Morfin Special

Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml Morfin 10 x 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

584:79

Köp via recept

EAN: 07350094060309

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Morfin Special

2 mg/ml, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
morfinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Morfin Special är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Special
3. Hur du använder Morfin Special
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Morfin Special ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Morfin Special är och vad det används för

Morfin Special innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

Morfin Special används som smärtlindring efter operation och vid yttre skador. Används även vid kronisk smärta t.ex. i samband med cancer.

Morfinhydroklorid som finns i Morfin Special kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Special

Använd inte Morfin Special

 • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

 • vid nedsatt andningsfuktion

 • vid orostillstånd orsakade av alkohol eller sömnmedel

 • om du är allergisk mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Risk för beroende finns med Morfin Special.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Morfin Special

 • om du tar några beroendeframkallande läkemedel (t.ex opioider)

 • vid astma

 • vid skallskada

 • vid nedsatt lever- eller njurfunktion

 • vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression)

Behandling av äldre patienter ska ske med försiktighet och en lägre startdos rekommenderas.

Andra läkemedel och Morfin Special

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Morfin Special tas samtidigt som vissa andra läkemedel.

Morfin Special kan ge försämrad andningsfunktion vid samtidig behandling med:

 • barbiturater (medel mot sömnsvårigheter, ångest och epilepsi). Kombinationen bör undvikas.

 • MAO-hämmare (medel mot depression)

Effekten av Morfin Special förstärks av:

 • klomipramin, amitriptylin (medel mot depression)

 • MAO-hämmare (medel mot depression)

Effekten av Morfin Special minskar med:

 • buprenorfin, nalbufin, pentazocin (smärtstillande medel)

Dosen av Morfin Special kan behöva ökas vid samtidig behandling med:

 • rifampicin (antibiotika mot tuberkulos)

Morfin Special med mat, dryck och alkohol

Kombination med alkohol ska undvikas eftersom andningsfunktionen kan försämras.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om Morfin Special används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom. Användning av morfin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion. Diskutera med läkare innan du använder Morfin Special under graviditet.

Amning

Morfin passerar över i modersmjölk. Morfin Special ska därför inte användas under amning utan att först diskutera med läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Morfin Special kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Morfin Special

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen är individuell och bestäms av läkare. En viss övervakning kan komma att ske.

Om du använt för stor mängd av Morfin Special

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är bl.a.: sänkt medvetandegrad, kraftigt nedsatt andningsfunktion, onaturligt små pupiller, blek och fuktig hud, cyanos (blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor), reflexer slutar att fungera, andningsstillestånd, medvetslöshet, kramper (framförallt hos barn), illamående, kräkningar och förstoppning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): förändrade koldioxidvärden vid blodgasmätning, illamående, kräkning, förstoppning, klåda, svårighet att tömma urinblåsan.

Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas, fler än 1 person av 1000 drabbas): Dåsighet, yrsel, huvudvärk, nedsatt andningsfunktion, förvirring.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Morfin Special ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ampullen efter Exp eller efter Utg.dat. på ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är morfinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2 mg/ml : ampuller 10 x 2 ml.

10 mg/ml : ampuller 10 x 1 ml, 10 x 10 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Karo Pharma AB 

Box 16184

103 24 Stockholm 

Sverige

Tillverkare

Apotek Produktion & Laboratorier AB, Umeå.


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-31