Nitroglycerin Karo Pharma

Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 50 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår ej i förmån

Pris med recept 568:50

EAN: 07350094060323

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nitroglycerin BioPhausia

1 mg/ml infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning
glyceryltrinitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nitroglycerin BioPhausia är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Nitroglycerin BioPhausia
3. Hur Nitroglycerin BioPhausia ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nitroglycerin BioPhausia ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nitroglycerin BioPhausia är och vad det används för

Nitroglycerin BioPhausia innehåller glyceryltrinitrat och är ett kärlvidgande läkemedel med snabb effekt för intravenös infusion (injektion i en ven). Nitroglycerin BioPhausia används vid syrebrist i hjärtmuskeln, hjärtsvikt, akut högt blodtryck och vid operationer för att på ett kontrollerat sätt hålla blodtrycket på en låg nivå.

Glyceryltrinitrat som finns i Nitroglycerin BioPhausia kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Nitroglycerin BioPhausia

Använd inte Nitroglycerin BioPhausia

Din läkare kommer inte ge dig Nitroglycerin BioPhausia :

 • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du använder läkemedel som innehåller sildenafil (mot impotens)

 • om du har vätska i hjärtsäcken (perikardiell tamponad)

 • om du har hjärtsäcksinflammation (konstriktiv perikardit)

Varningar och försiktighet

När du ges detta läkemedel kommer läkaren att ta hänsyn till:

 • om du har lågt blodtryck

 • om du har någon sjukdom i hjärnans blodkärl

 • om du har ökat tryck i hjärnan

 • om du har förträngningar i hjärtklaffarna

 • om du har blodbrist

 • om du har hjärtmuskelförtjockning

 • om du har bristande syresättning av blodet

 • om du har nedsatt sköldkörtelfunktion

Andra läkemedel och Nitroglycerin BioPhausia

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Nitroglycerin BioPhausia ska inte användas tillsammas med medel som innehåller sildenafil (används t.ex. mot impotens). Du kan drabbas av allvarligt blodtrycksfall, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar som kan orsaka permanent skada i hjärtat och hjärnan.

Nitroglycerin BioPhausia kan påverka effekten av andra läkemedel:

 • heparin, ett blodförtunnande medel

 • kärlvidgande eller blodtryckssänkande medel

 • alteplas, ett läkemedel mot blodproppar

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel.

Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

Amning

Det är okänt om Nitroglycerin BioPhausia går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Eftersom du kan bli yr när du behandlas med Nitroglycerin BioPhausia kan din reaktionsförmåga påverkas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nitroglycerin BioPhausia innehåller alkohol och natrium

Nitroglycerin BioPhausia 1 mg/ml innehåller 12 vol% etanol (alkohol), dvs. upp till 331 mg per dos, motsvarande ca 8,4 ml öl (5 vol%) eller ca 3,5 ml vin (12 vol%) per dos.

Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism. Det ska också uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur Nitroglycerin BioPhausia ges

Läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Nitroglycerin BioPhausia i en ven (intravenöst). Din läkare kommer bestämma rätt dos för dig och när och hur injektionen ska ges.

Om du har fått för stor mängd av Nitroglycerin BioPhausia

Det är inte sannolikt att läkaren eller sjuksköterskan ger dig för stor mängd läkemedel. Läkaren och sjuksköterskan kommer övervaka din behandling.

Tala om för sjukvårdspersonalen om du upplever något av följande symptom som kan inträffa om du mot förmodan skulle få för mycket Nitroglycering BioPhausia:

huvudvärk, upprymdhet, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, svimning, hjärtrytmrubbning, hjärtklappning och blodtrycksfall.

Det är inte sannolikt att detta sker eftersom du får läkemedlet på sjukhus.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, lågt blodtryck, hudrodnad

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): illamående

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): methemoglobinemi (blodsjukdom), svimning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Nitroglycerin BioPhausia ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glyceryltrinitrat. 1 ml infusionsvätska och infusionskoncentrat innehåller 1 mg glyceryltrinitrat.

 • Övriga innehållsämnen är etanol, saltsyra, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 ml i klara injektionsflaskor (glas, typ I): förpackning om 10 injektionsflaskor.

50 ml i klara injektionsflaskor (glas, typ I): förpackning om 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

BioPhausia AB

Nybrokajen 7

111 48 Stockholm

Tillverkare

Apoteket, Produktion & Laboratorier AB

Formvägen 5B

906 21 Umeå


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-19


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hantering

Lösningen kan ges outspädd med sprutpump eller spädas i 5% glukos eller fysiologisk koksaltlösning. Andra läkemedel skall ej tillsättas lösningen.

Färdigberedd infusionslösning bör av mikrobiologiska skäl användas omedelbart, dock senast inom 12 timmar.

För större volymer av svagare lösning rekommenderas användning av Nitroglycerin BioPhausia infusionskoncentrat 5 mg/ml för administrering med volympump. Nitroglycerin adsorberas till plastmaterial av t ex PVC, men ej till polyeten (PE) varför sprutor och slangar av PE bör användas. Slangar av andra plastmaterial skall invändigt vara belagda med PE för att förhindra risk för materialbrott.

Dosering

Doseringen och behandlingstiden är individuell och skall styras av det kliniska svaret, artärblodtryck och vid behov invasivt uppmätta fyllnadstryck.

Nitroglycerin BioPhausia ges som intravenös infusion.

Vuxna: Initial infusionshastighet är 0,2-0,5 mikrogram/kg/minut, vid kontrollerad hypotension eventuellt högre, varefter doseringen är individuell och baseras på kontinuerlig kontroll av blodtryck och puls. Avvakta alltid puls- och blodtryckssvar i cirka 5 minuter före nästa dosökning. Om blodtryck och hjärtfrekvens är stabila efter 5 minuter ökas infusionshastigheten var 5:e minut tills klinisk effekt uppnås eller biverkan uppträder, eller tills blodtrycket sjunkit cirka 10-15%. Infusionsdoser överstigande 2,5 mikrogram/kg/minut krävs sällan vid angina pectoris eller hjärtsvikt och för kontrollerad hypotension krävs sällan mer än 10 mikrogram/kg/minut. Efter tillförsel av höga doser och lång infusionstid finns risk för reboundfenomen (d v s ett snabbt återkommande av de initiala symtomen, t ex smärta) framför allt i koronarcirkulationen.

Doseringstabell:


Koncentrationer

1 mg/ml


0,2 mg/ml

Dos mikrogram/kg/minut

Infusionshastighet ml/kg/timme

Infusionshastighet ml/kg/timme

0,2

0,5

2,5

10

0,01

0,03

0,15

0,60

0,06

0,15

0,75

3,00

Utsättande av preparatet bör ske successivt.

Spädningstabell för administrering med sprutpump:


Koncentrationer

1 mg/ml


0,2 mg/ml

Nitroglycerin BioPhausia 1 mg/ml

NaCl/Glukos

50 ml

-

10 ml

40 ml

Totalt

50 ml

50 ml