läkemedel ska användas med försiktighet eller kan behöva undvikas under behandlingen med Novantrone. Om du tar något av dessa kan läkaren behöva ordinera ett annat läkemedel till dig.

Du ska också tala om för läkaren om du redan tar Novantrone och du får ett nytt läkemedel som du inte redan har använt tillsammans med Novantrone.

Vaccinationer och immuniseringar (skydd mot vaccinationssubstanserna) kanske inte fungerar under behandlingen med Novantrone och i tre månader efter avslutad behandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Novantrone kan skada ditt ofödda barn. Därför ska du undvika att bli gravid under behandlingen. Novantrone får inte användas som behandling mot multipel skleros om du är gravid (särskilt inte under graviditetens tre första månader).

Om du blir gravid under tiden du behandlas med Novantrone ska du omedelbart tala om detta för din läkare och avbryta behandlingen.

Du ska undvika att bli gravid. Män måste använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Kvinnor som kan få barn ska uppvisa ett negativt graviditetstest före varje dos och använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter avslutad behandling.

Amning

Novantrone utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka allvarliga biverkningar hos ditt barn. Du får inte amma under tiden som du använder mitoxantron och i upp till en månad efter att den sista infusionen givits.

Fertilitet

Novantrone kan öka risken för tillfällig eller permanent utebliven menstruation (amenorré) hos kvinnor som kan få barn. Du ska därför tala med din läkare om du planerar att skaffa barn i framtiden. Du kan då behöva frysförvara ägg. För män saknas det data. Hos handjur har dock skador på testiklarna och minskat antal spermier observerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Novantrone har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta beror på eventuella biverkningar, såsom förvirring och dåsighet (se avsnitt 4). Kör inte något fordon och använd inte maskiner om du får någon av dessa biverkningar.

Viktig information om innehållsämnen i Novantrone

Novantrone innehåller natriummetabisulfit (E223)

Kan i sällsynta fall orsaka allvarliga överkänslilghetsreaktioner och kramp i luftrören (se avsnitt 6).

Novantrone innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml injektionsflaska, därför kan det anges vara väsentligen ”natrium-fritt”.

Novantrone injektionsflaska 10 ml innehåller 33 mg natrium (huvudingrediensen i matlagnings/bords-salt). Det motsvarar 1,65% av det rekommenderade maximala dagliga intaget för en vuxen (se avsnitt 6).


3. Hur du tar Novantrone

Dosering och administreringssätt

Du kommer att få Novantrone under överinseende av en specialistläkare med erfarenhet av cytostatika och cancerläkemedel. Läkemedlet ska alltid ges som en intravenös infusion (i en ven) och ska alltid spädas innan användning. Infusionsvätskan kan läcka ut från venen i omgivande vävnad (extravasering). Om detta händer måste infusionen avbrytas och påbörjas i en annan ven. Undvik direktkontakt med Novantrone, särskilt via hud, slemhinnor och ögon. Dosen av Novantrone anpassas individuellt av din läkare. Dosen baseras på din kroppsyta mätt i kvadratmeter (m2) och som räknas ut med hjälp av längd och vikt. Blodprov kommer dessutom att tas regelbundet under behandlingen. Dosen av läkemedlet kommer att anpassas beroende på resultatet av dessa blodprov.

Vanlig dos är:

Metastaserande bröstcancer, non-Hodgkins lymfom

När enbart Novantrone används:

Den rekommenderade startdosen är 14 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös engångsdos. Detta kan upprepas efter 21 dagar om dina blodvärden har återgått till godtagbara nivåer.

Om du har benmärgsproblem, till exempel på grund av tidigare cytostatika, cancerläkemedel eller dåligt allmäntillstånd, bör du få en lägre dos första gången, 12 mg/m2 eller mindre.

Din läkare bestämmer den fortsatta doseringen.

För efterföljande kurer kan den tidigare dosen oftast upprepas om antalet vita blodkroppar och blodplättar har återgått till normala nivåer efter 21 dagar.

Vid kombinationsbehandling (om det används med andra läkemedel):

Novantrone kan ges som en del i kombinationsbehandlingar. Vid metastaserande bröstcancer har kombinationer med andra cytostatika såsom cyklofosfamid och 5‑fluoruracil, eller metotrexat och mitomycin C visats vara effektiva.

Novantrone har också använts i olika kombinationer mot non-Hodgkins lymfom, men kunskap om detta är i dagsläget begränsade och det finns heller ingen särskild rekommendation för behandlingen.

Som vägledning ska startdosen av Novantrone, när det används i kombinationsterapi med andra cytostatika, vara 2 till 4 mg/m2 lägre än när enbart Novantrone används.

Akut myeloisk leukemi

Vid ensam användning vid återfall (då din cancer har kommit tillbaka):

Rekommenderad dos vid inledande behandling är 12 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös engångsdos under fem dagar i rad (totalt 60 mg/m2 kroppsyta under fem dagar).

Vid användning i kombination med andra cytostatika:

Din läkare kommer att avgöra exakt vilken dos du ska få. Din dosering kan behöva justeras om:

 • kombinationen av läkemedlen minskar benmärgens produktion av såväl vita och röda blodkroppar som blodplättar i högre grad än enbart Novantrone.

 • du har allvarliga lever-eller njurproblem.


Behandling av blastkris vid (kronisk) myeloiskleukemi

Vid ensam användning vid återfall:

Rekommenderad dos vid återfall är 10 till 12 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös engångsdos under fem dagar i rad (totalt 50 till 60 mg/m2).

Avancerad prostatacancer

Rekommenderad dos är 12 till 14 mg/m2, given som en intravenös korttidsinfusion med 21 dagars intervall, i kombination med låga orala doser kortikosteroider (kortison som hämmar immunsystemet).

Multipel skleros

Du kommer att få Novantrone under överinseende av en specialistläkare med erfarenhet av cytostatika som behandling av multipel skleros.

Rekommenderad dos av mitoxantron är normalt 12 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös korttidsinfusion (ca 5 till 15 minuter) som kan upprepas varje eller var tredje månad. Den totala dosen under en livstid får inte överstiga 72 mg/m2.

Om mitoxantron ges upprepade gånger ska dosanpassningarna göras beroende på hur stor sänkningen av de vita och röda blodkropparna samt blodplättarna är samt hur länge den håller i sig.

Äldre patienter

Äldre patienter ska få de lägsta rekommenderade startdoserna på grund av risken för nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion och eventuella andra sjukdomar eller behandling med andra läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De allvarligaste biverkningarna är skador på hjärtat (hjärtinfarkt) och myelosuppression (minskad bildning av blodkroppar och blodplättar i benmärgen).

Vissa biverkningar kan vara allvarliga

Om något av följande händer, informera omedelbart din läkare:

 • Om du blir blek och känner dig svag eller drabbas av plötslig andfåddhet, detta kan vara tecken på sänkt antal röda blodkroppar.

 • Onormala blåmärken eller blödningar, såsom blodig upphostning, kräkning eller urin, eller svart avföring (vilket kan tyda på sänkt antal blodplättar).

 • Nya eller förvärrade andningssvårigheter.

 • Bröstsmärta, andfåddhet, förändrad hjärtfrekvens (snabb eller långsam), vätskeansamling (svullnad) i fotleder eller ben (vilket kan tyda på hjärtproblem).

 • Svåra, kliande nässelutslag, svullnad i händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg (vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter), eller om känner att du är på väg att svimma, dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

 • Feber eller infektioner.

För patienter som behandlas mot cancer:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Infektioner

 • Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthetskänslor och andfåddhet (anemi). Du kan behöva en blodtransfusion.

 • Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (neutrofiler och leukocyter)

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Håravfall

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka blödningar och blåmärken

 • Lågt antal av en viss typ av vita blodkroppar (granulocyter)

 • Aptitförlust

 • Trötthet, svaghetskänsla och brist på energi

 • Hjärtsvikt (ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod)

 • Hjärtinfarkt

 • Andfåddhet

 • Förstoppning

 • Diarré

 • Inflammation i munnen och läpparna

 • Feber

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Minskad bildning av blodkroppar och blodplättar i benmärgen. Hämningen av benmärgen kan bli kraftigare eller mer utdragen om du tidigare har behandlats med cytostatika, cancerläkemedel eller genomgått strålbehandling.

 • Otillräcklig bildning av blodkroppar i benmärgen (benmärgssvikt)

 • Onormalt antal vita blodkroppar

 • Svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion, däribland anafylaktisk chock). Du kan drabbas av plötsliga kliande nässelutslag, svullna händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg, vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter och du kan känna att du är på väg att svimma

 • Övre luftvägsinfektion

 • Urinvägsinfektion

 • Blodförgiftning (sepsis)

 • Infektioner som orsakas av mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdomar då immunsystemet är bra (opportunistiska infektioner).

 • Cancer i de vita blodkropparna (akut myeloisk leukemi (AML))

 • Onormal benmärg, vilket orsakar bildning av onormala blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom (MDS))

 • Viktförändringar

 • Metabola störningar (påverkan på hjärtrytm och njurproblem orsakade av ämnen från nedbrytningen av cancerceller s.k. tumörlyssyndrom)

 • Ångest

 • Förvirring

 • Huvudvärk

 • Stickningar

 • Oregelbunden hjärtrytm eller långsamma hjärtslag

 • Onormalt EKG

 • Minskning av den mängd blod som hjärtats vänstra kammare kan pumpa, utan att ge upphov till några symtom

 • Blåmärken

 • Kraftiga blödningar

 • Lågt blodtryck

 • Buksmärtor

 • Blödningar i magen eller tarmarna, detta kan visa sig som blod i kräkningar och avföring, eller svart, tjärliknande avföring

 • Slemhinneinflammation

 • Bukspottkörtelinflammation

 • Onormala levervärden

 • Hudinflammationer (erytem)

 • Nagelrubbningar (t.ex. att nageln lossar från nagelbädden, förändrad nagelstruktur)

 • Utslag

 • Missfärgade ögonvitor

 • Hudmissfärgningar

 • Läckage av vätska till omgivande vävnad (extravasering):

  • Rodnad (erytem)

  • Svullnad

  • Smärta

  • Sveda och/eller missfärgning av huden

  • Celldöd, vilket kan leda till att död vävnad behöver tas bort och ny hud transplanteras

 • Onormala lever- och njurvärden i blodprover (förhöjda halter aspartataminotransferas, kreatinin och ureabundet kväve i blodet)

 • Njurskador, vilket orsakar svullnad och svaghetskänsla (nefropati)

 • Missfärgad urin

 • Onormal utebliven menstruation (amenorré)

 • Svullnad (ödem)

 • Smakstörningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Lunginflammation

 • Skador på hjärtmuskeln, vilket förhindrar det från att fungera som det ska (kardiomyopati).

För patienter som behandlas mot multipel skleros:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Infektioner, däribland övre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner

 • Illamående

 • Håravfall

 • Onormal utebliven menstruation (amenorré)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthetskänslor och andfåddhet (anemi). Du kan behöva en blodtransfusion.

 • Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (granulocyter och leukocyter)

 • Förstoppning

 • Kräkningar

 • Diarré

 • Inflammation i munnen och läpparna

 • Lågt antal vita blodkroppar

 • Huvudvärk

 • Oregelbunden hjärtrytm

 • Onormalt EKG

 • Minskning av den mängd blod som hjärtats vänstra kammare kan pumpa, utan att ge upphov till några symtom

 • Onormala levervärden i blodprov (förhöjda halter aspartataminotransferas)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Lunginflammation

 • Blodförgiftning (sepsis)

 • Infektioner som orsakas av mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdomar då immunsystemet är normalt (opportunistiska infektioner).

 • Cancer i de vita blodkropparna (akut myeloisk leukemi (AML))

 • Onormal benmärg, vilket orsakar bildning av onormala blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom (MDS))

 • Otillräcklig bildning av blodkroppar i benmärgen (benmärgssvikt)

 • Minskad bildning av blodkroppar och blodplättar i benmärgen. Hämningen av benmärgen kan bli kraftigare eller mer utdragen om du tidigare har behandlats med kemoterapi eller genomgått strålbehandling.

 • Lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka blödningar och blåmärken

 • Lågt antal av en viss typ av vita blodkroppar (neutrofiler)

 • Svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion, däribland anafylaktisk chock). Du kan drabbas av plötsliga kliande nässelutslag, svullna händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg, vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter och du kan känna att du är på väg att svimma

 • Aptitförlust

 • Viktförändringar

 • Ångest

 • Förvirring

 • Stickningar

 • Trötthet, svaghetskänsla och brist på energi

 • Hjärtsvikt (ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod)

 • Skador på hjärtmuskeln, vilket förhindrar det från att fungera som det ska (kardiomyopati).

 • Långsamma hjärtslag

 • Hjärtinfarkt

 • Ovanliga blåmärken

 • Kraftiga blödningar

 • Lågt blodtryck

 • Andfåddhet

 • Buksmärtor

 • Blödningar i magen eller tarmarna, detta kan visa sig som blod i kräkningar och avföring, eller svart, tjärliknande avföring

 • Slemhinneinflammation

 • Bukspottkörtelinflammation

 • Onormala levervärden

 • Nagelrubbningar (t.ex. att nageln lossar från nagelbädden, förändrad nagelstruktur)

 • Utslag

 • Missfärgade ögonvitor

 • Hudmissfärgningar

 • Läckage av vätska till omgivande vävnad (extravasering):

  • Rodnad (erytem)

  • Svullnad

  • Smärta

  • Sveda och/eller missfärgning av huden

  • Celldöd, vilket kan leda till att död vävnad behöver tas bort och ny hud transplanteras

 • Onormala lever- och njurvärden i blodprover (förhöjda halter kreatinin och ureabundet kväve i blodet)

 • Njurskador, vilket orsakar svullnad och svaghetskänsla (nefropati)

 • Missfärgad urin

 • Svullnad (ödem)

 • Feber

 • Plötsligt dödsfall

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Novantrone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet, vilket anges på injektionsflaskans kartong och etikett och på yttre förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla.

Hållbarhet efter första öppnandet
Den kemiska och fysikaliska stabiliteten efter första öppnandet har visats i 7 dagar vid 15 °C – 25 °C. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv kan produkten förvaras i högst 7 dagar vid 15 °C – 25 °C efter första öppnandet. Andra förvaringstider och förvaringsförhållanden som resulterar i negativ påverkan är på användarens ansvar.

Hållbarhet av färdigberedd lösning

Den kemiska och fysikaliska stabiliteten av den färdigberedda lösningen har visats i 72 timmar vid 23 °C. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart. Användaren ansvarar för förvaringstid och förvaringsförhållanden om den färdigberedda lösningen inte används omedelbart. Även om den färdigberedda lösningen är beredd under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden av användaren, ska den inte förvaras längre än 8 timmar och inte vid högre temperatur än 25° C.

Lösningar som inte använts eller föremål som blivit kontaminerade av dessa lösningar måste kasseras enligt gällande lokala regler för behandling med cytostatika.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man ska kasta läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder bidrar till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är mitoxantron (som hydroklorid).

Novantrone innehåller 2 mg mitoxantron (motsvarande 2,328 mg mitoxantronhydroklorid) per ml.

Övriga innehållsämnen är:

 • natriumklorid

 • natriummetabisulfit (E223, max 0,1 mg/ml)

 • natriumacetattrihydrat för pH-justering 

 • ättiksyra 99% för pH-justering

 • vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En mörkblå lösning som måste spädas före användning. Lösningen finns tillgänglig i en injektionsflaska av glas, som stängs med en propp i butylgummi vilken hålls på plats med ett krymplock av aluminium och ett färgat flip-off-lock i plast.

Förpackning med 1 injektionsflaska, innehåller 5 eller 10 ml sterilt koncentrat.
Förpackning med 3 injektionsflaskor, vardera innehållande 5 eller 10 ml sterilt koncentrat.


Sjukhusförpackning med 10 injektionsflaskor, vardera innehållande 5 eller 10 ml sterilt koncentrat.

Alla förpackningsstorlekar marknadsförs eventuellt inte.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08 630 1900

Tillverkare

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

D-61352 Bad Homburg

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Cypern
Novantrone 20 mg/10 ml

Tyskland
Novantron 10 mg/5 ml

Novantrone 20 mg/10 ml

Ralenova 2 mg/ml

Finland
Novantrone 2 mg/ml

Frankrike
Elsep 2 mg/ml

Novantrone 10 mg/5 ml

Novantrone 20 mg/10 ml

Grekland

Novantrone 20 mg/10 ml

Italien
NOVANTRONE 2 mg/ml Concentrato per soluzione per infusione

Norge
Novantrone 2 mg/ml

Rumänien
NOVANTRONE 20 mg/10 ml soluţie perfuzabilă

Spanien
Novantrone 2 mg/ml

Sverige
Novantrone


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-11-18


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hanterings - och skyddsinstruktioner

Handhavande

Beredning av Novantrone infusionsvätska skall ske aseptiskt i skyddsbox eller dragskåp. Skyddshandskar, skyddsrock och skyddsglasögon skall användas.

Berednings- och spädningsföreskrifter

Alla förpackningsstorlekar av Novantrone infusionsvätska skall före infusion spädas med minst 50 ml natriumklorid 9 mg/ml infusionsvätska, glukos 50 mg/ml infusionsvätska eller natriumklorid 1,8 mg/ml i glukos 40 mg/ml.

Infusionsteknik

Den utspädda lösningen bör ges sakta som en intravenös infusion tillsammans med ovanstående lösningar via infusionsslangen i minst 3 minuter. Vid extravasal infusion avbrytes tillförseln och påbörjas därefter i annan ven. Extravasering medför ofta övergående blåfärgning av huden kring infusionsstället. Vävnadsnekros har rapporterats i enstaka fall efter extravasering.

Hållbarhet och förvaring

Se ”Hur Novantrone ska förvaras” i avsnitt 5.

Observera

Novantrone bör inte blandas med infusionslösningar innehållande andra läkemedel. Novantrone är inkompatibelt med heparin (utfällning). Novantrone kan färga urinen blå-grön upp till 24 timmar efter tillförseln.

Skyddsinstruktioner

Lösningar innehållande mitoxantron kan torkas upp med absorberande material. Använd skyddshandskar, skyddsrock och skyddsglasögon vid hanteringen.

Destruktion

All utrustning som varit i kontakt med lösningen packas i polyetylenpåsar som förslutes väl. Kvarvarande lösning förvaras i okrossbar behållare. Materialet behandlas som riskavfall. Novantrone kan alternativt destrueras med en 30% (w/w) vattenlösning av kalciumhypoklorit. För destruktion av 1 mg mitoxantron åtgår 0,02 ml av denna kalciumhypokloritlösning. Även vid beredning av kalciumhypoklorit och destruktion av mitoxantron skall skyddsutrustning bäras. Den destruerade lösningen upptorkas med absorberande material som förpackas väl och behandlas som riskavfall.

Hudkontakt

Om Novantrone kommer i kontakt med hud tvättas denna med tvål och vatten och sköljes med rikligt med ljummet vatten. Kontakta ögonläkare om Novantrone kommit i kontakt med ögonen.