// for use dataLayer

Niferex

Orala droppar, lösning 30 mg/ml Ferroglycinsulfatkomplex 30 milliliter

67:-

Ord. butikspris 79:90

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Droppar mot järnbrist. Kan användas förebyggande. Tas på fastande mage utblandat i vatten med sugrör för att förhindra missfärgningar av tänderna. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 2233:33/L

EAN: 07046260248304

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Järn (Fe2+)

1. Vad Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning är och vad det används för

Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för att förhindra, järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen. Niferex används vid behandling av järnbrist.

2. Vad du behöver veta innan du använder Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Använd inte Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

- om du är allergisk mot järn eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du lider av en ärftlig blodsjukdom som ger förhöjt järnvärde (hemakromatos) eller andra sjukdomar som ger förhöjt järnvärde

- om du får regelbundna blodtransfusioner.

- till nyfödda som väger 2 kg eller mindre

Varningar och försiktighet

-Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Niferex.

- Om du har mag- eller tarm sjukdomar såsom känslig tarm(IBS) inflammatorisk tarmsjukdom,magkatarr eller mag- eller tarmsår

- Om du har en allvarlig och kronisk njursjukdom som behandlas med erytropoeitin

-Om du har nedsatt leverfunktion eller alkoholproblem

-Om du har blod- eller järnbrist utan känd orsak

Järnpreparat kan orsaka förgiftningar speciellt hos barn. Var särskilt försiktig om andra kosttillskott och /eller järnpreparat används.

Tänderna kan missfärgas när du tar Niferex . Om missfärgningen inte försvinner när du slutar ta Niferex måste den tas bort med en slipande tandkräm eller genom professionell tandrengöring.

Andra läkemedel och Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Ökning av biverkningar

- Smärtstillande medel och medel mot reumatism ( ex. salicylater och fenylbutazon): kan leda till en förstärkning av irritation på tarmslemhinnan som kan orsakas av Niferex

Minskning av effekt

-Vissa antibiotika(tetracykliner) eller läkemedel(bisfosfonater) för behandling av skelettsjukdomar (osteoporosis): om du tar också tar Niferex , minskar både absorption av järn och absorption av tetracykliner eller bisfosfonater.Detta betyder att effekterna av alla dessa mediciner minskas. Fråga din läkare om du behöver öka dosen av dessa läkemedel.


-Läkemedel som innehåller kalcium , magnesium eller aluminium, t.ex. antacida,kalcium- och magnesiumsalter för substitution:dessa mediciner reducerar eller förhindrar järnupptaget från Niferex. Du kan behöva öka mängden av Niferex som du tar.

-Läkemedel för artrit såsom penicillamin och orala guldföreningar, läkemedel mot Parkinsons sjukdom såsom L-metyldopa,levedopa och L-tyroxin som används för behandling av sköldkörtelsjukdom: dessa mediciner absorberas sämre när du tar Niferex med järn. Du bör fråga din läkare om du behöver öka dosen av dessa läkemedel

-Behandlingar av infektioner (antibiotika) i en grupp läkemedel som kallas fluorokinoler,såsom ciprofloxacin, levofloxacin,norfloxacin och ofloxacin: järn minskar kraftigt absorptionen av dessa läkemedel. Du bör berätta för din läkare att du tar Niferex innan du börjar ta dessa mediciner.

Vid intag av Niferex och tetracykliner ska tidsintervallet vara minst 3 timmar.

Tidsintervallet mellan intag av Niferex och någon av de övriga ovan nämnda läkemedlen bör vara minst 2 timmar

- Du ska inte ta doxycyklin och Niferex tillsammans, eftersom doxycyklin kan hindra absorptionen och cirkulationen av Niferex.

Andra eventuella biverkningar

- Testresultat för upptäckt av blod i avföringen kan vara falskt negativa under behandling med Niferex vid samtidigt intag av C-vitamin

Niferex med mat och dryck

Dropparna skall tas med tillräckligt intervall från måltiderna (t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmål) eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

Grönsaker,mjölkprodukter, kaffe och te kan minska upptaget av järn, därför bör tidsintervallet mellan intag av Niferex och dessa livsmedel vara minst 2 timmar.

Graviditet,amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Niferex i samband med graviditet och amning

Körförmåga och användning av maskiner

Niferex påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Niferex innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar , tror du att du kan gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel .

Det finns inga kända risker vid användning av Niferexi samband med graviditet och amning.

Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning innehåller hjälpämnen

Niferex innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna: och ungdomar:

Kroppsvikt 50-65 kg: början av behandlingen 35 droppar 3-4 gånger dagligen under 1-2 veckor och därefter 35 droppar en eller två gånger dagligen

Kropppsvikt ≥65 : I början av behandlingen 35 droppar 4–6 gånger dagligen under 1-2 veckor och därefter 35 droppar en eller två gånger dagligen

Niferex bör ej användas längre tid än en månad utan läkares ordination.

Nyfödda:och små barn

Kroppsvikt 2 kg: 2 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 3 kg: 3 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 4 kg: 4 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 5 kg: 5 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 10 kg-20 kg: 10 droppar 2-4 gånger dagligen

Använd inte Niferx till barn under 12 år utan läkares ordination.

Administreringssätt

Dropparna ska tas med tillräckligt intervall från måltiderna, t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmåltider, eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

Dropparna bör spädas ordentligt med vatten och sväljas genom ett sugrör för att förhindra missfärgning av tänderna. När dropparna ges till nyfödda och små barn kan de spädas med vatten eller fruktsaft eller blandas med fruktkräm direkt före intag.

Om du använt för stor mängd av Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Om du har fått i dig stor mängd Niferex eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag , kontakta alltid läkare,sjukhus eller Giftinformationscentralen(tel 112) för bedömnuing av risken samt rådgivning.

En överdos ka orsaka förgiftning speciellt hos barn.

Symptom som kan uppstå är till exempel rastlöshet, magont,illamående,kräkning,diarre, chock och medvetslöshet. Avföringen kan bli mörkfärgad,kräkningarnna kan innehålla blod

Om du har glömt att använda Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Ta inte dubbla dosen för att ersätta den glömda dosen.Om du har glömt att ta en eller flera doser av Niferex , fortsätt bara att ta dropparna lite längre

Om du slutar att använda Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning

Inga speciella åtgärder behöver göras när behandlingen med Niferex avslutas.

Om du har ytterligare frågor kring användningen av denna produkt ,fråga läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Niferex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Niferex kan i sällsynta fall orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Om du får allvarliga hudutslag eller klåda eller om du får svårigheter att andas ska du söka omedelbar medicinsk rådgivning.

Vanliga ( förekommer hos 1av 10 personer):

-Obehagskänslor i mage och tarm

-halsbränna

-kräkningar

-diarré

-illamående

-förstoppning

-mörkfärgad avföring

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 personer):

- missfärgning av tänder ( se också under avsnitt 2 “Varningar och försiktighet)

-överkänslighetsreaktioner i huden t.ex. hudutslag, urtikaria(nässelutslag) eller exantem(sjukdomar med hudutslag och hudrodnad)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal personer)

-buksmärta, smärta i övre delen av buken, mag-tarmblödningar, missfärgning av tungan, missfärgning av munslemhinnan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarheten i bruten förpackning är 3 månader vid högst 25 º C

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ferroglycinsulfatkomplex och 1 ml (ca 20 droppar) innehåller 170 mg motsvarande 30 mg tvåvärt järn (Fe2+)

Övrigt innehållsämnen:

Sackarinnatrium, sorbitol (E420), svavelsyra, smakämne (apelsin),renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för förhindra järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen.Niferex används vid behandling av järnbrist

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Niferex är en grön-gul till ljusbrun klar lösning.

Niferex finns förpackningsstorleken 30 ml (brun glasflaska med droppinsats)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

UCB Pharma GmbH

Alfred Nobelstraße 10

40789 Monheim

Tyskland

Tillverkare

Aesica Pharmaceutical GmbH

Alfred Nobelstraße 10

40789 Monheim

Tyskland

Information lämnas av:

Erol AB

St Johannesgatan 2

211 46 Malmö

Tfn: 040-6880969


Denna bipacksedel ändrades senast

Bipacksedeln reviderad : 2019-01-16


Upptäck flera produkter inom

Vitaminer och mineraler Järn