Nezepro 0,5 mg/ml

Oximetazolin, lösning, 7,5 ml

52:-

Ord. butikspris 59:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Ett avsvällande nässpray för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning som ger snabb effekt och är återfuktande. Innehåller den aktiva substansen oximetazolinhydroklorid och ingrediensen dexpantenol som har fuktgivande egenskaper på näsan. Utan konserveringsmedel. För vuxna och barn från 10 år.

EAN: 7319861020700

1 ml innehåller: Oximetazolinhydroklorid 0,5 mg, Dexpantenol, Dinatriumedetat, Natriumdivätefosfatdihydrat, Dinatriumfosfatdihydrat, Natriumklorid samt Vatten

För vuxna och barn från 10 år. Korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Dosering: 2 sprayningar i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn. Bör användas i högst 10 dagar i följd.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Nezepro

0,5 mg/ml, lösning
oximetazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nezepro är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nezepro
3. Hur du använder Nezepro
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nezepro ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nezepro är och vad det används för

Nezepro används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning för vuxna och barn från 10 år.

Nezepro har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.

Oximetazolinhydroklorid som finns i Nezepro kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Nezepro innehåller även dexpantenol som verkar fuktgivande på nässlemhinnan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nezepro

Använd inte Nezepro

  • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn och ungdomar

Använd ej till barn under 10 år.

Andra läkemedel och Nezepro

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Inga skadliga effekter hos foster har visats.

Amning

Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezepro passerar över i modersmjölk

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts, men hittills finns det inget som tyder på att Nezepro skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner


3. Hur du använder Nezepro

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Nezepro ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezepro ge nästäppa.

Bruksanvisning

Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften.

Anvisningar Nezepro

1. Snyt ur näsan.

Ta av skyddshuven.

2. Håll sprayflaskan som bilden visar.

3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

4. Sätt på skyddshuven igen. Då det kan vara svårt att tömma flaskan helt är den fylld med något mer än 7,5 ml. På så sätt säkerställs att man får ut angiven mängd.

Om du använt för stor mängd av Nezepro

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Nezepro

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): nysningar, torrhet i mun och hals.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.

Vid användning under lång tid kan Nezepro ge nästäppa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Nezepro ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras med skyddshuven påsatt.

Förvaras vid högst 25 grader C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

    1 ml innehåller:

    Nezepro nässpray 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är dexpantenol, dinatriumedetat (E386), natriumdivätefosfatdihydrat (E339), dinatriumfosfatdihydrat (E339), natriumklorid och renat vatten.

Nezepro nässpray är fritt från konserveringsmedel. Därför är flaskan av tekniska skäl inte helt fylld.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

7,5 ml plastflaska (HDPE) med doseringsspraypump.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

Farmaclair 440

Avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville-Saint-Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-16


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar