Moapar

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 11,25 mg 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

2809:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 03582186002629

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Moapar

11,25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension
triptorelin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Moapar är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Moapar
3. Hur du använder Moapar
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Moapar ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Moapar är och vad det används för

Moapar innehåller triptorelin, som liknar ett hormon som kallas gonadotropinfrisättande hormon (GnRH-analog). Det är en långtidsverkande dosform som långsamt avger 11,25 mg triptorelin under tolv veckor. Medlet verkar genom att sänka nivåerna av det manliga hormonet testosteron i kroppen.

Moapar används för att minska sexualdriften hos vuxna män som har svåra sexuella avvikelser.

Behandlingen med Moapar ska påbörjas och kontrolleras av en psykiatriker. Behandlingen ska ges i kombination med psykoterapi för att minska avvikande sexuellt beteende.

2. Vad du behöver veta innan du använder Moapar

Använd inte Moapar

- om du lider av svår benskörhet (en sjukdom som försvagar skelettet)

- om du är allergisk mot triptorelin, andra läkemedel som reglerar produktion och frisättning av könshormoner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

I början av behandlingen ökar testosteronhalten i din kropp. Detta skulle kunna leda till en ökning av sexualdriften. Din läkare kan ge dig medicin (en anti-androgen) för att motverka denna effekt.

Tala med din läkare:

 • om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Moapar. Depression, som kan vara svår, har rapporterats hos patienter som använder Moapar.

 • om du använder antikoagulantia (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig) eftersom du kan få blåmärken vid injektionsstället.

 • om du dricker mycket alkohol, röker, har benskörhet (ett tillstånd som gör skelettet svagare), eller har benskörhet inom familjen, äter näringsfattig kost eller tar antikonvulsiva läkemedel (läkemedel mot epilepsi eller anfall) eller kortison (kortikosteroider). Längre tids användning av Moapar ökar risken att utveckla benskörhet, särskilt om några av ovanstående faktorer föreligger. För att förebygga benskörhet rekommenderas en sund livsstil som att inte röka, minskad alkoholkonsumtion och regelbunden motion som belastar och stärker skelettet (t.ex. promenader, löpning eller andra idrotter som ger en belastning på skelettet). Tillräckligt intag av kalcium och vitamin D bör också säkerställas.

 • om du skall genomgå ett diagnostiskt test av hypofysens gonadfunktion. Resultatet kan bli missvisande under behandling och efter avslutad behandling med Moapar.

 • om du upplever plötslig huvudvärk, kräkningar, problem med synen och förlamning av ögonmusklerna. Detta kan vara tecken på en godartad tumör i hypofysen som kan bli uppenbar under behandling med Moapar.

 • om du har diabetes eller problem med hjärta eller blodkärl.

 • om du har hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Moapar.

När behandlingen avslutas kommer testosteronet att återgå till normala nivåer och din sexualdrift kan öka igen. Därför kan din läkare ge dig ett annat läkemedel för att kontrollera denna effekt.

Barn och ungdomar

Moapar är inte indicerat för användning hos nyfödda, spädbarn, barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Moapar

Om Moapar tas tillsammans med läkemedel som påverkar frisättningen av hormoner från hypofysen så kan din läkare behöva göra ytterligare kontroller.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Moapar kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

Graviditet, amning och fertilitet

Moapar ska inte användas av kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, trött eller ha synproblem som dimsyn. Det kan vara biverkningar av behandlingen. Om du får några av dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Moapar innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska. Läkemedlet är näst intill ”natriumfritt”, och kan tas av patienter som står på en diet med lågt natriuminnehåll.


3. Hur du använder Moapar

Moapar görs i ordning och ges alltid till dig av en läkare eller sjuksköterska.

Vanlig dos är 11,25 mg Moapar (i en injektionsflaska), som ges som engångsinjektion i en muskel var tolfte vecka.

Om du upplever att effekten av Moapar är för stark eller för svag vänd dig till din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Många av dessa biverkningar är förväntade i samband med att testosteronnivån i din kropp ändras. Dessa effekter omfattar värmevallningar och impotens.

I sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) kan du få en allvarlig allergisk reaktion och det är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) att uppleva allergiska reaktioner. Sluta använda Moapar och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever något av följande symtom: problem med att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, hals eller tunga, eller hudutslag.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

 • Värmevallningar

 • Kraftlöshet

 • Överdriven svettning

 • Ryggvärk

 • Stickningar och krypningar i benen

 • Minskad sexuell lust

 • Impotens

Vanliga, kan förekomma hos 1 av 10 användare:

 • Illamående, torr i munnen

 • Smärta, blåmärke, rodnad och svullnad vid injektionsstället, muskel- och skelettsmärta, smärta i armar och ben, vätskeansamling i kroppen (ödem), smärta i nedre delen av magen

 • Högt blodtryck

 • Viktökning

 • Yrsel, huvudvärk

 • Minskad sexuell lust, depression, humörsvängningar

Mindre vanliga, kan förekomma hos 1 av 100 användare:

 • Ökat antal blodplättar

 • Hjärtklappning

 • Öronringningar (tinnitus), känsla av att omgivningen rör sig

 • Dimsyn

 • Magsmärta, förstoppning, diarré, kräkningar

 • Dåsighet, frossa förknippad med svettningar och feber, sömnighet, smärta

 • Påverkan på vissa blodtester (inklusive förhöjda leverfunktionstester)

 • Förhöjt blodtryck

 • Viktminskning

 • Aptitlöshet, ökad aptit, gikt (svår värk och svullnad i lederna vanligtvis i stortån), diabetes, höga blodfetter

 • Ledvärk, muskelkramp, muskelsvaghet, muskelsmärta, svullnad och ömhet, skelettsmärta

 • Stickningar och domningar

 • Sömnsvårigheter, irritation

 • Bröstförstoring hos män, bröstsmärta, förminskade testiklar, testikelsmärta

 • Andningssvårigheter

 • Akne, håravfall, klåda, hudutslag, hudrodnad, nässelfeber

 • Att vakna på natten för att tömma urinblåsan, svårighet att tömma urinblåsan

 • Näsblod

Sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

 • Missfärgad hud (röd eller purpur)

 • Onormal känsla i ögonen, dimsyn eller synförändringar

 • Utspänd buk, gasbildning, förändrat smaksinne

 • Bröstsmärta

 • Svårighet att stå upp

 • Influensaliknande symtom, feber

 • Inflammation i näsa/hals

 • Ökning av ett enzym som finns i t.ex. ben och lever

 • Förhöjd kroppstemperatur

 • Stela leder, ledsvullnad, stelhet i muskler och skelett, ben- och ledinflammation

 • Försämrat minne

 • Förvirring, minskad aktivitet, känsla av upprymdhet

 • Andnöd när man ligger ner

 • Blåsor

 • Lågt blodtryck

Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare:

 • Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)

 • Allmän olustkänsla

 • Oro

 • Urinläckage

I likhet med andra GnRH-analoger, kan en ökning av antalet vikta blodkroppar ses hos patienter som behandlas med Moapar 11,25 mg.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Moapar ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartong, injektionsflaska och ampull efter "EXP.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning har visats under 24 timmar vid 25 ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2 ºC till 8 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är triptorelin.

En injektionsflaska med pulver innehåller 11,25 mg triptorelin som triptorelinembonat.

Färdigställd suspension (2 ml) innehåller 11,25 mg triptorelin som triptorelinembonat.

Övriga innehållsämnen är:

Pulver: poly-(d,l-laktidkoglykolid), mannitol, karmellosnatrium och polysorbat 80.

Spädningsvätska: Vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Moapar är ett vitt till gulaktigt pulver.

Spädningsvätskan är en klar lösning.

Förpackningen innehåller:

1 injektionsflaska med pulver

1 ampull med 2 ml spädningsvätska

1 engångsspruta

2 kanyler

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Medipha Santé

Les Fjords – Immeuble Oslo

19 avenue de Norvège

91953 Courtaboeuf Cedex

Frankrike

Lokal företrädare

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

164 51 Kista

Tillverkare

Ipsen Pharma Biotech

Parc d' Activité du Plateau de signes

Chemin Départemental n° 402

83870 Signe

Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige: Moapar 11.25 mg

Belgien, Tyskland, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Irland, Polen,

Frankrike: Salvacyl LP

Norge, Grekland: Salvapar


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-10-31


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

1 – FÖRBEREDANDE AV PATIENTEN INNAN BEREDNING

Förbered patienten genom att desinficera injektionsstället i sätesmuskeln. Detta moment måste utföras först, eftersom läkemedlet ska injiceras omedelbart efter beredning.

2 – BEREDNING AV INJEKTIONEN

Två nålar medföljer i förpackningen:

 • Nål 1: en 20G nål (38 mm lång) utan stickskydd att användas vid beredning

 • Nål 2: en 20G nål (38 mm lång) med stickskydd att användas vid injektion

Nål 1 Nål 2

Bubblor överst på det frystorkade pulvret förekommer normalt.

2a

 • Ta ut ampullen med spädningsvätska. Skaka ner eventuell lösning från toppen av ampullen till lösningen.

 • Fäst Nål 1 (utan stickskydd) på injektionssprutan. Ta inte bort nålskyddet än.

 • Bryt upp ampullen med pricken pekande uppåt.

 • Avlägsna nålskyddet från Nål 1. Stick in nålen i ampullen och dra upp all spädningsvätska i sprutan.

Spädningsvätska dras upp i sprutan

 • Lägg undan sprutan med spädningsvätska.

2b

 • Ta fram injektionsflaskan med pulver. Knacka på injektionsflaskan så att eventuellt pulver som samlats i övre delen av flaskan faller till botten.

 • Ta bort plastskyddet från injektionsflaskan.

 • Ta fram sprutan med spädningsvätskan och stick in kanylen vertikalt genom injektionsflaskans gummipropp. Injicera lösningsmedlet långsamt så att det, om möjligt, sköljer över den övre delen av injektionsflaskan.

Lösningsmedlet injiceras i injektionsflaskan

2c

 • Dra upp spetsen på Nål 1 ovanför vätskeytan. Dra inte ut nålen ur injektionsflaskan. Rekonstituera pulvret genom att försiktigt skaka flaskan från sida till sida i en pendlande rörelse (se bild). Vänd inte injektionsflaskan upp och ner.

 • Se till att skakningen pågår tillräckligt länge för att erhålla en homogen och mjölkaktig suspension.

Pulvret rekonstitueras

Viktigt: Kontrollera att det inte finns något icke suspenderat pulver kvar i injektionsflaskan (om det finns kvar pulverklumpar; fortsätt att snurra runt tills de försvinner)

2d

 • När suspensionen är homogen, tryck ner nålen och dra upp all suspension utan att vända på injektionsflaskan. En liten mängd kommer att finnas kvar i injektionsflaskan och ska destrueras. Det är ett litet överskott lösning för att kompensera denna förlust.

Suspensionen dras upp ur injektionsflaskan

 • Ta tag i det färgade området för att ta bort nålen. Avlägsna Nål 1 som använts vid beredningen från injektionssprutan. Fäst Nål 2 till sprutan.

 • Vik upp stickskyddet bort från nålen mot sprutans cylinder. Stickskyddet stannar i det läge du sätter det i.

Stickskyddet viks upp

 • Ta bort nålskyddet från nålen. 

Tryck ut luften ur sprutan före injicering.

3 - INTRAMUSKULÄRINJEKTION

För att undvika utfällning, injicera utan dröjsmål i sätesmuskeln som tidigare desinficerats.

Suspensionen injiceras

4 – EFTER ANVÄNDNING

 • Aktivering av stickskyddet genom enhandsfattning,

 • Observera: Håll fingret bakom fliken hela tiden

Det finns två alternativ att aktivera stickskyddet.

 • Metod A: tryck fliken framåt med fingret

Metod A

eller

 • Metod B: tryck fliken mot en plan yta

Metod B

 • Tryck i båda fallen ner fliken ordentligt med en snabb rörelse tills ett tydligt klickljud hörs.

 • Kontrollera att nålen är helt förankrad under spärren.

Nål förankrad under spärr

Använda nålar, oanvänd suspension eller annat avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.