Naproxen Bluefish

Tablett 250 mg Naproxen 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 73:49

EAN: 07311920976829

Kategorier:

Källa: Fass.se

Naproxen Bluefish

250 mg respektive 500 mg tabletter.

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat Naproxen Bluefish för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Naproxen Bluefish?

1 tablett innehåller:

Verksamt ämne: naproxen 250 mg respektive 500 mg

Övriga innehållsämnen: Majsstärkelse, gelatin, talk, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat (Typ C).

Tablett 250 mg: 20 mg laktosmonohydrat.

Tablett 500 mg: 40 mg laktosmonohydrat.

Övriga innehållsämnen finns med för att ge tabletterna rätt egenskaper och för att de ska gå att tillverka.

Hur verkar Naproxen Bluefish?

Naproxen är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Den inflammationshämmande effekten beror på att naproxen minskar bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer och vid vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism.

Information lämnas av/innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB, P.O. Box 49013, 100 28 Stockholm, Sverige

Vad används Naproxen Bluefish vid?

Naproxen används vid reumatoid artrit hos vuxna och barn, ledförslitning (artros), ryggradsstyvhet (Bechterews sjukdom), vid menstruationssmärtor, vid akuta anfall av migrän samt vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet.

När ska du inte använda Naproxen Bluefish?

Du ska inte använda Naproxen Bluefish:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans eller något av övriga innehållsämnen i Naproxen Bluefish.

 • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller liknande preparat.

 • om du har ökad blödningsbenägenhet,

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

 • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har skrumplever (levercirros)

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har svår njursjukdom

 • de sista tre månaderna av graviditeten.

Detta ska du tänka på innan och när du använder Naproxen Bluefish

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

Tala med din läkare innan du börjar använda Naproxen Bluefish om du har någon av följande sjukdomar:

 • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • SLE (bindvävssjukdom)

 • astma

 • nedsatt njurfunktion eller leverfunktion

 • hjärtsvikt

 • högt blodtryck

 • magsår eller tolvfingertarmsår

Naproxen bör inte användas av barn under 5 år.

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre doser.

Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

Naproxen Bluefish kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Sluta ta Naproxen Bluefish och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).

Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Bluefish och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Naproxen kan tillfälligt försvåra möjligheten att bli gravid under pågående användning. Informera din doktor om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

Läkemedel som Naproxen Bluefish kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (t.ex. om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

Graviditet

Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Naproxen Bluefish om du är gravid annat än på bestämd ordination av läkare.

Amning

Naproxen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Naproxen Bluefish under amning.

Trafik och maskiner

Naproxen Bluefish kan medföra biverkningar (t ex yrsel) som försämrar din reaktionsförmåga. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet (t ex kör bil eller utför precisionsbetonat arbete).

Vad ska du undvika när du använder Naproxen Bluefish?

Tala om för läkaren om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Naproxen Bluefish. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Bluefish, t.ex. läkemedel mot:

 • blodpropp (t.ex. tiklopidin, warfarin, klopidogrel, acetylsalicylsyra)

 • manisk-depressiv sjukdom (litium)

 • tumörer och rubbning i immunsystemet (metotrexat)

 • förhöjt blodtryck och hjärtsvikt (s.k. betareceptorblockerande läkemedel, ACE-hämmare, angiotensin-II-antagonister, diuretika)

 • avstötning (immunsuppressiva läkemedel, t.ex. ciklosporin, takrolimus)

 • gikt (probenecid)

 • depression (s.k. SSRI-läkemedel)

 • inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel (s.k. NSAID, acetylsalicylsyra och kortikosteroider)

Doseringsanvisning

Naproxen Bluefish används vid flera olika sjukdomstillstånd. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Dosen varierar beroende på person och sjukdomstillstånd.

Det är viktigt att du följer den dosering som läkaren har föreskrivit. Den dosering läkaren föreskrivit får inte överskridas.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Biverkningar

Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du drabbas av någon av dem.

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Mag-tarmbiverkningar (ont i magen, halsbränna, illamående, diarré, förstoppning, inflammation i munnen). Hudutslag, ytliga sår i huden. Dåsighet, huvudvärk, yrsel, törst, svettningar. Sus i öronen. Synstörningar. Vätskeansamling i kroppen, hjärtklappning.

Mindre vanliga:

Allergiska reaktioner (astma, nässelutslag, ljusöverkänslighetsreaktion).

Blödning från mage och tarm (eventuellt magsår), sårig inflammation i munslemhinnan, inflammation i magsäckens slemhinna. Feber, håravfall. Leverpåverkan. Andnöd. Njurpåverkan. Hörselnedsättning. Insomnings- och koncentrationssvårigheter.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas):

Anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion). Kramper. Muskelsvaghet. Blodbildsförändringar (t.ex. agranulocytos, se Detta ska du tänka på innan och när du använder Naproxen Bluefish). ”Brustet magsår”. Inflammation i tjocktarmen. Kräkningar. Svullnad av mun- och halsslemhinnor (angioödem se Detta ska du tänka på innan och när du använder Naproxen Bluefish). Allvarliga hudreaktioner med inflammation och hög feber (Stevens-Johnsons syndrom och Lyells syndrom). Mångskiftande hudrodnad vanligen på händer och fötter (erythemal nekrolys). Lunginflammation. Inflammation i levern. Blod i urinen. Depression, mardrömmar, muskelsmärtor, lätt oro. Hjärnhinneinflammation. Kärlväggsinflammation, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna. Förhöjda mängder kalium i blodet. Försämring av kolit och Crohns sjukdom.

Några enstaka fall av förhöjda leverenzymvärden är kända.

Observera att naproxen kan förlänga blödningstiden.

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

Läkemedel som Naproxen Bluefish kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.

Senaste revision.

2018-09-06