Nezeril 0,25 mg/ml

Oximetazolin, nässpray, lösning, 7,5 ml

31:-

Ord. butikspris 40:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från NezerilAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Nässpray som minskar nästäppa vid förkylning och gör det lättare att andas. Effekt inom några minuter. Utan konserveringsmedel. Från 2 - 10 år. Kan användas under högst 10 dagar i följd. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Ett avsvällande nässpray för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning som ger snabb lindring och långvarig effekt. Innehåller den aktiva substansen oximetazolin som verkar avsvällande på nässlemhinnan. Effekten kommer inom några minuter. Utan konserveringsmedel. För barn från 2 år. Nezeril 0,25 mg/ml (oximetazolin) nässpray är ett receptfritt läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Läs alltid bipacksedeln noga innan användning. Perrigo Sverige AB, 08-59 00 29 00.

Jämförpris 5453:33/L

EAN: 07046261914031

Oximetazolinhydroklorid Dinatriumedetat Natriumdivätefosfatdihydrat Dinatriumfosfatdihydrat Natriumklorid Renat vatten

För mer information om hur produkten ska användas läs bipacksedel eller se www.fass.se För barn från 2 år. Korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Dosering: Barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn. Barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nezeril

0,25 mg/ml nässpray, lösning; 0,5 mg/ml nässpray, lösning
oximetazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nezeril är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril
3. Hur du tar Nezeril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nezeril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nezeril är och vad det används för

Nezeril används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.

Nezeril har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.

Oximetazolinhydroklorid som finns i Nezeril kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril

Ta inte Nezeril:

 • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn

Använd ej till barn under 2 år.

Andra läkemedel och Nezeril

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet: Inga skadliga effekter hos foster har visats.

Amning: Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts, men hittills finns det inget som tyder på att Nezeril skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


3. Hur du tar Nezeril

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Nässpray 0,25 mg/ml

Barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Nässpray 0,5 mg/ml

Vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd . Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Bruksanvisning

Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften.

Håll flaskan rakt upp med stöd av tummen på undersidan. Låt spetsen sticka upp mellan pek- och långfinger.

 1. Snyt ur näsan.
  Ta av skyddshuven.

 2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

 3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

 4. Sätt på skyddshuven igen.

Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml.

På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.

Om du har tagit för stor mängd av Nezeril

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nezeril

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
nysningar, torrhet i mun och hals.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.

Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Nezeril ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras med skyddshuven påsatt.

Endast Nezeril 0,5 mg/ml:

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

 • 1 ml innehåller:
  Nezeril nässpray 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid. 
  Nezeril nässpray 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezeril nässpray är fritt från konserveringsmedel. Därför är flaskan av tekniska skäl fylld till hälften.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

7,5 ml plastflaska (HDPE) med doseringsspraypump.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

Farmaclair

440 Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville-Saint-Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-03-23


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar