Magnesium Meda

Tuggtablett 120 mg 60 styck

66:-

Ord. butikspris 89:90

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Magnesium behövs för nerv- och muskelfunktionerna och deltar i många enzymreaktioner i kroppen. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 1:50/ST

EAN: 07046264959602

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Magnesium Meda

120 mg tuggtabletter
magnesium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 20 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Magnesium Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Magnesium Meda
3. Hur du tar Magnesium Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Magnesium Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Magnesium Meda är och vad det används för

Magnesium behövs för nerv- och muskelfunktionerna och deltar i många enzymreaktioner i kroppen.

Magnesium Meda används för att tillfälligt behandla magnesiumbrist av olika ursprung.

Magnesium Meda ska endast användas av dig som har magnesiumbrist som är fastställd av läkare.

2. Vad du behöver veta innan du tar Magnesium Meda

Ta inte Magnesium Meda

  • om du är allergisk mot magnesiumlaktat, magnesiumcitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

  • vid vissa former av urinvägsinfektion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Magnesium Meda.

Innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

Andra läkemedel och Magnesium Meda

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Skall inte användas samtidigt som fosfatinnehållande beredningar, eftersom upptaget av magnesium då försämras.

Vid samtidig behandling med ett flertal läkemedel bl.a. de som innehåller tetracyklin, rekommenderas ett intervall på minst 3 timmar eftersom dessa läkemedel kan försämra upptaget av magnesium.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Magnesium går över i modersmjölk men risken för att barnet påverkas är liten. Rådgör dock med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Magnesium Meda har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Magnesium Meda innehåller aspartam, sorbitol och isomalt

Detta läkemedel innehåller 4 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Detta läkemedel innehåller 100 mg sorbitol per tablett.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller isomalt.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Magnesium Meda

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är: 1 tablett 1-3 gånger dagligen motsvarande 5‑15 mmol eller 120-360 mg magnesium per dygn.

Tabletterna kan tuggas eller få smälta på tungan.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 20 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Magnesium Meda

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100): Gasbildning, diarré, illamående, magsmärtor och förstoppning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Magnesium Meda ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Detta åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De verksamma substanserna är magnesiumlaktat 1078 mg och magnesiumcitrat 125 mg motsvarande 120 mg Mg2+.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol 100 mg, povidon, isomalt, citronolja, mono- och diglyce­rider, aspartam 4 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.

Varje tablett innehåller 0,5 kcal.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tuggtabletter, vita och runda.

60 tuggtabletter (plastburk)

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon: 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-09


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar