18-årsgräns

Nicotinell Mint

Komprimerad sugtablett med nikotin, 1 mg, 204 st

324:-

Ord. butikspris 395:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. En sugtablett med nikotin för dig som vill ha hjälp och är motiverad att sluta röka. Lägg tabletten på tungan och låt den smälta. 

Nikotinläkemedel är receptfria läkemedel. Läs alltid bipacksedeln före användning. Nikotinläkemedel får inte säljas till personer under 18 år eller om det finns misstanke om langning.

"Nicotinell sugtablett hjälper dig att sluta röka eller trappa ner med rökning och lindrar 5 abstinensbesvär: rökbegär, frustration, irritation, oro, rastlöshet • Diskret hjälp mot röksug • Bra alternativ till tuggummi • Uppfriskande mintsmak • Innehåller 1 eller 2 mg nikotin • 1 mg sugtablett kan kombineras med Nicotinell plåster • Sockerfri Nicotinells sortiment innehåller depotplåster, medicinskt tuggummi och sugtablett. Läkemedel för rökavvänjning och rökreduktion. Innehåller nikotin. Läs bipacksedeln noggrant. Kräver viljestyrka.

Jämförspris 1:59/ST

EAN: 07046260027541

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

INFO

Vilken styrka ska du börja med: Under 20 cigaretter om dagen: 1 mg sugtablett. Mer än 20 cigaretter om dagen: 1-2 mg sugtablett. Mer än 30 cigaretter om dagen: 2 mg sugtablett. Så använder du: 1.Sug tills nikotinsmaken blir stark. 2.Vila sugtabletten i kinden tills smaken avtar. 3.När smaken avtar, kan du börja suga igen. 4.Upprepas i ca 30 minuter tills tabletten tar slut. Ta en sugtablett när du känner röksug, vanligen 8-12 sugtabletter per dag. Största dygnsdos vid användning av 2 mg sugtablett är 15 och av 1 mg sugtablett 30 sugtabletter. Fortsätt att använda sugtabletterna i upp till 3 månader för att bryta rökvanan och trappa därefter gradvis ned antalet sugtabletter per dag. När den dagliga förbrukningen är 1-2 sugtabletter ska du sluta att använda sugtabletterna helt Regelbunden användning av Nicotinell sugtabletter i mer än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nicotinell Mint sugtabletter

1 mg sugtablett
nikotin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Vänd Dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

• Du måste kontakta läkare om du fortfarande använder Nicotinell Mint sugtablett efter 9 månader.

• Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NICOTINELL MINT SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER
3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NICOTINELL MINT SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NICOTINELL MINT SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Produkten tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används som hjälp när man vill sluta röka. Nikotinet i Nicotinell Mint sugtabletter lindrar symtom på nikotinabstinens och röksug när du slutar röka helt eller tillfälligt minskar på rökningen för att underlätta rökavvänjning.Nicotinell Mint lindrar abstinensbesvär och rökbegär och motverkar återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta röka.

Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas.

Nicotinell Mint är avsett för rökare som är 18 år eller äldre.

2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER

Använd inte Nicotinell Mint sugtabletter

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i sugtabletten.

 • Om du är icke-rökare.

Var särskilt försiktig med Nicotinell Mint sugtabletter

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Mint sugtablettom du har

 • hjärtsjukdomar t.ex. hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp (inklusive Prinzmetals angina) eller oregelbunden hjärtrytm

 • haft slaganfall (blödning eller blodpropp i hjärnan)

 • högt blodtryck (okontrollerad hypertoni)

 • problem med blodcirkulationen

 • diabetes

 • hög produktion av sköldkörtelhormon (hypertyreoidism)

 • binjuretumör (feokromocytom)

 • njur- eller leversjukdom.

 • esofagit (inflammation i matstrupen), gastrit (inflammation i magsäcken) eller magsår

Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan leda till svåra sjukdomstillstånd eller död. Det är därför viktigt att du håller Nicotinell Mint sugtablett utom syn- och räckhåll för barn.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du slutar röka och samtidigt tar andra mediciner kan din läkare vilja justera dosen.

Det är inte känt att Nicotinell Mint sugtabletter skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Utöver nikotin kan andra substanser i cigaretter påverka vissa mediciner.

Att sluta röka kan påverka hur vissa mediciner fungerar, t.ex.:

 • teofyllin (används vid behandling av astma)

 • takrin (används för behandling av Alzheimers sjukdom)

 • olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni)

 • dosen insulin (används vid behandling av diabetes) kan behöva justeras.

Användning av Nicotinell Mint sugtabletter med mat och dryck

Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin och ska därför undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter.

Nicotinell skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation.

Graviditet och amning

Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten då rökning kan påverka fostrets tillväxt. Det kan även leda till förtidig födsel och även dödfödsel. Det bästa är att sluta röka utan hjälp av läkemedel. Om detta inte går kan Nicotinell rekommenderas då risken för fostrets utveckling är mindre än om Du fortsätter röka. Fostret påverkas av nikotin. Nicotinell Mint skall endast användas under graviditet efter konsultation med sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet eller med läkare som är specialiserad på rökavvänjning.

Nicotinell, såväl som rökning, bör undvikas under amning eftersom nikotin kan gå över i modersmjölk Om din läkare rekommenderar dig att använda Nicotinell Mint sugtablett under amning bör sugtabletten tas precis efter eller senast två timmar före amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Nicotinell Mint sugtablett har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när man använder Nicotinell Mint enligt doseringsanvisningarna. Kom ihåg att rökavvänjning kan påverka beteendet.

Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter innehåller sötningsmedlen aspartam och maltitol.

Aspartam är en fenylalanin källa. Varje Nicotinell Mint sugtablett innehåller aspartam (E951) motsvarande 5 mg fenylalanin, och kan därför vara skadlig för personer som lider av fenylketonuri.

Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter innehåller maltitol (E965), som är en fruktoskälla

 • kontakta läkare innan du tar denna medicin om du inte tål vissa sockerarter.

 • medicinen kan ha en milt laxerande effekt.

Kalorivärde av maltitol är 2,3 kcal/g. Innehållsämnena i Nicotinell Mint sugtablett är lämpliga för diabetiker.

Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter innehåller 9,8 mg natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats en saltfattig kost.


3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER

Använd alltid Nicotinell Mint sugtablett enligt anvisningarna i den här bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nicotinell Mint sugtablett finns i två styrkor: 1 och 2 mg

Nicotinell Mint 1 mg sugtablett rekommenderas till rökare med ett svagt till måttligt nikotinberoende, den rekommenderas inte hos rökare med starkt till mycket starkt nikotinberoende.

Det rekommenderas inte till rökare med ett starkt eller mycket starkt nikotinberoende.

Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.

Vuxna över 18 år

Behandling med enbart Nicotinell Mint sugtablett

Se tabell för optimal dosering

Se tablett för optimal dosering

Svagt till måttligt nikotinberoende

Måttligt till starkt nikotinberoende

Starkt till mycket starkt nikotinberoende

Mindre än 20 cigaretter/dag

Mellan 20-30 cigaretter/dag

Mer än 30 cigaretter/dag

Behandling med enbart Nicotinell Mint sugtablett

1 mg sugtablett är att föredra

Låg (1 mg sugtablett ) eller hög (2 mg sugtablett) dos beroende på användarens tycke och smak.

2 mg sugtablett är att föredra

Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (2 mg sugtablett), bör du använda en lägre dos (1 mg sugtablett).

Bruksanvisning:

Svälj inte sugtabletten.

 1. Sug på en sugtablett tills smaken känns stark.

 2. Låt sedan sugtabletten vila mellan kind och tandkött.

 3. När smaken mattas av, kan du börja suga igen.

 4. Detta tillvägagångssätt bör upprepas till dess sugtabletten helt är upplöst (ca 30 minuter).

Dosering för vuxna över 18 år:

Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka. I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt. Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos är 30 sugtabletter med 1 mg.(gäller för både rökavvänjning och rökreduktion).

Nicotinell Mint sugtabletter ska främst användas för rökavvänjning.

Rökavvänjning

För att förbättra dina chanser att sluta röka skall du helt avstå från rökning när du börjar använda sugtabletterna och under hela behandlingsperioden.

Behandlingen är individuell men vanligtvis bör den pågå i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet sugtabletter per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

Om du fortfarande använder nikotinsugtabletter efter mer än nio månader, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Rådgivning ökar chanserna att lyckas sluta röka.

Rökreduktion

Nicotinell Mint sugtablett används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria intervallen i syfte att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska succesivt ersättas av Nicotinell Mint sugtablett. Om du inte har lyckats minska det dagliga antalet cigaretter till minst hälften efter 6 veckor, ska du söka professionell hjälp. Du ska försök att sluta röka så snart du känner dig motiverad, dock inte senare än 4 månader efter att du började använda Nicotinell Mint sugtablett. Därefter bör antalet använda sugtabletter successivt minskas, exempelvis genom att minska med en sugtablett varannan till var femte dag.

Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 6 månader ska du söka professionell hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell Mint sugtablett längre än 6 månader rekommenderas vanligtvis inte. Vissa föredetta rökare kan behöva en längre behandlingsperiod med sugtabletter för att undvika återfall. Rådgivning kan öka chanserna att lyckas sluta röka.

Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster

Rökavvänjning

Om du har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell Mint sugtabletter kan du använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter.

OBS: Läs bipacksedeln för Nicotinell depotplåster före användning.

Du ska helt sluta att röka när du börjar behandling med sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster och inte heller röka under hela behandlingsperioden. Detta för att förbättra dina chanser att sluta röka.

Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.

Kombinationsbehandlingen ska endast användas vid rökavvänjning.

Inledande kombinationsbehandling:

Börja behandlingen med ett Nicotinell 21 mg/24 timmar depotplåster i kombination med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter. Använd minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter en tillräcklig mängd. Använd inte mer än 15 sugtabletter per dag. Vanligtvis är behandlingens längd 6-12 veckor. Därefter ska du gradvis minska nikotindosen.

Applicera depotplåstret på ett rent, torrt, hårfritt och oskadat hudområde på bålen, armarna eller höfterna och tryck plåstret mot huden i 10-20 sekunder.

Variera plåstrets placering mellan olika applikationsställen för att minska hudirritation.

Tvätta händerna noga efter att du applicerat depotplåstret för att förhindra att ögonen blir irriterade av nikotin från fingrarna.

Minska nikotindosen efter 6-12 behandlingsveckor:

Dosen kan minskas på 2 sätt.

Alternativ 1: Använd lägre styrka (14 mg/24 timmar plåstrer) av Nicotinell depotplåster i 3-6 veckor och därefter styrkan 7 mg/24 timmar i 3-6 veckor tillsammans startdosen för Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter. Minska därefter antalet Nicotinell Mint sugtabletter gradvis. Behandlingstid med Nicotinell Mint sugtabletter längre än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan behöva längre behandling med sugtabletter för att undvika att börja röka igen, men den totala tiden för behandling bör inte överstiga 9 månader.

Alternativ 2:

Sluta använda depotplåstren och minska antalet 1 mg sugtabletter gradvis. Behandling med Nicotinell Mint sugtabletter längre än 6 månader rekommenderas inte. Vissa före detta rökare kan behöva längre behandling med sugtabletter för att undvika att börja röka igen, men den totala tiden för behandling bör inte överstiga 9 månader.

Rekommenderad dosering:

Behandlingsperiod

Depotplåster

Sugtablett 1 mg

Inledande behandling (därefter övergår du till alternativ 1 eller alternativ 2)

De första 6-12 veckorna

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov. Rekommenderad mängd: 5-6 sugtabletter per dag

Minska nikotindosen – Alternativ 1

De följande 3-6 veckorna

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

De därpå följande 3-6 veckorna

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Upp till totalt 9 månader

-

Minska antalet sugtabletter gradvis

Minska nikotindosen – Alternativ 2

Upp till totalt 9 månader

-

Fortsätt att gradvis minska antalet sugtabletter

Om du fortfarande använder sugtabletter och depotplåster efter 9 månader, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Barn och ungdomar (<18 år)

Nicotinell skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation.

Vid användning av för många sugtabletter kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, svettning, ökad salivutsöndring, brännande känsla i svalget, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen, andnöd och cirkulationsrubbning

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du upplever några problem.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan orsaka allvarliga symtom eller dödsfall. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Nicotinell Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Symptom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter. Dessa kan vara abstinenssymptom som hör i hop med att du slutat röka och kan orsakas av att du inte tillfört tillräckligt med nikotin.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100)

 • yrsel och huvudvärk

 • muntorrhet, hicka, magbesvär såsom illamående, gaser i magen, halsbränna, ökad salivproduktion och irritation i mun och hals kan förekomma, särskilt om man suger för intensivt. Dessa symptom kan lindras genom att suga långsammare.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000)

 • hjärtklappning.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000)

 • rytmstörningar i hjärtat och överkänslighets reaktioner. Dessa reaktioner kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga. Kontakta omedelbart läkare om du får symtom som svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem).

Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR NICOTINELL MINT SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansenär nikotin. En Nicotinell Mint 1 mg sugtablett innehåller 1 mg nikotin (som 3,072 mg nikotinbitartratdihydrat).

 • Övriga innehållsämnen är maltitol (E 965), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, polyakrylat, xantangummi, vattenfri kolloidal kiseldioxid, levomentol, pepparmyntsolja, aspartam (E 951), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nicotinell Mint är en vit, rund, bikonvex sugtablett med mintsmak.

Nicotinell Mint sugtabletter finns i två styrkor: 1 mg och 2 mg. Denna bipacksedel gäller för Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter.

Blisterkartorna förpackas i kartonger innehållande 12, 36, 72, 96, 144, 192 resp. 204 sugtabletter.

Burkar förpackade i kartonger innehållande 24, 72, 96 resp. 144 sugtabletter. Varje burk innehåller 24 sugtabletter. Förpackningar innehåller 1, 3, 4 eller 6 burkar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.

Tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.,Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6

1300 Wavre, Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, 980 Great West Road

Brentford , Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339 München, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Tel: 020-100579

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Nicotinell Mint 1 mg Lutschtabletten

Danmark

Nicotinell Mint 1 mg Sugetablet

Finland

Nicotinell Mint 1 mg Imeskelytabletti

Frankrike

Nicotinell Menthe 1 mg, comprimé à sucer

Tyskland

Nicotinell Lutschtabletten 1 mg Mint

Irland

Nicotinell Mint 1 mg compressed Lozenge

Luxemburg

Nicotinell Mint 1 mg, comprimé à sucer

Nederländerna

Nicotinell Mint 1 mg Zuigtablet

Portugal

Nicotinell Mint 1 mg Pastilhas

Spanien

Nicotinell Mint 1 mg comprimidos para chupar

Sverige

Nicotinell Mint 1 mg sugtablett

Storbritannien

Nicotinell Mint 1 mg Lozenge


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-01-16

Upptäck flera produkter inom

Sugtabletter Sluta röka Receptfria läkemedel