Lomudal 40 mg/ml

Natriumkromoglikat, ögondroppar endos, 1x20 doser

Välvald

92:-

Ord. butikspris 105:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från LomudalAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Ögondroppar som motverkar den allergiska inflammationen i ögat vid pollenallergi. Kan tas förebyggande och när besvären börjat. Fungerar bäst vid regelbunden användning. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Lomudal ögondroppar används vid behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi. Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade. Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.Kan användas av barn och vuxna samt av gravida och ammande.Lomudal endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och kan därför användas med kontaktlinser.Förpackningen innehåller 20 st endosbehållare.Lomudal är ett receptfritt läkemedel som innehåller natriumkromoglikat. Läs bipacksedeln noga före användning.

Jämförpris 105:-/ST

EAN: 07046260147201

Aktiv substans: natriumkromoglikat. Övriga innehållsämnen: glycerol, natriumedetat, natriumhydroxid (för justering av pH till 6,5) och renat vatten.

Rekommenderad dos, ögonbesvär vid pollenallergi: Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 2 ggr/dag. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar. En endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lomudal

40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
natriumkromoglikat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
3. Hur du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare är och vad det används för

Lomudal ögondroppar innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi.

Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.

Lomudal ögondroppar kan användas både för behandling av barn och vuxna.

Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.

Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Använd inte Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare:

 • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen.

Andra läkemedel och Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare kan orsaka en lokal irritation i ögonen. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare innehåller inget konserveringsmedel, det kan därför användas med kontaktlinser.

Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger dagligen.


Läkare kan anpassa dosen för dig.

För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.
Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

En endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare. Använd endosbehållare med kvarvarande innehåll skall kastas.
Om dropparna med styrkan 40 mg/ml irriterar kan man övergå till Lomudal ögondroppar 20 mg/ml.

Bruksanvisning

Så här används Lomudal ögondroppar, endosbehållare:

 1. Öppna kuvertet och tag loss en endosbehållare.

 2. Skaka ner lösningen i botten på endosbehållaren.

 3. Håll i nederdelen av endosbehållaren och vrid av vingen.

 4. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.

 5. Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.

 6. Gör på samma sätt i andra ögat och kasta därefter endosbehållaren (med eventuellt kvarvarande innehåll).

 7. Varje endosbehållare räcker för en behandling av båda ögonen.

Om du har använt för stor mängd av Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning

Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken och rådgivning.

Om du har glömt att ta Lomudal ögondroppar

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lomudal 40 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Lomudal ögondroppar är ljuskänsliga och skall förvaras i sitt kuvert. Felaktig förvaring kan orsaka grumlighet. Använd ej ögondropparna om de blivit grumliga.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert ska förbrukas inom 4 veckor. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 40 mg

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är glycerol, natriumedetat, natriumhydroxid (för justering av pH till 6,5) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lomudal ögondroppar tillhandahålls i endosbehållare i förpackningsstorlekarna 20x0,35 ml och 60x0,35 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Tillverkare

Laboratoire Unither

Espace Industriel Nord

151 rue A.Durouchez

CS 28028

80084 Amiens Cedex 2 Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-10-23


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald