Metformin EQL Pharma

Filmdragerad tablett 500 mg Metformin 400 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 152:60

EAN: 07350099990212

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metformin EQL Pharma

500 mg och 850 mg filmdragerad tablett
metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Läs särskilt noga informationen om laktatacidos under Varningar och försiktighet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD METFORMIN EQL PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR METFORMIN EQL PHARMA
3. HUR DU TAR METFORMIN EQL PHARMA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR METFORMIN EQL PHARMA SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD METFORMIN EQL PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Metformin EQL Pharma innehåller metformin, ett läkemedel som används för behandling av diabetes. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.

Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som hjälper kroppen att ta upp glukos (socker) från blodet. Kroppen använder glukos för att producera energi eller lagrar det för framtida behov. Om du har diabetes, tillverkar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin eller också kan kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt bra. Det leder till höga glukoshalter i blodet. Metformin EQL Pharma bidrar till att sänka blodglukoshalten till en nivå som ligger så nära den normala nivån som möjligt.

Om du är vuxen och överviktig, kan intag av Metformin EQL Pharma under lång tid även bidra till att minska risken för komplikationer som är kopplade till diabetes. Metformin EQL Pharma kopplas samman med antingen en stabil kroppsvikt eller liten viktnedgång.

Metformin EQL Pharma används för att behandla patienter med typ 2-diabetes (även kallad "icke-insulinberoende diabetes”) när enbart diet och motion inte räcker till för att kontrollera blodglukosnivåerna. Det används i synnerhet till överviktiga patienter.

Vuxna kan ta Metformin EQL Pharma som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla diabetes (läkemedel som tas via munnen eller insulin).

Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar kan ta Metformin EQL Pharma som enda behandling eller tillsammans med insulin.

Metformin som finns i Metformin EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR METFORMIN EQL PHARMA

Ta inte Metformin EQL Pharma:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot metformin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6 ”Innehållsdeklaration”)

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

 • om du har leverbesvär.

 • om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

 • om kroppen har förlorat för mycket vatten (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller kraftig diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (Se ”Varningar och försiktighet” nedan)

 • om du har en svår infektion, t.ex. en infektion som påverkar lungorna, luftrören eller njurarna. Svåra infektioner kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (Se ”Varningar och försiktighet” )

 • om du behandlas för akut hjärtsvikt eller nyligen har haft en hjärtinfarkt, om du har allvarliga cirkulationsproblem (såsom chock) eller andningssvårigheter. Detta kan leda till syrebrist i vävnaden, vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Varningar och försiktighet”) .

 • om du dricker mycket alkohol.


Om något av detta gäller dig, ska du inte ta detta läkemedel utan prata med en läkare.

Varningar och försiktighet

Risk för laktatacidos

Metformin EQL Pharma kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Metformin EQL Pharma under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Metformin EQL Pharma och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidoseftersom tillståndet kan leda till koma.

Symtomen på laktatacidos är bland annat:

 • kräkningar

 • buksmärta (magont)

 • muskelkramper

 • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

 • svårt att andas

 • sänkt kroppstemperatur och puls.


Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

Det är viktigt att du tar ditt läkemedel som du ska, följer kostråd och tränar regelbundet eftersom detta kan minska risken för laktatacidos.

Hypoglykemi

Metformin EQL Pharma i sig orsakar inte hypoglykemi (för låg blodsockerhalt) men om du tar Metformin EQL Pharma tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan framkalla hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider) finns det risk för hypoglykemi. Om du får symtom på hypoglykemi, som kraftlöshet, yrsel, ökad svettning, snabb puls, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter, hjälper det vanligen att äta eller dricka något som innehåller socker.

Vid operation

Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Metformin EQL Pharma under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin EQL Pharma och när du ska börja ta det igen.

Kontroll av njurfunktionen

Under behandling med Metformin EQL Pharma kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

Andra läkemedel och Metformin EQL Pharma

Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi, måste du sluta ta Metformin EQL Pharma före eller vid tidpunkten för injektionen.Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin EQL Pharma och när du ska börja ta det igen.

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Metformin EQL Pharma. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

 • beta-2-agonister som salbutamol eller terbutalin (används mot astma)

 • kortikosteroider (används för behandling av en rad tillstånd, t.ex. svår hudinflammation eller astma).

 • andra läkemedel som används för att behandla diabetes

 • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

 • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

 • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister).


Metformin EQL Pharma med alkohol

Undvik högt alkoholintag medan du tar Metformin EQL Pharma eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning

Under en graviditet behöver du insulin för att behandla din diabetes. Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid eller planerar att bli det, så att han eller hon kan ändra din behandling.

Det här läkemedlet rekommenderas inte om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Enbart Metformin EQL Pharma orsakar inte hypoglykemi (för låg glukoshalt i blodet). Det innebär att det inte påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du ska emellertid vara särskilt försiktig om du tar Metformin EQL Pharma tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan orsaka hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider). Symtom på hypoglykemi omfattar svaghet, yrsel, ökad svettning, snabb hjärtrytm, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana symtom.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR METFORMIN EQL PHARMA

Ta alltid Metformin EQL Pharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metformin EQL Pharma kan inte ersätta de gynnsamma effekterna av en sund livsstil. Fortsätt att följa eventuella kostråd som din läkare har givit dig och motionera regelbundet.

Rekommenderad dos

Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar startar vanligen med 500 mg eller 850 mg Metformin EQL Pharma en gång om dagen. Maximal dagsdos är 2 000 mg fördelade på två eller tre doser. Behandling av barn i åldern 10-12 år är endast rekommenderad enligt din läkares anvisningar, eftersom erfarenheten i denna åldersgrupp är begränsad.

Vuxna startar vanligen med 500 mg eller 850 mg Metformin EQL Pharma två eller tre gånger om dagen. Maximal dagsdos är 3 000 mg fördelade på tre doser.

Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos.

Om du även tar insulin kommer din läkare att tala om för dig hur du börjar behandlingen med Metformin EQL Pharma.

Kontroller

 • Din läkare kommer att ta regelbundna blodglukosprover och anpassa din dos Metformin EQL Pharma till glukoshalten i blodet. Du måste prata regelbundet med din läkare. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar eller om du är äldre.

 • Din läkare kommer också att undersöka din njurfunktion minst en gång om året. Du kan behöva tätare kontroller om du är äldre eller om dina njurar inte fungerar som de ska.

Hur du tar Metformin EQL Pharma

Ta Metformin EQL Pharma i samband med eller efter en måltid. På så vis undviker du biverkningar som påverkar matspjälkningen.

Tabletterna får inte krossas eller tuggas. Svälj varje tablett med ett glas vatten.

 • Om du tar en dos om dagen, ska du ta den på morgonen (frukost).

 • Om du tar två doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).

 • Om du tar tre doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost), en mitt på dagen (lunch) och en på kvällen (middag).

Om du efter en tid tycker att Metformin EQL Pharmas verkan är för stark eller för svag, ska du prata med din läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Metformin EQL Pharma

Om du har tagit för stor mängd av Metformin EQL Pharma, kan laktatacidos uppträda. Symtomen på laktatacidos är ospecifika som t.ex. kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med stor trötthet, och andningssvårigheter. Ytterligare symtom är sänkt kroppstemperatur och sänkt hjärtrytm. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta ta Metformin EQL Pharma omedelbart och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Metformin EQL Pharma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den tidpunkt då du normalt skulle ha tagit den.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Metformin EQL Pharma orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Metformin EQL Pharma kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000), men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta händer dig måste du sluta ta Metformin EQL Pharma och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma.

Följande övriga biverkningar kan förekomma:

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

 • Matspjälkningsbesvär, t.ex. illamående, kräkning, diarré, magont och aptitförlust. Dessa biverkningar uppträder oftast i början av behandlingen med Metformin EQL Pharma. Det hjälper om du fördelar doserna över dagen och om du tar tabletterna i samband med eller omedelbart efter en måltid. Om symtomen kvarstår, sluta ta Metformin EQL Pharma och prata med din läkare.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

 • Smakförändringar.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

 • Avvikelser i leverfunktionstest eller leverinflammation (detta kan orsaka trötthet, aptitförlust, viktminskning, med eller utan gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om detta händer dig, ska du sluta att ta detta läkemedel och kontakta läkare.

 • Hudreaktioner som hudrodnad, klåda eller nässelutslag.

 • Låg halt av vitamin B12 i blodet.

Barn och ungdomar

Begränsad information visar att typ och svårighetsgrad av biverkningar är likartad för barn och ungdomar som för vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR METFORMIN EQL PHARMA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Om ett barn behandlas med Metformin EQL Pharma, bör föräldrar och vårdgivare övervaka hur detta läkemedel används.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Metformin EQL Pharma 500 mg

Den aktiva substansen är metforminhydroklorid. En filmdragerad tablett Metformin EQL Pharma 500 mg innehåller 500 mg metforminhydroklorid motsvarande 390 mg metforminbas.

Övriga innehållsämnen är povidon, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol.

Metformin EQL Pharma 850 mg

Den aktiva substansen är metforminhydroklorid. En filmdragerad tablett Metformin EQL Pharma 850 mg innehåller 850 mg metforminhydroklorid motsvarande 663 mg metforminbas.

Övriga innehållsämnen är povidon, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metformin EQL Pharma 500 mg tabletter: Vit, bikonvex, rund, filmdragerad tablett märkt ’A’ på ena sidan och ’60’ på den andra sidan.

Tabletterna finns i blisterförpackning innehållande 100 tabletter och plastburk innehållande 300 och 400 tabletter. Burken innehåller även en eller flera påsar med luktabsorberande medel som inte ska ätas.

Metformin EQL Pharma 850 mg tabletter: Vit, bikonvex, rund, filmdragerad tablett märkt ’A’ på ena sidan och ’61’ på den andra sidan.

Tabletterna finns i blisterförpackning innehållande 100 tabletter och plastburk innehållande 200 tabletter. Burken innehåller även en eller flera påsar med luktabsorberande medel som inte ska ätas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 LUND

Sverige

Telefon: 046-12 01 70

Fax: 046-12 00 12

E-post: info@eqlpharma.com

Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far Birzebbugia

BBG 3000

Malta


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-02-27