Norfloxacin Krka

Filmdragerad tablett 400 mg Norfloxacin 30 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 145:22

EAN: 07046260604698

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Norfloxacin Krka

400 mg filmdragerade tabletter
norfloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Norfloxacin Krka är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Norfloxacin Krka
3. Hur du använder Norfloxacin Krka
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Norfloxacin Krka ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Norfloxacin Krka är och vad det används för

Norfloxacin Krka används vid urinvägsinfektioner och infektioner i prostata. Norfloxacin Krka används även vid gonorré. Norfloxacin Krka används också förebyggande mot bakteriella enteriter (”turistdiarré”) till personer som har andra sjukdomar, vilka kan förvärras av tarmsjukdomar.

Norfloxacin hindrar bakterierna från att dela sig genom att hämma det enzym (DNA-gyras), som är nödvändigt för bakteriernas delning. Bakterierna kan då inte föröka sig och kvarvarande bakterier dör snabbt.

2. Vad du behöver veta innan du använder Norfloxacin Krka

Använd inte Norfloxacin Krka

 • om du är allergisk mot norfloxacin, något liknande läkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har fått seninflammation och/eller senbristning vid behandling med norfloxacin eller liknande preparat (så kallade kinoloner).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Norfloxacin Krka:

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har benägenhet för kramper

 • om du har svår muskelsvaghet (Myasthenia gravis).

Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT-intervall, (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete) har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Norfloxacin Krka).

Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Norfloxacin Krka, kontakta en ögonläkare omedelbart.

Norfloxacin Krka bör inte ges till barn och ungdomar som fortfarande växer.

Andra läkemedel och Norfloxacin Krka

Norfloxacin Krka kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala därför alltid om för läkare eller farmaceut, om du använder, har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder:

 • vissa medel mot magsår (sukralfat)

 • vissa medel mot halsbränna (innehållande t ex kalcium, magnesium eller aluminium)

 • vissa medel mot järnbrist (vissa järntabletter)

 • kalcium, zink

 • vissa blodförtunnande medel (warfarin)

 • vissa medel mot HIV-infektion (didanosin)

 • vissa medel mot astma (teofyllin)

 • läkemedel som innehåller koffein

 • läkemedel som kan förändra din hjärtrytm:

  • läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

  • tricykliska antidepressiva

  • vissa bakteriedödande medel (som tillhör gruppen makrolider)

  • viss antipsykotika

Norfloxacin Krka med mat, dryck och alkohol

Tabletten/tabletterna tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Undvik att ta tabletten/tabletterna tillsammans med mjölkprodukter.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Tala därför med läkare före användning av Norfloxacin Krka under graviditet.

Det är okänt om Norfloxacin Krka passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det har i samband med Norfloxacin Krka-behandling noterats påverkan på reaktionsförmågan. Biverkningar som yrsel förekommer.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Norfloxacin Krka

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde än de som anges i denna bipacksedel.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Tabletten/tabletterna tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Undvik att ta tabletten/tabletterna tillsammans med mjölkprodukter.

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Norfloxacin Krka-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

Om du använt för stor mängd av Norfloxacin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Norfloxacin Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Norfloxacin Krka och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter

Norfloxacin Krka kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. (Denna biverkan är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).)

Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.

Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudutslag, nässelfeber, klåda, diarré, kräkningar, magsmärtor, yrsel, huvudvärk, synrubbningar och hörselrubbningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Känslighet för solljus, myrkrypningar (parestesi), tjocktarmsinflammation, inflammation i munslemhinnan, ledvärk (artralgi), allvarliga hudbiverkningar med slemhinne- och hudinflammation samt hög feber (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), inflammation i senor som kan leda till senbristning.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Minskat antal blodkroppar i blodet (vilket kan orsaka trötthet, blåmärken eller göra det lättare att få infektioner), ökat antal vita blodkroppar i blodet, överkänslighetsreaktioner, feber, förvirring, hallucinationer, kramper, påverkan på leverenzymer (ses med blodprov), leverinflammation, leverskada.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) : Onormalt snabb hjärtrytm, livshotande oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete), svampinfektion i munnen och underlivet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Norfloxacin Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är norfloxacinhydrat motsvarande norfloxacin 400 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är: Povidon, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, talk, titandioxid (E 171), propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, aningen bikonvex filmdragerad tablett med rundade kanter och brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar:

6, 10, 14, 20, 30, 50, 100 och 100x1 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-05-12