Loratadin Actavis

Tablett 10 mg Loratadin 14 styck

19:50

Ord. butikspris 49:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Jämförpris 3:50/ST

EAN: 07046670120009

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Loratadin Actavis

10 mg tabletter
loratadin
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Loratadin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Actavis
3. Hur du använder Loratadin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loratadin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Loratadin Actavis är och vad det används för

Loratadin Actavis används vid allergiska besvär som nysningar, rinnsnuva, klåda i näsan, klåda och sveda i ögonen. Kan även ordineras av läkare vid nässelutslag.

Loratadin är ett antihistamin, som motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för det allergiframkallande ämnet och som framkallar nysningar, rinnsnuva, klåda och ögonbesvär.

De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Pollenallergi är säsongsbunden till pollenperioderna. Allergi mot pälsdjur, kvalster eller damm kan man däremot råka ut för året runt och ska konstateras av läkare innan behandling påbörjas. Denna typ av allergi kan behandlas tillfälligt vid behov.

Vanlig snuva, s.k. ”förkylningssnuva” är orsakad av ett virus och då har inte antihistaminer någon effekt. Loratadin Actavis ska därför inte användas vid annan snuva än allergisk snuva.

Observera att läkaren kan ha ordinerat Loratadin Actavis för annat användningsområde än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination.

Loratadin Actavis ger vanligtvis symtomlindring inom 1 timme och effekten varar i 24 timmar.

Loratadin som finns i Loratadin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Actavis

Använd inte Loratadin Actavis

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något av övriga innehållsämnen i Loratadin Actavis (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Loratadin Actavis om:

 • du har leverproblem

 • patienten är ett barn och har en njursjukdom

 • du ska genomgå pricktest (allergitest) bör behandlingen avbrytas minst 48 timmar före testet.

Barn

Ge inte Loratadin Actavis till barn under 12 år eller till barn med en kroppsvikt på 30 kg eller under. Det finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för barn med en kroppsvikt på 30 kg eller under.

Andra läkemedel och Loratadin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Biverkningar av loratadintabletter kan öka vid samtidig användning av andra läkemedel som påverkar funktionen hos vissa leverenzymer som ansvarar för nedbrytning av läkemedel i levern. Däremot, har det i kliniska studier inte setts någon ökning av biverkningar av loratadin med läkemedel som påverkar funktionen av dessa enzymer.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Användning av Loratadin Actavis rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Loratadin Actavis orsakar normalt inte dåsighet. Man bör emellertid ta hänsyn till att dåsighet kan förekomma i sällsynta fall och att detta då kan påverka förmågan att utföra precisionsarbete (såsom att köra bil). Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Loratadin Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin eftersom den innehåller en typ av socker som kallas laktos.


3. Hur du använder Loratadin Actavis

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Svälj tabletterna hela med ett glas vatten, med eller utan mat.

Loratadin Actavis 10 mg tabletter är receptfritt för vuxna och barn över 12 år (med en kroppsvikt över 30 kg) vid allergiska besvär orsakade av pollen.

Dosering för vuxna och barn över 12 år med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett 1 gång dagligen.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om förbättring inte ses inom 7 dagar.

Loratadin Actavis ska inte ges till barn under 12 år utan läkarens anvisning.

Behandlingstidens längd kan variera beroende på vilka symptom du har. Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter pollen i luften. Använd Loratadin Actavis i högst 3 månader i följd om inte läkare förskrivit annat.

Om du har använt för stor mängd Loratadin Actavis:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig förpackningen och kvarvarande tabletter till sjukhuset eller läkaren. Symtom på överdos är trötthet, snabb hjärtrytm och huvudvärk.

Om du har glömt att använda Loratadin Actavis

Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos. Om du glömt en tablett, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan ta tabletterna som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Avbryt behandlingen med Loratadin Actavis och kontakta läkare med en gång om du märker tecken på:

 • en allergisk reaktion: uppsvullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, förträngning av luftvägarna som orsakar andningssvårigheter, chock, kollaps, utslag, klåda.

Tala om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar, eller märker andra biverkningar som inte nämns här:

De vanligaste rapporterade biverkningarna hos vuxna och barn över 12 år är:

 • dåsighet

 • huvudvärk

 • ökad aptit

 • sömnproblem.

De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldern 2 till 12 år är:

 • huvudvärk

 • nervositet

 • trötthet.

Följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) har också setts efter marknadsföringen av loratadin:

 • yrsel

 • kramper

 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • illamående

 • muntorrhet

 • orolig mage

 • leverproblem

 • håravfall

 • trötthet.

Frekvensen av följande biverkning är inte känd

 • viktökning

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Loratadin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är loratadin. Varje tablett innehåller 10 mg loratadin.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallincellulosa (E460), majsstärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Loratadin Actavis tabletter är vita, eller nästan vita, 8 mm i diameter, runda, platta tabletter märkta med bokstaven "L" på ena sidan och med en skåra på andra sidan.

Förpackningsstorlek: 7, 10, 14 och 28 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island

Ombud:

SanoSwiss UAB

Lvovo 25-701

LT-09320 Vilnius

Litauen

info@sanoswiss.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-26