Leponex

Tablett 100 mg Klozapin 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

780:47

Köp via recept

EAN: 05099151901293

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Leponex

25 mg tabletter och 100 mg tabletter
klozapin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD LEPONEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LEPONEX
3. HUR DU TAR LEPONEX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR LEPONEX SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD LEPONEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Den aktiva substansen i Leponex är klozapin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel, som används för att behandla särskilda psykiska tillstånd t.ex. psykos.

Leponex används för att behandla patienter med schizofreni för vilka andra läkemedel inte har fungerat tillfredsställande.

Schizofreni är en psykisk sjukdom, vilken påverkar hur du tänker, känner och beter dig. Du bör endast ta detta läkemedel om du redan har prövat åtminstone två andra antipsykotiska läkemedel, inklusive ett av de nyare s.k. atypiska antipsykotiska läkemedlen, för att behandla schizofreni och ingen av dessa läkemedel har fungerat tillfredställande eller medfört allvarliga biverkningar som inte kan behandlas.

Leponex används också för att behandla allvarliga störningar i tankar, känslor och beteende hos människor med Parkinsons sjukdom, för vilka andra läkemedel inte har fungerat.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LEPONEX

Ta inte Leponex om du:

 • är allergisk (överkänslig) mot klozapin eller mot något innehållsämne i Leponex (anges i avsnitt 6).

 • inte har möjlighet att medverka i regelbundna blodkontroller.

 • tidigare har blivit informerad om att du har lågt antal vita blodkroppar (t.ex. leukopeni eller agranulocytos), särskilt om detta har orsakats av andra läkemedel.

  Detta gäller inte om du har lågt antal blodkroppar till följd av tidigare behandling mot cancer (kemoterapi).

 • tidigare har avbrutit användningen av Leponex på grund av allvarliga biverkningar (t.ex. agranulocytos och hjärtbesvär).

 • behandlas med eller har blivit behandlad med långtidsverkande depotinjektioner av antipsykotiska läkemedel.

 • har eller har haft försämrad benmärgsfunktion.

 • har okontrollerad epilepsi (anfall och kramper).

 • har en akut psykisk sjukdom orsakad av alkohol eller läkemedel (t.ex. narkotika).

 • har minskat medvetande och uttalad dåsighet.

 • har råkat ut för kollaps av blodets kretslopp, vilket kan uppkomma tillföljd av allvarlig chock.

 • har allvarlig njursjukdom.

 • har inflammation i hjärtmuskeln (myokardit).

 • har någon annan allvarlig hjärtsjukdom.

 • har symptom på aktiv leversjukdom såsom gulsot (gulfärgning av hud och ögon, illamående eller dålig aptit).

 • har någon annan allvarlig leversjukdom.

 • om din tarm inte fungerar normalt och du har svår förstoppning (paralytisk ileus).

 • använder läkemedel som hindrar din benmärg att fungera på normalt sätt.

 • tar något läkemedel som minskar antalet vita blodkroppar i ditt blod.

Om något av ovanstående passar in på dig, informera din läkare och ta inte Leponex.

Leponex får inte ges till någon som är medvetslös eller ligger i koma.

Varningar och försiktighet

Säkerhetsåtgärderna i detta avsnitt är mycket viktiga. Du måste följa dem för att minimera riskerna för allvarliga livshotande biverkningar.

Före behandling med Leponex, informera din läkare om du har eller har haft:

 • blodpropp eller om någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

 • glaukom (ökat tryck i ögat)

 • diabetes. Förhöjd blodsockernivå (ibland mycket förhöjd), har förekommit både hos patienter med tidigare diabetes eller utan tidigare diabetes (se avsnitt 4)

 • prostataproblem eller svårighet att kissa

 • hjärt-, njur- eller leversjukdom

 • kronisk förstoppning eller om du tar läkemedel som kan orsaka förstoppning (såsom antikolinergika)

 • galaktosintolerans, total laktatbrist eller bristande upptag av glukos-galaktos

 • kontrollerad epilepsi

 • tjocktarmssjukdom

 • genomgått någon bukoperation

 • en hjärtsjukdom eller om någon i din familj haft rubbningar i hjärtats retledningssystem kallat ”förlängning av QT intervallet”,

 • en ökad risk för stroke, om du till exempel har högt blodtryck, kardiovaskulära problem eller sjukdom i hjärnans blodkärl.

Informera din läkare omedelbart innan du tar nästa Leponex tablett om du:

 • får tecken på förkylning, feber, influensaliknande symptom, halsont eller någon annan infektion. Du kommer då genast behöva ta ett blodprov för att kontrollera om dina symptom har samband med ditt läkemedel.

 • har en plötslig snabb ökning i kroppstemperatur och stela muskler som kan leda till medvetslöshet. Det kan vara en allvarlig biverkning (malignt neuroleptika syndrom) som kräver omedelbar behandling.

 • har snabba och oregelbundna hjärtslag, även vid vila, hjärtklappning, andningssvårigheter, bröstsmärta eller oförklarad trötthet. Din läkare behöver undersöka ditt hjärta och om nödvändigt omedelbart hänvisa dig till en hjärtspecialist.

 • är illamående, kräks och/eller har bristande aptit. Då behöver din läkare kontrollera din lever.

 • har svår förstoppning. Din läkare kommer att behandla detta för att undvika senare komplikationer.

 • har förstoppning, buksmärta, ömhet i buken, feber, uppblåsthet och/eller blodig diarré. Din läkare kommer att behöva undersöka dig.

Medicinska kontroller och blodkontroller

Innan du påbörjar behandling med Leponex kommer din läkare att fråga dig om din medicinska historia och ta ett blodprov för att försäkra sig om att antalet vita blodkroppar är normalt. Det är viktigt att ta reda på detta eftersom din kropp behöver vita blodkroppar för att bekämpa infektioner.

Se till att du går på regelbundna blodkontroller innan du börjar behandlingen, under behandlingen och efter att du slutat behandlingen med Leponex.

 • Din läkare kommer noggrant att informera dig om när och var du ska ta blodkontroll. Leponex får endast tas om du har normalt antal blodkroppar.

 • Leponex kan orsaka en stor minskning av antalet vita blodkroppar i ditt blod (agranulocytos).

 • Endast regelbundna blodkontroller kan informera läkaren om du riskerar att utveckla agranulocytos.

 • Under de 18 första veckorna av behandlingen, sker blodkontrollerna en gång i veckan. Senare tas blodkontroller åtminstone en gång i månaden.

 • Om det är en minskning i antalet vita blodkroppar, måste du avbryta Leponexbehandlingen omedelbart. Dina vita blodkroppar kommer att bli normala igen.

 • Du kommer att behöva ta en ny blodkontroll 4 veckor efter att du har slutat Leponexbehandlingen.

Din läkare kommer också att undersöka dig före du börjar behandlingen. Din läkare kanske tar ett EKG för att undersöka ditt hjärta, men det görs bara om det anses nödvändigt eller om du har särskilda bekymmer.

Om du har en nedsatt leverfunktion så kommer du behöva regelbundna leverfunktionstester under tiden du tar Leponex.

Om du lider av förhöjda blodsockernivåer (diabetes) så kan din läkare regelbundet behöva kontrollera dina blodsockernivåer.

Leponex kan orsaka förändringar i blodfetterna. Leponex kan leda till en viktökning. Din läkare kan behöva kontrollera din vikt och dina blodfetter.

Om du redan känner dig snurrig i huvudet eller om Leponex gör dig snurrig, yr i huvudet eller svimfärdig, var försiktig när du ställer dig upp från en sittande eller liggande position eftersom dessa kan öka risken för att ramla.

Om du behöver opereras eller om du av något skäl inte kan gå omkring under en lång period, diskutera med din läkare det faktum att du tar Leponex. Du löper risken att få blodpropp i en ven (trombos).

Barn och ungdomar under 16 år

Om du är under 16 år ska du inte ta Leponex, eftersom det inte finns tillräckligt med information om användningen i denna åldersgrupp.

Äldre personer (60 år och äldre)

Äldre personer (60 år och äldre) har större sannolikhet att få följande biverkningar under behandling med Leponex: Svimfärdig eller snurrig i huvudet efter att ha ändrat position, yrsel, snabba hjärtslag, svårighet att kissa och förstoppning.

Informera din läkare eller apotekspersonal om du lider av demens.

Andra läkemedel och Leponex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som är receptfria och naturmedel. Du kanske behöver ta en annan mängd av ditt läkemedel eller ta andra läkemedel.

Ta inte Leponex tillsammans med läkemedel som hindrar benmärgen från att fungera normalt och /eller minska antalet blodkroppar som produceras av kroppen, såsom:

 • karbamazepin, ett läkemedel som används mot epilepsi

 • vissa antibiotika: kloramfenikol, sulfonamid (t.ex. co-trimazol)

 • vissa smärtstillande medel: pyrazolonanalgetika såsom fenylbutazon

 • penicillamin, ett läkemedel som används för att behandla reumatiska ledinflammationer

 • cytotoxiska medel, läkemedel som används i kemoterapi

 • långtidsverkande depotinjektioner av antipsykotiska läkemedel

Dessa läkemedel ökar din risk för att utveckla agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

Behandling med Leponex tillsammans med andra läkemedel kan påverka hur bra Leponex och/eller de andra läkemedlen fungerar. Informera din läkare om du planerar att ta, om du tar (även om behandlingskuren är på väg att ta slut) eller om du nyligen har tagit någon av följande läkemedel:

 • läkemedel som används för att behandla depression t.ex. litium, fluvoxamin, tricykliska antidepressiva läkemedel, MAO-hämmare, citalopram, paroxetin, fluoxetin och sertralin

 • andra antipsykotiska läkemedel för att behandla psykiska sjukdomar, såsom perazin

 • benzodiazepiner och andra läkemedel som används för att behandla ångest och sömnsvårigheter

 • narkotika och andra läkemedel som kan påverka andningen

 • läkemedel som kontrollerar epilepsi såsom fenytoin och valproinsyra

 • läkemedel som används för att behandla högt eller lågt blodtryck såsom adrenalin och noradrenalin

 • warfarin, ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar

 • antihistaminer, läkemedel som används för allergier såsom hösnuva

 • antikolinergiska läkemedel, som används för att mildra magkramper, spasmer och åksjuka

 • läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom

 • digoxin, ett läkemedel som används vid hjärtproblem

 • läkemedel som används för att behandla snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • några läkemedel som används för att behandla magsår, såsom omeprazol eller cimetidin

 • några antibiotika, såsom erytromycin och rifampicin

 • några läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol) eller virusinfektioner (t.ex. proteashämmare, som används för att behandla HIV–infektioner)

 • atropin, ett läkemedel som kan användas i vissa ögondroppar eller i host- och förkylningsprodukter

 • adrenalin, ett läkemedel som används i nödsituationer

 • hormonella preventivmedel.

Denna lista är inte komplett. Din läkare och farmacevt har mer information om de läkemedel som du skall var försiktig med eller du skall undvika när du tar Leponex. De känner också till om de läkemedel som du tar för närvarande tillhör läkemedlen på listan. Tala med dem.

Intag av Leponex med mat och dryck

Drick inte alkohol under behandlingen med Leponex.

Informera din läkare om du röker och hur ofta du intar drycker med koffein (kaffe, te och Coca cola). Plötsliga ändringar i dina rökvanor eller koffeinvanor kan också ändra effekten av Leponex.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att diskutera fördelar och möjliga risker för dig med att använda detta läkemedel under graviditet. Informera din läkare omedelbart om du blir gravid under behandlingen med Leponex.

Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Leponex under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.

Några kvinnor som tar läkemedel för att behandla psykiska sjukdomar har oregelbundna menstruationer eller inga alls. Om du har påverkats på detta sätt, kan dina menstruationer komma tillbaka när du behandlas med Leponex. Detta medför att du ska använda en effektiv preventivmetod.

Amma inte under behandling med Leponex. Klozapin, den aktiva substansen i Leponex, kan passera över i din bröstmjölk och påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner då Leponex kan orsaka trötthet, dåsighet och kramper, särskilt i början av behandlingen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Leponex innehåller laktos

Om du har fått informationen från din läkare att du inte tål några sockerarter, prata med din läkare innan du tar Leponex.


3. HUR DU TAR LEPONEX

För att minska risken för lågt blodtryck, kramper och dåsighet så är det nödvändigt att din läkare ökar dosen gradvis. Ta alltid Leponex enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Det är viktigt att du inte ändrar din dos eller avbryter att ta Leponex utan att rådfråga din läkare först.

Fortsätt att ta tabletterna så länge din läkare säger till dig. Om du är 60 år eller äldre, kan din läkare börja med den lägre dos och gradvis höja den eftersom du har större risk för att utveckla några biverkningar (Se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Leponex”).

Om dosen som du har fått förskriven inte kan uppnås med denna styrka på tabletten, finns det andra styrkor av detta läkemedel som kan göra det möjligt att uppnå dosen.

Behandling av schizofreni

Den vanliga startdosen är 12,5 mg (en halv 25 mg tablett) en eller två gånger den första dagen följd av 25 mg en eller två gånger dagligen den andra dagen. Svälj tabletten med vatten. Om du tolererar detta väl kommer din läkare att gradvis höja dosen i steg på 25 mg-50 mg under de nästkommande 2-3 veckorna till dess att en dos på 300 mg per dag är uppnådd. Därefter, om nödvändigt, kan den dagliga dosen ökas i steg på 50 till 100 mg 2 gånger i veckan eller företrädesvis med veckovis intervall.

Den effektiva dagliga dosen är vanligen mellan 200 mg och 450 mg, uppdelad i flera enkeldoser per dag. Några patienter kan behöva högre doser. En daglig dos på upp till 900 mg är tillåten. Ökade biverkningar (särskilt kramper) kan uppträda med dagliga doser över 450 mg. Ta alltid den lägsta dosen som är effektiv för dig. De flesta människor tar en del av sin dos på morgonen och den andra delen på kvällen. Din läkare kommer att informera dig exakt hur du ska fördela den dagliga dosen. Om din dagliga dos är endast 200 mg, kan du ta den som en enkeldos på kvällen. När du väl har tagit Leponex med bra resultat under någon period, kan din läkare försöka med en lägre dos. Du behöver ta Leponex under minst 6 månader.

Behandling av allvarliga tankestörningar hos patienter med Parkinsons sjukdom

Den vanliga startdosen är 12,5 mg (en halv 25 mg tablett) på kvällen. Svälj tabletten med vatten.

Din läkare kommer sedan att gradvis öka dosen stegvis med 12,5 mg, inte snabbare än 2 steg under en vecka, ända upp till en maximal dos om 50 mg i slutet av andra veckan. Ökningar i doseringen skall avbrytas eller uppskjutas om du känner dig svimfärdig, snurrig eller förvirrad. För att undvika sådana symptom kommer ditt blodtryck att mätas under de första veckorna under behandlingen.

Den effektiva dosen är vanligen mellan 25 mg och 37,5 mg, det tas som en dos på kvällen. Doser om 50 mg per dag skall bara överskridas i undantagsfall. Den maximala dagliga dosen är 100 mg. Ta alltid den lägsta dosen som är effektiv för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Leponex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symptomen på överdosering är:

Dåsighet, trötthet, bristande energi, medvetslöshet, koma, förvirring, hallucinationer, upprördhet, osammanhängande tal, stela leder, darrande händer, kramper (anfall), ökad produktion av saliv, vidgning av pupillen, dimsyn, lågt blodtryck, kollaps, snabba eller oregelbundna hjärtslag, ytlig andning eller tung andning.

Om du har glömt att ta Leponex

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart som du kommer ihåg detta. Om det nästan är dags för nästa dos, ta inte de glömda tabletterna utan ta nästa dos vid rätt tidpunkt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du inte har tagit Leponex på 48 timmar.

Om du slutar att ta Leponex

Sluta inte att ta Leponex utan att rådfråga din läkare, eftersom du kan få abstinensreaktioner. Dessa reaktioner inkluderar svettning, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Om du får någon av dessa reaktioner kontakta genast din läkare. Dessa reaktioner kan efterföljas av allvarligare biverkningar om du inte behandlas omedelbart. Dina grundsymptom kan komma tillbaka. En gradvis minskning av dos i steg på 12,5 mg under en till två veckors tid rekommenderas om du måste avbryta behandlingen. Din läkare kommer att ge dig råd hur du ska minska din dagliga dos. Om du snabbt måste avbryta behandlingen med Leponex, måste du kontrolleras av din läkare. Om din läkare beslutar sig för att du ska börja behandlingen med Leponex igen och det har gått 48 timmar sedan din sista dos av Leponex, bör startdosen vara 12,5 mg.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Leponex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Några biverkningar kan vara allvarliga och behöver omedelbara medicinska åtgärder:

Informera din läkare omedelbart innan du tar nästa Leponextablett om du upplever något av följande:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • svår förstoppning. Din läkare kommer att behandla detta för att undvika ytterligare komplikationer.

 • snabba hjärtslag.

Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • tecken på förkylning, feber, influensaliknande symptom, halsont eller någon annan infektion. Då kommer du att snabbt behöva ta ett blodprov för att kontrollera om dina symptom har samband med ditt läkemedel.

 • krampanfall.

 • plötsligt svimmar eller förlorar medvetandet samtidigt som du blir muskelsvag (synkope).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • en plötslig snabb ökning i kroppstemperatur, stela muskler, vilket kan leda till medvetslöshet (malignt neuroleptikasyndrom) då detta kan vara en allvarlig biverkning som kräver omedelbar behandling.

 • snurrig, yr i huvudet eller svimfärdig, när du ställer dig upp från en sittande eller liggande position eftersom dessa kan öka risken för att ramla.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • tecken på luftvägsinfektion eller lunginflammation såsom feber, hosta, svårighet att andas eller rosslingar.

 • svår, brännande, smärta i övre delen av magen som sträcker sig till ryggen samt illamående och kräkningar (på grund av inflammation i bukspottkörteln).

 • svimmar och/ eller blir muskelsvag på grund av kraftigt blodtrycksfall.

 • sväljsvårigheter (som kan göra att du sätter mat i luftstrupen).

 • illamående, kräkningar och/eller bristande aptit. I dessa fall behöver din läkare kontrollera din lever.

 • tecken på att bli överviktig eller ökande fetma.

 • andningsuppehåll med eller utan snarkningar under sömnen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) eller Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • snabba och oregelbundna hjärtslag även vid vila, hjärtklappning, andningssvårigheter, bröstsmärta eller oförklarlig trötthet. Din läkare behöver undersöka ditt hjärta och om nödvändigt omedelbart hänvisa dig till en hjärtspecialist.

Mycket sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • ihållande smärtsam erektion av penis, om du är man. Detta kallas priapism. Om du har en erektion som varar i mer än 4 timmar kan omedelbar medicinsk behandling vara nödvändigt för att undvika ytterligare komplikationer.

 • spontan blödning eller blåmärken, vilket kan vara ett tecken på minskat antal blodplättar.

 • symptom på grund av att blodsockernivån inte är under kontroll (som illamående eller kräkningar, magont, ökad törst, att kissa onormalt mycket och ofta, förvirring).

 • magont, kramper, svullen mage, kräkningar, förstoppning och problem med gaser i mag-tarmkanalen vilket kan vara tecken och symptom på stopp i tarmen (tarmobstruktion).

 • dålig aptit, svullen mage, magont, gulfärgad hud, kraftig svaghet och sjukdomskänsla. Dessa symptom kan vara tecken på att du har börjat utveckla en leversjukdom som kan leda till celldöd i levern (fulminant levernekros).

 • illamående, kräkningar, trötthet, viktminskning som kan vara symptom på inflammation i njurarna.

Har rapporterats ( förekommer hos ett okänt antal användare):

 • tryckande bröstsmärta, känsla av trånghet i bröstet (bröstsmärta kan stråla ut i vänstra armen, käken, nacken och övre magregionen), andningssvårigheter, svettningar, svaghet, yrsel, illamående, kräkningar och hjärtklappning (tecken på hjärtinfarkt), som kan vara livshotande. Sök upp akut medicinsk behandling genast.

 • tryck över bröstet, tunghet, trånghet, brännande eller kvävande känsla (tecken på otillräckligt blodflöde och syre till hjärtmuskeln), som kan vara livshotande. Din läkare kommer att behöva kolla ditt hjärta.

 • periodvis ”dunkande”, ”bultande” eller "fladdrande" känsla i bröstet (hjärtklappning).

 • snabba och oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer). Det kan ge symptom som tillfällig hjärtklappning, svimning, andfåddhet eller bröstsmärtor. Din läkare kommer att behöva kontrollera ditt hjärta.

 • symtom på lågt blodtryck som yrsel, svindel, svimning, dimsyn, ovanlig trötthet, kall och fuktig/klibbig hud och illamående.

 • tecken på blodproppar i venerna, särskilt i benen, (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), vilka kan transporteras via blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter.

 • konstaterad eller misstänkt infektion tillsammans med feber eller låg kroppstemperatur, onormalt snabb andning, snabb hjärtfrekvens, ändrad vakenhet och medvetenhet, blodtrycksfall (symptom på sepsis).

 • kraftiga svettningar, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré (symptom på kolinergt syndrom).

 • kraftigt nedsatt urinproduktion (tecken på njursvikt).

 • allergisk reaktion (svullnad främst av ansikte, mun och hals, såväl som tungan, vilket kan vara kliande eller smärtsamt).

 • dålig aptit, svullen mage, magont, gulfärgad hud, kraftig svaghet och sjukdomskänsla. Det kan vara tecken på en slags leversjukdomar som innebär att normal levervävnad ersätts med ärrvävnad. Detta leder till minskad leverfunktion, inklusive leverpåverkan som får livshotande följder såsom leversvikt (som kan leda till döden), leverskada (skada på leverceller, gallgången i levern eller både och) samt levertransplantation.

 • brännande smärta i övre buken, speciellt mellan måltider, tidigt på morgonen, eller efter att ha druckit sura drycker; tjärliknande, svart, eller blodig avföring; uppblåsthet, halsbränna, illamående eller kräkningar, tidig mättnadskänsla (tarmsår i mage och / eller tarm), som kan vara livshotande.

 • svåra buksmärtor som förvärras genom rörelse; illamående, kräkningar, inklusive blodiga kräkningar (kaffesumpliknande); spänd buk med kvarstående ömhet som sprider sig över buken; feber och / eller frossa (brusten mage eller tarm), som kan vara livshotande.

 • förstoppning, buksmärta, ömhet i buken, feber, uppblåsthet, blodig diarré. Detta kan tyda på möjlig megakolon (förstoring av tarmarna) eller blodpropp i tarmarnas blodkärl (intestinalt infarkt/ischemi/nekros), som kan vara livshotande). Din läkare kommer att behöva undersöka dig.

 • skarp bröstsmärta med andfåddhet med eller utan hosta

 • ökad eller ny muskelsvaghet, muskelspasmer, muskelsmärta. Detta kan tyda på möjlig muskelsjukdom (rabdomyolys). Din läkare kommer att behöva undersöka dig.

 • skarp bröst- eller buksmärta med andfåddhet och med eller utan hosta eller feber.

 • extremt intensiva och allvarliga hudreaktioner, såsom läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS syndrom), har rapporterats vid användning av klozapin. Biverkningen kan visa sig som hudutslag med eller utan blåsor. Hudirritation, ödem, feber och influensaliknande symtom kan förekomma. Symptom på DRESS-syndrom uppträder vanligen ca 2-6 veckor (möjligen upp till 8 veckor) efter att behandlingen påbörjats.

Om du får någon av dessa biverkningar, kontakta omdelbart din läkare innan du tar nästa Leponextablett.

Andra biverkningar

Mycket vanliga ( kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Dåsighet, yrsel, ökat salivflöde.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos), ökat antal av en särskild typ av vita blodkroppar (eosinofili), viktökning, dimsyn, huvudvärk, darrningar, stelhet, inre oro, ryckningar i armar och ben, muskelryckningar, onormala rörelser, oförmåga att inleda rörelse, oförmåga att förbli orörlig, förändringar av EKG, högt blodtryck, svimfärdig när man reser sig hastigt, illamående, kräkningar, aptitlöshet, muntorrhet, något förhöjda värden vid leverprover, urininkontinens, svårighet att kissa, trötthet, feber, svettningar, ökad kroppstemperatur, talsvårigheter (t.ex. sluddrigt tal).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos), talsvårigheter (t.ex. stamning).

Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Minskat antal röda blodkroppar (anemi), rastlöshet, upprördhet, förvirring, oregelbundna hjärtslag, inflammation i hjärtmuskulaturen (myokardit) eller membranen som omger hjärtmuskeln (perikardit), vätskeansamling runt hjärtsäcken (perikardiell utgjutning), hög blodsocker halt i blodet, diabetes mellitus, blodproppar i lungorna (tromboembolism), inflammation i levern (hepatitis), leversjukdom som orsakar gulfärgning av huden/mörk urin/klåda, förhöjda nivåer av ett enzym som heter kreatininfosfokinas i blodet.

Mycket sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Ökat antal blodplättar med risk för blodpropp, ofrivilliga ryckningar i ben och armar, tvångstankar och tvångsmässigt upprepande beteende (tecken på tvångssyndrom), hudreaktioner, svullnad framför örat (förstoring av öronspottkörtlarna), svårighet att andas, mycket höga nivåer av triglycerider eller kolesterol i blodet, hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati), hjärtstillestånd, plötslig oförklarlig död.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Förändringar i hjärnaktiviteten (syns på elektroencefalogram/EEG), diarré, magont, halsbränna, magont efter måltid, muskelsvaghet, muskelkramper, muskelvärk, nästäppa, nattlig sängvätning, plötslig, okontrollerbar ökning av blodtrycket (pseudofeokromocytom), okontrollerad böjning av kroppen till en sida (pleurothotonus), rubbad utlösning hos män som innebär att sperma kommer in i blåsan i stället för utlösning genom penis (torr orgasm eller retrograd ejakulation), utslag,lilaaktiga röda fläckar, feber eller klåda på grund av inflammation i blodkärl, inflammation i tjocktarmen som ger diarré, buksmärta, feber, förändringar i hudfärg, ansiktsrodnad, ledvärk, muskelvärk, feber och trötthet (lupus erythematosus). Restless legs syndrom (tvångsmässigt behov av att röra dina ben eller armar. Detta åtföljs vanligen av obehagliga känselförnimmelser under tider av vila, särskilt på kvällen eller natten, och lindras tillfälligt av rörelse).

Hos äldre med demens har det rapporterats en liten ökning i antalet dödsfall för patienter som har behandlats med antipsykotika jämfört med de som inte behandlats.

5. HUR LEPONEX SKA FÖRVARAS

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Använd inte Leponex efter utgångsdatumet som anges som anges på blister/burken och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är klozapin. Varje tablett innehåller 25 mg klozapin resp. 100 mg klozapin.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, kolloidal kiselsyra, povidon K30, talk, majsstärkelse, laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Båda styrkorna av Leponex är tillgängliga i PVC/PVDC/aluminium eller PVC/PE/PVDC/aluminiumblisterförpackningar innehållande 7, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 84, 98, 100, 500 (10x50) eller 5000 (100x50) tabletter.

PVC/PVDC/Aluminium eller PVC/PE/PVDC/Aluminium, perforerat endos-blister innehållande7 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 40 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 98 x 1, 100 x 1, 500 (10 x 50 x 1) och 5000 (100 x 50 x 1) tabletter och i vita plastburkar innehållande 100 eller 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare:

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom 2900

Ungern

Alternativ tillverkare

McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin

Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-08-22