// for use dataLayer

18-årsgräns

Nicotinell

Depotplåster, 21 mg/24 timmar, 21 st

373:-

Ord. butikspris 465:-

Favoriter i fokus

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Nikotinplåser som verkar i 24 timmar för dig som vill sluta röka. Passar som första steget i nedtrappningen mot rökstopp för dig som är jämnt röksugen över dygnet. 

Nikotinläkemedel är receptfria läkemedel. Läs alltid bipacksedeln före användning. Nikotinläkemedel får inte säljas till personer under 18 år eller om det finns misstanke om langning.

"Nicotinell depotplåster hjälper dig att sluta röka eller trappa ner din rökning och lindrar 5 abstinensbesvär: rökbegär, frustration, irritation, oro, rastlöshet Med ett nikotinplåster på huden får du hjälp att dämpa det intensiva röksug som kan uppstå på morgonen och på så vis kan det hjälpa dig på din resa att sluta röka • Nicotinell plåster dämpar ditt röksug i 24 timmar • Tillgängligt i 3 styrkor • Diskret • Kan användas i kombination med Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits 2 mg tuggummin och Mint 1 mg sugtablett Nicotinells sortiment innehåller depotplåster, medicinskt tuggummi och sugtablett. Läkemedel för rökavvänjning och rökreduktion. Innehåller nikotin. Läs bipacksedeln noggrant. Kräver viljestyrka."

EAN: 07046260664234

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Kategorier:

Plåster
Sluta röka

INFO

Vilken styrka ska du börja med: De som röker mer än 20 cigaretter/ dag rekommenderas att starta behandlingen med ett plåster Nicotinell depotplåster 21 mg/24 timmar För de som röker mindre än 20 cigaretter om dagen är det lämpligt att starta behandlingen med Nicotinell depotplåster 14 mg/24 timmar Nicotinell depotplåster 7 mg/24 timmar används vid dosminskningen i slutet av behandlingen. 1. Klipp upp förpackningen vid markeringen och tag fram plåstret. 2. Avlägsna den smala delen av aluminiumfolien. 3. Drag därefter av resten av folien. Undvik att ta på häftmassan. 4. Fäst plåstret på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta 5. Håll med handen över hela plåsterytan och pressa plåstret mot huden under 10-20 sekunder. Dra med fingret längs kanten så att det sitter fast ordentligt 6. Tvätta händerna 7. Byt plåster efter 24 timmar. Fäst inte plåstret på samma ställe två gånger i följd. Det bör gå en vecka innan samma hudyta används igen.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nicotinell depotplåster

7 mg/24 timmar, 14 mg/24 timmar, 21 mg/24 timmar
nikotin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell depotplåster måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella verkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NICOTINELL DEPOTPLÅSTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER
3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NICOTINELL DEPOTPLÅSTER SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NICOTINELL DEPOTPLÅSTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Nicotinell depotplåster minskar abstinensbesvären i samband med att du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning.

Nicotinell depotplåster är ett plåster som tillför kroppen nikotin. När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin och när man slutar röka drabbas man därför av s.k. abstinensbesvär. Nicotinell depotplåster minskar abstinensbesvären och därmed minskar risken för återfall. Tillförsel av nikotin vid användning av Nicotinell depotplåster är mindre riskfylld än vid rökning, då man slipper de andra skadliga beståndsdelarna som finns i tobaksröken. Nikotinet finns upplagrat i plåstret och tas långsamt upp i kroppen genom huden. Koncentrationen nikotin i blodet når vanligtvis ett högsta värde efter 8-10 timmar.

2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER

Använd inte Nicotinell depotplåster

  • om du är allergisk mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i Nicotinell depotplåster.

  • vid hudöverkänslighet

  • vid allvarlig hudsjukdom

  • vid akut hjärtinfarkt

  • vid instabil kärlkramp i hjärtat

  • vid allvarlig hjärtrytmrubbning

  • vid nyligen genomgången rubbning i hjärnans blodcirkulation

  • om du är icke-rökare

Var särskilt försiktig med Nicotinell depotplåster

Tala med apoteket eller din läkare om du har svåra hjärt- och kärlsjukdomar, magsår, hypertyreos (hög produktion av sköldkörtelhormon) diabetes eller nedsatt njur- och leverfunktion.

Rök aldrig samtidigt som du använder Nicotinell depotplåster eftersom du då kan få i dig så höga halter nikotin att du mår dåligt.

Personer under 18 år skall endast använda Nicotinell depotplåster efter läkares ordination.

Varningar och försiktighetsmått vid kombinationsbehandling med Nicotinell depotplåster och Nicotinell medicinska tuggummin eller sugtablett är desamma som för vardera behandling enbart (se bipacksedel för Nicotinell 2 mg medicinska tuggummin respektive Nicotinell 1 mg sugtablett).

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vid kombinationsbehandling: Läs bipacksedel för Nicotinell 2 mg medicinska tuggummin respektive Nicotinell 1 mg sugtablett.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Nicotinell depotplåster bör därför inte användas under graviditet annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinersättningsmedel.

Amning

Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Nicotinell depotplåster bör därför inte användas under amning annat än av kvinnor som inte kan sluta röka utan nikotinersättningsmedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.


3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL DEPOTPLÅSTER

Använd alltid Nicotinell depotplåster enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nicotinell depotplåster kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell 2 mg medicinska tuggummin eller Nicotinell 1 mg sugtablett.

Barn och ungdomar

Personer under 18 år skall inte använda Nicotinell depotplåster utan läkares ordination.

Dosering för vuxna över 18 år

Behandling med enbart Nicotinell depotplåster

Dosen är ett plåster en gång per dygn och det skall sitta kvar under hela dygnet eller under den tid som du är vaken. Användning av plåstret dygnet runt är nödvändigt om du känner ”tobaksbegär” redan på morgonen. Styrka väljs med utgångspunkt från tidigare rökvanor. De som röker mer än 20 cigaretter per dag rekommenderas att starta behandlingen med ett plåster Nicotinell depotplåster 21 mg/24 timmar. För de som röker mindre än 20 cigaretter om dagen är det lämpligt att starta behandlingen med Nicotinell depotplåster 14 mg/24 timmar. Nicotinell depotplåster 7 mg/24 timmar används vid dosminskningen i slutet av behandlingen.

Vid tillfredsställande effekt efter 3-4 veckors behandling skall du byta till närmast lägre styrka. Därefter sänks dosen ytterligare ett steg till lägsta styrkan eller fortsätt med lägsta styrkan i ytterligare 3-4 veckor. Dela inte på plåstret då det kan medföra att du inte får rätt dos. Behandling med Nicotinell depotplåster bör inte pågå i mer än tre månader.

Bruksanvisning

1. Klipp upp förpackningen vid markeringen och tag fram plåstret.

2. Avlägsna den smala delen av aluminiumfolien.

3. Drag därefter av resten av folien. Undvik att ta på häftmassan.

Bruksanvisning

Plåstret skall fästas på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bröstkorgen, ryggen, överarmen eller höften. Håll med handen över hela plåsterytan och pressa plåstret mot huden under 10-20 sekunder. Se till att plåstret fäster ordentligt runt kanterna. Lossa eller flytta inte plåstret, då fäster det sämre. Hudytan där plåstret fästs bör inte vara insmord med hudlotion eller kräm. Fäst inte Nicotinell depotplåster på samma ställe två gånger i följd, för att minimera risken för lokal irritation.Det bör gå en vecka innan samma hudyta används igen. Hudytan får inte vara irriterad (röd) eller skadad. Plåstret sitter väl fast på huden och kan behållas på under bad och dusch. Om plåstret skulle lossna, ta ett nytt och fäst det på en ny hudyta.

Tvätta händerna noga efter appliceringen av depotplåstret för att undvika irritation av ögonen med nikotin från fingrarna.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Styrka

21 mg/24 timmar

14 mg/24 timmar

7 mg/24 timmar

Behandlingstid vid mer än 20 cigaretter per dag

3-4 veckor

3-4 veckor

3-4 veckor

Sammanlagt högst 12 veckor

Steg 1-2

Steg 2-3

Styrka

14 mg/24 timmar

7 mg/24 timmar

Behandlingstid vid mindre än 20 cigaretter per dag

3-8 veckor

3-8 veckor

Sammanlagt högst 12 veckor

Behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell medicinska tuggummin

Personer som har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell tuggummin eller som önskar reducera användningen av tuggummin pga lokala biverkningar kan använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 2 mg tuggummi.

OBS! Läs bipacksedeln för Nicotinell 2 mg medicinskt tuggummi före användning.

Inledande kombinationsbehandling:

Behandlingen ska börja med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 2 mg tuggummi. Minst 4 tuggummin (2 mg) per dag bör användas. I de flesta fall är 5-6 tuggummin tillräckligt. Högst 24 tuggummin per dag bör användas. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter reduceras nikotindosen successivt.

Reduktion av nikotindos:

Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att plåster med lägre styrka används, dvs plåster 14 mg/24 timmar under 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar under ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 2 mg. Därefter reduceras antalet 2 mg tuggummin successivt i upp till 12 månader. Alternativt kan användning av plåster avbrytas och antalet 2 mg tuggummin reduceras successivt i upp till 12 månader.

Rekommenderad dosering

Tidsperiod

Plåster

Tuggummi 2 mg

Inledande behandling

Första 6-12 veckor

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov, 5-6 tuggummin per dag rekommenderas

Reduktion av nikotindos – alternativ 1

Nästa 3-6 veckor

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Påföljande 3-6 veckor

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda tuggummin vid behov

Upp till 12 månader

---

Reducera antalet tuggummin successivt

Reduktion av nikotindos – alternativ 2

Upp till 12 månader

---

Fortsätt reducera antalet tuggummin successivt

Behandling med Nicotinell depotplåster i kombination med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter

Om du har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell depotplåster kan du använda Nicotinell 1 mg sugtabletter tillsammans med Nicotinell depotplåster.

OBSERVERA: Läs bipacksedeln för Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter innan användning.

Du ska helt sluta att röka när du börjar behandling med depotplåster i kombination med Nicotinell 1 mg sugtabletter och inte heller röka under hela behandlingsperioden. Detta för att förbättra dina chanser att sluta röka.

Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.

Inledande kombinationsbehandling:

Börja behandlingen med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett. Använd minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter tillräckligt. Använd inte mer än 15 sugtabletter per dag. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter minskas nikotindosen gradvis.

Läs bruksanvisningen för plåstret ovan.

Reduktion av nikotindos efter de första 6-12 veckorna:

Detta kan göras på 2 sätt.

Alternativ 1: Använd plåstrer med lägre styrka dvs. 14 mg/24 timmar plåstrer i 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar plåstret i ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 1 mg sugtablett. Därefter minskas antalet sugtabletter gradvis. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

Alternativ 2:

Avbryt behandling med plåster och minska antalet 1 mg sugtabletter gradvis. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

Rekommenderad dosering:

Tidsperiod

Plåster

Sugtablett 1 mg

Inledande behandling (följt av nedanstående alternativ 1 eller 2)

Första 6-12 veckorna

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov, 5-6 sugtabletter per dag rekommenderas

Reduktion av nikotindos – alternativ 1

Nästa 3-6 veckor

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Påföljande 3-6 veckor

1 plåster 7mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Upp till totalt 9 månader

-

Minska antalet sugtabletter gradvis

Reduktion av nikotindos – alternativ 2

Upp till totalt 9 månader

-

Fortsätt minska antalet sugtabletter gradvis

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du fortfarande använder plåster eller sugtabletter efter 9 månader.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är muskelsvaghet, buksmärtor, svettning, ökad salivutsöndring, blodtrycksfall, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, hjärtklappning, utvidgade pupiller och yrsel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Nicotinell depotplåster orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Nicotinell depotplåster kan orsaka samma biverkningar som nikotin vid rökning. Vissa biverkningar från nervsystemet såsom irritation och oro kan även vara symtom på nikotinabstinens.

Biverkningar indelas i vanliga, mindre vanliga och sällsynta. Med vanliga menas att detta inträffar hos fler patienter än en på hundra. Mindre vanliga inträffar hos mellan en på hundra och en på tusen patienter. Sällsynta inträffar hos färre än en på tusen patienter.

De vanligaste biverkningarna för Nicotinell depotplåster är hudirritation såsom klåda och rodnad under plåstret. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, led- eller muskelvärk, influensaliknande symtom, buksmärtor, illamående, magbesvär såsom halsbränna och sura uppstötningar, sömnstörningar, livliga drömmar, oro, irritation, nedstämdhet och ökad svettning.

Mindre vanliga biverkningar är hjärtklappning.

Sällsynta biverkningar är oregelbunden hjärtverksamhet.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vid kombinationsbehandling: Läs bipacksedel för Nicotinell 2 mg medicinska tuggummin respektive Nicotinell 1 mg sugtablett.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR NICOTINELL DEPOTPLÅSTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använda plåster viks ihop (med klibbiga sidan inåt) och kasseras, så att barn inte kommer åt dem.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är nikotin.

  • Övriga innehållsämnen är:

Yttre film: aluminerad polyesterfilm med beigefärgad yttre yta.

Matrix- och limlameller: copolymer av akrylmetakrylestrar (Eudragit E 100), copolymer baserad på akrylestrar och vinylacetat (Durotak 387-2516), medellångkedjiga triglycerider (Miglyol 812).

Täckfilm: polyesterfilm behandlad med aluminium och silikon (avlägsnas innan plåstret fästs på huden).

Plåstret finns i tre olika styrkor:

Nicotinell 7 mg/24 timmar depotplåster innehåller 17,5 mg nikotin.

Nicotinell 14 mg/24 timmar depotplåster innehåller 35,0 mg nikotin.

Nicotinell 21 mg/24 timmar depotplåster innehåller 52,5 mg nikotin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje depotplåster är cirkelformat och består av en beige yta, ett silverfärgat mellanskikt och ett genomskinligt skyddsskikt. Varje plåster ligger i en skyddsförpackning.

Nicotinell depotplåster säljs i förpackningar med 7 eller 21 depotplåster i varje.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark

Tillverkare

Famar S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstrasse 2, 56626 Andernach, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2018-04-05

Upptäck flera produkter inom

Plåster Sluta röka