Nasoferm

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml Xylometazolin 10 milliliter

17:-

Ord. butikspris 32:90

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Nasoferm används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, och akut bihåleinflammation. Nasoferm har avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd.

Nasoferm (xylometazolin) är en avsvällande nässpray som ger bra och snabb lindring vid nästäppa. När Nasoferm kommer in i näsan drar blodkärlen ihop sig och svullnaden minskar. Nasoferm finns för både barn och vuxna!

EAN: 07319905019738

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid. 1 ml nässpray, lösning 0,5 mg/ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg. 1 ml nässpray, lösning 1 mg/ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 1 mg. Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 50 % lösning (konserveringsmedel), glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Snyt ur näsan och pumpa in Nasoferm en gång i vardera näsborre, andas lätt in genom näsan när du pumpar. Upprepa behandlingen när näsan känns täppt igen, 2-3 gånger dagligen.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nasoferm

0,5 mg/ml nässpray, lösning
xylometazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ge detta läkemedel till ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid.

1 ml nässpray, lösning 0,5 mg/ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg.

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid 50 % lösning (konserveringsmedel), glycerol, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn

Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-11-13