Moxalole

Pulver till oral lösning i dospåse Makrogol, kaliumklorid, natriumbikarbonat, natriumklorid 2 x 50 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

210:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05099151922588

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Moxalole

pulver till oral lösning
Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat, Kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Moxalole är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Moxalole
3. Hur du använder Moxalole
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Moxalole ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Moxalole är och vad det används för

Moxalole används för tillfällig behandling av förstoppning även om du varit förstoppad under längre tid. Moxalole kan även användas vid mycket svår förstoppning (så kallad fekalom).

Makrogol 3350 binder vatten och ger därigenom avföringen en ökad volym och detta normaliserar tarmrörelserna. Effekten blir en snabbare transport av den mjuka avföringen och en underlättad tarmtömning. Innehållet av salter i Moxalole gör att kroppens normala salt- och vätskebalans bibehålls.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor. Om du behandlas för mycket svår förstoppning (så kallad fekalom), följ din läkares ordination.

2. Vad du behöver veta innan du använder Moxalole

Använd inte Moxalole

- om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du har förträngningar i tarmen, sår i tarmväggen eller svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex blödande tjocktarmsinflammation (ulcerös colit), kronisk tarminflammation (Chrohn´s sjukdom), förstorad tjocktarm (toxisk megacolon) eller tarmvred (ileus).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Moxalole.

När du tar Moxalole ska du fortsätta att dricka mycket. Vätskan i Moxalole ska inte ersätta ditt normala vätskeintag.

Om du utvecklar biverkningar såsom svullnad, andnöd, trötthet, uttorkning (symtomen inkluderar ökad törst, muntorrhet och svaghetskänsla) eller hjärtproblem ska du sluta ta Moxalole och kontakta läkare omedelbart.

Använd inte Moxalole under längre perioder om du inte blivit ordinerad det av din läkare, till exempel om du använder läkemedel som kan orsaka förstoppning eller om du har en sjukdom som orsakar förstoppning exempelvis Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS).

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Moxalole

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika (läkemedel mot epilepsi), kan fungera mindre effektivt om du tar de samtidigt som Moxalole.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Moxalole kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Moxalole påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Moxalole innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 187 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,5% av högsta rekommenderade dagliga intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Moxalole

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos vid förstoppning är:

1 dospåse 1-3 gånger dagligen. Normal dos för de flesta patienter är 1 - 2 dospåsar per dag. Beroende på det individuella svaret kan 3 dospåsar behövas. Doseringen beror på hur svår din förstoppning är. Dosen kan minskas till lägsta effektiva dos efter några dagars användning. Behandlingstiden med Moxalole är normalt 2 veckor. Om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling bör du kontakta din läkare.

Innehållet i dospåsen blandas i ½ glas vatten (ca 125 ml). Rör om tills pulvret är löst och drick. Om du önskar kan du tillsätta fruktjuice eller saft precis innan du ska dricka.

Barn (under 12 år): Rekommenderas inte.

Rekommenderad dos vid fekalom är:

Vuxna: Den vanliga dosen är 8 dospåsar per dag. De 8 dospåsarna ska tas under en 6‑timmarsperiod varje dag i upp till 3 dagar vid behov. En behandlingsperiod för fekalom pågår normalt inte mer än 3 dagar. Om du tar Moxalole för behandling av fekalom kan du lösa upp 8 påsar i en liter vatten. Lösningen förvaras sedan i kylskåp.

Patienter med nedsatt hjärt- och kärlfunktion

Vid behandling av fekalom bör dosen fördelas så att inte mer än 2 dospåsar tas inom 1 timme.

Patienter med njursjukdom

Ingen dosändring är nödvändig vid behandling av förstoppning eller fekalom.

Om du har tagit för stor mängd av Moxalole

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du fått i dig för stor dos Moxalole och får kraftig diarré eller kräkning ska du sluta ta Moxalole tills diarrén eller kräkningarna har avtagit. Du kan sedan börja om igen med lägre dos om förstoppningen kvarstår.

Om du har glömt att använda Moxalole

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Magbesvär, ont i magen och kramp, diarré, kräkningar, illamående, magbuller och gaser.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Klåda, huvudvärk, svullna händer, fötter eller anklar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudutslag, matsmältningsbesvär, känsla av uppsvälldhet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Allvarliga allergiska reaktioner som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals. Om något av dessa symtom uppträder sluta ta Moxalole och kontakta omedelbart läkare. Allergiska reaktioner t ex hudreaktioner eller nästäppa (rinit), höga eller låga kaliumhalter i blodet och irritation kring ändtarmsöppningen.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Förändring i kroppens vätske- eller elektrolytnivåer (låga nivåer av natrium).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Moxalole ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn– och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter utg.dat eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara Moxalole dospåsar i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Färdigblandad lösning kan förvaras väl täckt i kylskåp (2 ºC – 8 ºC). Släng lösning som inte använts inom 6 timmar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är makrogol 3350 (kallas även polyetylenglykol 3350) 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, natriumvätekarbonat 178,5 mg, kaliumklorid 46,6 mg.

  • Övriga innehållsämnen är acesulfamkalium (E950) (sötningsmedel), citronarom (smakämne).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitt pulver till oral lösning.

Dospåsar à 13,8 g i kartong med:

Receptfria förpackningar: 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40 eller 50 st.

Receptbelagda förpackningar: 60 eller 100 eller 2x50 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tillverkare

Klocke Pharma-Service GmbH

Strassburger Strasse 77

D-77767 Appenweier

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge och Ungern: Moxalole

Belgien, Bulgarien, Cypern, England, Estland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien och Österrike: Molaxole

Polen: Duphagol


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-28