Minifom 200 mg

Dimetikon, kapsel, 100 st

74:-

Ord. butikspris 102:90

Tillfälligt slut. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta en liknande vara.
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från MinifomAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel.Minifom kapslar används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen. Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Minifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Gasansamlingar i mag-tarmkanalen anses vara en av huvudorsakerna till spädbarnskolik. Minifom lindrar kolikbesvären genom att bryta ner skum och bubblor som orsakas av nedsvald luft. Minifom verkar direkt på gasansamlingarna i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen. Minifom används också för att bryta ner det störande skummet i magsäck och tjocktarm så att man får fri sikt vid gastroskopi (undersökning av magsäcken med ett speciellt instrument) och dubbelkontraströntgen (en speciell röntgenmetod).

Jämförpris 1:03/ST

EAN: 07046265539902

Antifoam M, Järnoxid (E172), Gelatin, Glycerol

1 kapsel 3-4 gånger per dygn. Annan dos enligt läkares föreskrift. Kapslarna bör sväljas hela.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Minifom

200 mg mjuka kapslar

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Minifom är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Minifom
3. Hur du tar Minifom
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Minifom ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Minifom är och vad det används för

Minifom används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen.

Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Minifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft.

Minifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.

Full effekt av Minifom fås först efter ett par dygns behandling.

Simetikon som finns i Minifom kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Minifom

Ta inte Minifom:

  • om du är allergisk mot simetikon (dimetikon, kolloidal kiseloxid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Minifom

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Minifom passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Minifom har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och maskiner.


3. Hur du tar Minifom

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna: Rekommenderad dos är 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Kapslarna bör sväljas hela.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

Om du använt för stor mängd av Minifom

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Minifom har inga kända biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Minifom ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 kapsel innehåller:

  • Verksamt ämne: simetikon 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg).

  • Övriga innehållsämnen: järnoxid (färgämne E 172), gelatin, glycerol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Röd, mjuk kapsel. 7x10 mm.

Kapslarna packas i plastburkar om 25, 50, 100 eller 250.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare:

Wasdell Packaging Ltd, Swindon, England

Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-11


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar