Lestid

Tablett 1 g 120 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

492:45

Köp via recept

EAN: 05415062340080

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lestid

1 g tabletter
kolestipolhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lestid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lestid
3. Hur du använder Lestid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lestid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lestid är och vad det används för

Lestid används vid behandling av förhöjda blodfetter (kolesterol).

Lestid binder gallsyror i tarmen så att dessa utsöndras med avföringen i stället för att tas upp i blodet. Levern bildar då nya gallsyror av kroppens kolesterolöverskott och sänker på detta sätt kolesterolhalten i blodet.

Lestid sänker kolesterolhalten i blodet utan att tas upp av kroppen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lestid

Använd inte Lestid

  • om du är allergisk mot kolestipolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lestid.

Patienter som har inflammatoriska tarmsjukdomar ska rådgöra med sin läkare innan medicineringen.

Patienter som lider av kärlkramp bör särskilt beakta förstoppningsrisken.

Andra läkemedel och Lestid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare bör därför känna till annan samtidig medicinering.

Kombination med läkemedel som innehåller ursodeoxycholsyra (som används för att lösa upp små gallstenar samt vid viss leversjukdom) ska undvikas.

Vissa andra mediciner mot förhöjda blodfetter (gemfibrozil, pravastatin), vissa urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel (så kallade tiazider) samt läkemedel innehållande sköldkörtelhormon ska inte intas samtidigt med Lestid. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.

Kolestipol kan minska effekten av läkemedel som innehåller mykofenolatmofetil (som används för att motverka avstötning i samband med organtransplantationer).

Lestid med mat, dryck och alkohol

Lestid kan tas oberoende av måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns ingen erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med din läkare innan användning om du är gravid.

Amning

Säkerheten för användning av Lestid hos ammande kvinnor har inte fastställts. Rådgör därför med din läkare före amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Lestid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Doseringen bör ökas gradvis för att på detta sätt minska risken för mag-tarmbiverkningar.

Vanlig dos för vuxna: 2-16 tabletter dagligen fördelade på 1-2 dostillfällen.

Vanlig dos för barn: 0,125-0,5 g per kg kroppsvikt och dag fördelat på 2-4 dostillfällen.

Andra mediciner ska intas minst 1 timme före eller 4 timmar efter det att du tagit Lestid. Tala med din läkare eller apotekspersonal för ytterligare information eller råd.

Om du använt för stor mängd av Lestid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lestid

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare ): migrän, huvudvärk, förstoppning, buksmärtor, magbesvär

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ): blödning från ändtarmen, uppsvälldhet, halsbränna/sura uppstötningar, illamående, kräkningar, diarré, gasbildning, hudutslag, smärta eller inflammation i leder, ryggsmärta, smärta i muskler, armar eller ben, trötthet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): minskad aptit, sömnsvårigheter, yrsel, kärlkramp, snabb hjärtrytm, andnöd, förträngning i matstrupen och tugg- och sväljsvårigheter, magsår, hemorrojder, rapningar, inflammation i gallblåsan, gallsten, ökade halter av leverenzym, nässelfeber, inflammation i huden, bröstsmärta, svullna händer, anklar och fötter, kraftlöshet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lestid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kolestipolhydroklorid. 1 tablett innehåller 1 g kolestipolhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är hypromellos, cellulosaacetatftalat, triacetin, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, karnaubavax, povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Tabletterna är gula, ovala och dragerade, Storlek 19,1 x 9,9 mm.

Förpackningar

Tabletterna finns i plastburkar à 120 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

Email: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-10-05