Modafinil Mylan

Tablett 100 mg Modafinil 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

441:44

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046261356190

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Modafinil Mylan

100 mg tabletter
modafinil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Modafinil Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Modafinil Mylan
3. Hur du tar Modafinil Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Modafinil Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Modafinil Mylan är och vad det används för

Modafinil Mylan tabletter innehåller den aktiva substansen modafinil som tillhör en grupp läkemedel som kallas psykoanaleptika. Dessa läkemedel verkar stimulerande på hjärnan.

Modafinil kan tas av vuxna som lider av narkolepsi som hjälp att hålla sig vaken. Narkolepsi är ett tillstånd som orsakar uttalad sömnighet under dagen och en tendens att plötsligt somna i olämpliga situationer (sömnattacker). Modafinil kan förbättra narkolepsi och minska sannolikheten att du får en sömnattack. Det kan även finnas andra sätt att förbättra ditt tillstånd, din läkare kan ge dig råd.

Modafinil som finns i Modafinil Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Modafinil Mylan

Ta inte Modafinil Mylan:

 • om du är al lergisk mot modafinil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har oregelbundna hjärtslag

 • om du har okontrollerat, måttligt till mycket högt blodtryck (hypertoni).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Modafinil Mylan om du:

 • har eller har haft hjärtbesvär eller högt blodtryck. Din läkare kommer regelbundet att behöva undersöka detta under tiden du tar modafinil.

 • någon gång har haft depression, nedstämdhet, svår ångest, psykos(förlorad verklighetsuppfattning), agitation (rastlöshet och oro), mani (överdriven upphetsning eller extrem lyckokänsla), sömnlöshet, hallucinationer (se, höra eller känna saker som inte är verkliga), vanföreställningar eller bipolär sjukdomeftersom modafinil kan förvärra dessa tillstånd

 • har svåra njur- eller leverbesvär (eftersom du behöver ta en lägre dos)

 • tidigare har haft alkohol- eller drogproblem

 • tar hormonella preventivmedel för att förhindra graviditet, eftersom detta läkemedel kan minska deras effekt. Läkaren kan råda dig att använda en annan preventivmetod under behandling och i två månader efter att du har slutat behandling med detta läkemedel (se avsnitt 2, Andra läkemedel och Modafinil Mylan).

Under behandling

Tala med läkare eller apotekspersonal:

 • om du får feber, utslag, hjärtmuskelinflammation vilket kan upptäckas via test, leverinflammation eller onormal leverfunktion som ses vid blodprov, ökning eller minskning av antalet av vissa typer av blodkroppar (som kan orsaka symtom som ökad förekomst av infektioner eller feber t.ex. halsont, sår i munnen eller om du märker att du lättare får blåmärken eller blöder utan anledning), kliande hud, eller brist på energi. Dessa kan vara tecken på överkänslighetsreaktion som involverar flera organ och som kan vara livshotande.

 • om du får hudutslag eller klåda (speciellt om det påverkar hela kroppen). Svåra utslag kan orsaka blåsbildning eller flagnande hud, sår i munnen, ögon, näsa eller könsorgan. Du kan också ha en hög kroppstemperatur (feber) och onormala blodvärden (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

 • om du har svårt att somna och att sova. 

Annat som du bör tala om för din läkare eller apotekspersonal

 • Vissa personer har berättat att de har tankar på självmord eller aggressiva tankar och handlingar då de tagit detta läkemedel. Tala omedelbart om för din läkare om du märker att du blir deprimerad, känner dig aggressiv eller fientlig mot andra människor eller om du har självmordstankar eller andra förändringar i ditt beteende (se avsnitt 4). Du kanske vill be någon i din familj eller nära vän att hjälpa dig att vara observant på tecken på depression eller andra förändringar i ditt beteende.

 • Detta läkemedel kan göra dig beroende av det efter långtidsbehandlig. Om du behöver ta det under en lång tid kommer din läkare regelbundet kontrollera att det fortfarande är det bästa läkemedel för dig.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar yngre än 18 år ska inte ta detta läkemedel.

Andra läkemedel och Modafinil Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Modafinil och vissa andra läkemedel kan påverka varandra och din läkare kanske behöver anpassa dosen som du tar. Det är särskilt viktigt om du tar något av följande läkemedel tillsammans med modafinil:

 • hormonella preventivmedel (p-piller, p-stav, hormonspiral och p-plåster). Du behöver överväga andra preventivmetoder under tiden som du använder modafinil och i minst två månader efter att du har slutat med behandlingen, eftersom modafinil minskar de hormonella preventivmedlens effekt.

 • omeprazol (mot sura uppstötningar, magbesvär och magsår)

 • antivirala läkemedel för behandling av HIV-infektioner (proteashämmare, t ex indinavir eller ritonavir)

 • ciklosporin (mot avstötning av transplanterade organ eller mot artrit eller psoriasis)

 • läkemedel mot epilesi (t ex karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin)

 • läkemedel mot depression (t ex amitriptylin, citalopram eller fluoxetin) eller ångest (t ex diazepam, triazolam, midazolam eller buspiron).

 • propranolol (används mot högt blodtryck)

 • blodförtunnande mediciner (t exwarfarin). Din läkare kommer att kontrollera blodets förmåga att levra sig under behandlingen.

 • kalciumblockerare mot högt blodtryckeller hjärtbesvär (t ex amlodipin, verapamil )

 • läkemedel som sänker kolesterol s k statiner (t ex atorvastatin eller simvastatin).

Graviditet och amning

Om du är gravid (eller misstänker att du är det), planerar att bli gravid eller ammar ska du inte ta Modafinil Mylan.  

Modafinil misstänks orsaka missbildningar om det tas under graviditeten.

Tala med din läkare om vilka preventivmedel som kan vara lämpliga för dig under tiden du använder modafinil (samt i två månader efter avslutad behandling) eller om du undrar över något annat.

Körförmåga och användning av maskiner

Modafinil Mylan kan orsaka dimsyn eller yrsel hos upp till 1 av 10 personer. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du påverkas eller fortfarande känner dig väldigt sömnig när du använder detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Modafinil Mylan innehåller hjälpämnen

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Modafinil Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten

Vuxna

Rekommenderad dos är 200 mg dagligen. Dosen kan tas en gång per dag (på morgonen) eller uppdelad på två doser (100 mg på morgonen och 100 mg mitt på dagen).

Din läkare kan i vissa fall öka dosen upp till 400 mg dagligen.

Äldre (över 65 år)

Rekommenderad dos är 100 mg dagligen.

Din läkare kommer att öka dosen (upp till maximalt 400 mg dagligen) förutsatt att du inte har några lever- eller njurbesvär.

Vuxna med svåra leverbesvär

Rekommenderad dos är 100 mg om dagen.

Din läkare kommer regelbundet att kontrollera din behandling för att se att den är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Modafinil Mylan

Om du tar för många tabletter kan du känna dig sjuk, orolig, desorienterad, förvirrad eller upprymd. Du kan också få sömnsvårigheter, diarré, hallucinationer (se, höra eller känna saker som inte är verkliga), känsla av rastlöshet och oro eller ångest, bröstsmärta, ändrad puls eller ökat blodtryck.

Om du fått i dig för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken och rådgivning. Att ta för många tabletter kan vara livshotande. Ta med denna bipacksedel och dina återstående tabletter.

Om du har glömt att ta Modafinil Mylan

Om du har glömt att ta ditt läkemedel, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

 • du får plötsliga tecken på allergiska reaktioner såsom utslag, klåda eller nässelutslag, svårt att andas eller har väsande andning eller ditt ansikte, mun eller hals börjar svullna, lymfkörtelsjukdom (tecken kan inkludera smärtsamma, varma, röda knölar under huden, feber eller ovanlig trötthet) 

 • du får hudutslag eller klåda (speciellt om det påverkar hela kroppen). Svåra utslag kan orsaka blåsbildning eller flagnande hud, sår i munnen, ögon, näsa eller könsorgan. Du kan också ha en hög kroppstemperatur (feber) och onormala blodvärden (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet)

 • diabetes med förhöjt blodsocker (symtomen kan inkludera behov att kissa ofta, kraftig törst, viktminskning utan uppenbar orsak, kraftig hunger, plötslig synförändring, trötthet)

 • du känner någon förändring av din mentala hälsa och välmående. Tecknen kan vara:

- humörsvängningar eller onormala tankar

- aggression eller fientlighet

- glömska eller förvirring

- extrem lyckokänsla

- okontrollerat gråtande eller skrattande

- överexalterad eller hyperaktivitet

- ångest eller nervositet

- depression, självmordstankar eller självmordsbeteende

- rastlöshet, oro eller psykos (förlust av kontakt med verkligheten som kan innebära vanföreställningar eller att se, höra och känna saker som inte är verkliga), känsla av avskildhet och domning eller personlighetsstörning.

Andra eventuella biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

• huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • yrsel, irritabilitet 

 • sömnighet, extrem trötthet eller sömnsvårigheter (insomni)

 • känner av hjärtslagen som kan vara snabbare än normalt

 • bröstsmärta

 • blodvallning

 • muntorrhet

 • minskad aptit, illamående, magont, matsmältningsbesvär, diarré eller förstoppning

 • svaghet, domningar eller stickningar i händer eller fötter ("myrkrypningar")

 • dimsyn

 • onormala blodvärden som visar hur din lever fungerar (förhöjda leverenzymer).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

• ryggsmärta, nacksmärta, muskelvärk, muskelsvaghet, kramp i benen, ledsmärta, ryckningar eller skakningar

° nedsatt känsel

• vertigo (svindel)

• svårigheter att röra muskler smidigt eller andra rörelseproblem, muskelryckningar, koordinationsproblem

• hösnuvesymtom med kliande/rinnande näsa eller vattniga ögon

• ökad hosta, astma eller andnöd

• hudutslag, akne eller kliande hud

• svettning

• förändringar i blodtryck (högt eller lågt), avvikande EKG, och oregelbunden eller ovanligt långsam hjärtrytm

• svårigheter att svälja, svullen tunga eller sår i munnen

• kraftig gasbildning, reflux (återflöde av vätska från magsäcken), ökad aptit, viktförändringar, törst eller smakförändringar

• illamående (kräkningar)

• migrän

• talproblem

• förhöjt kolesterolvärde

• svullna händer och fötter

• störd sömn eller onormala drömmar

• minskad sexualdrift

• näsblod, halsont eller inflammerade nässlemhinnan (sinuit)

• onormal syn eller torra ögon

• onormal urin eller tätare urinering

• onormal mens

• onormala blodvärden som visar att antalet vita blodkroppar har förändrats

• rastlöshet med ökad kroppsrörelse.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Modafinil Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och ytterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är modafinil.

Varje tablett innehåller 100 mg modafinil.

Övriga innehållsämnen är: krospovidon, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellullosa, povidon, laktosmonohydrat, (se avsnitt 2 ”Modafinil Mylan innehåller laktos”), kolloidal vattenfri kiseloxid, talk och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit kapselformad tablett med ”M” präglat på ena sidan och ”100 MG” på den andra.

Modafinil Mylan finns tillgängligt som blisterförpackningar med 10, 30, 60 eller 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm

Tillverkare:

Mc Dermott Laboratories Ltd /T/A Gerard Laboratories, Dublin, Irland


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-10