Lomudal Nasal

Nässpray, lösning 5,2 mg/dos Natriumkromoglikat 100 dos(er)

119:-

Ord. butikspris 129:-

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Behandling mot nästäppa, klåda och rinnande näsa vid allergi. Bäst effekt fås genom förebyggande behandling. Skall användas regelbundet varje dag man utsätts för det man är allergisk mot. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförspris 1:19/ST

EAN: 07046265888222

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lomudal Nasal

5,2 mg/dos nässpray, lösning
Natriumkromoglikat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal
3. Hur du använder Lomudal Nasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lomudal Nasal är och vad det används för

Lomudal Nasal förhindrar att vissa ämnen, som ger allergiska symtom som nysningar, nästäppa, klåda och rinnande näsa, frigörs.

Lomudal Nasal används på läkares ordination för att behandla allergisk snuva s.k. rinit och för egenvård används det som förebyggande behandling av pollenallergi.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal Nasal

Använd inte Lomudal Nasal

  • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Lomudal Nasal

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Lomudal kan användas under graviditet.

Lomudal Nasal går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Lomudal kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Man har inte sett att användning av Lomudal Nasal skulle påverka förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


3. Hur du använder Lomudal Nasal

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och barn:

En spraydos i vardera näsborren 2-4 gånger dagligen.

Man får bäst effekt av Lomudal Nasal om man börjar använda medicinen innan besvären bryter ut, men även om man redan fått besvär ger Lomudal Nasal effekt. Lomudal Nasal ska användas regelbundet varje dag man utsätts för det man är allergisk mot, även om man inte har besvär.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Bruksanvisning

Så här används Lomudal Nasal:

Lomudal nasal 2,6 mg

  1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshatten.(fig 1)

  2. Om du använder flaskan för första gången, eller inte har använt den på länge, pumpa minst tre gånger så att en jämn spraydusch uppstår. (fig 2)

  3. Håll sprayflaskan som bilden visar. Sätt spetsen i ena näsborren och håll för den andra. Spraya en gång och andas samtidigt in försiktigt med munnen stängd. (fig 3)

  4. Andas ut genom munnen och spraya därefter på motsvarande sätt i den andra näsborren.

  5. Efter användandet, torka rent och sätt på skyddshatten. (fig 4)

Om du har använt för stor mängd av Lomudal Nasal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lomudal Nasal

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Tillfällig lätt irritation i nässlemhinnan i början av behandlingen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sammandragning av luftvägarna (bronkospasm).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Näsblod

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lomudal Nasal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 5,2 mg/dos nässpray.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkonklorid (konserveringsmedel), natriumedetat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lomudal Nasal är enklar och färglös till svagt gulaktig lösning.

Varje flaska innehåller 15 ml lösning, vilket motsvarar ca 100 doser.

Förpackningar: 100 doser, 2x100 doser

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Tillverkare

Sanofi Winthrop Industriet, Boulevard Industriel

76580 Le Trait, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-06-25