>

Lansoprazol Teva

Munsönderfallande tablett 30 mg Lansoprazol 98 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept 431:68

EAN: 07046260877085

Används ej i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.

Kategorier:

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lansoprazol Teva

15 mg respektive 30 mg munsönderfallande tabletter
lansoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lansoprazol Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Teva
3. Hur du tar Lansoprazol Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lanzoprazol Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lansoprazol Teva är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Lansoprazol Teva är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.

Läkaren kan ordinera Lansoprazol Teva för följande indikationer:

 • behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck

 • behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit)

 • förebyggande av refluxesofagit

 • behandling av halsbränna och sura uppstötningar

 • behandling av infektioner orsakade av bakterien Helicobacter pylorinär det ges i kombination med antibiotikabehandling

 • behandling eller förebyggande av sår i tolvfingertarm eller magsäck hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

 • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

Läkaren kan ha ordinerat Lansoprazol Teva för annat användningsområde eller i annan dos än den som anges i denna bipacksedel. Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar.

Lansoprazol som finns i Lansoprazol Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Teva

Ta inte Lansoprazol Teva

 • om du är allergisk mot lansoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen atazanavir (används för behandling av HIV).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lansoprazol Teva

 • du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)

 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Lansoprazol Teva som minskar magsyran.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Lansoprazol Teva. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Tala om för läkaren om du har allvarlig leversjukdom. Läkaren kan behöva justera din dos. Läkaren kan göra eller ha gjort ytterligare en undersökning som kallas endoskopi för att diagnostisera din sjukdom och/eller utesluta malign sjukdom.

 • Om diarré uppkommer under behandlingen med Lansoprazol Teva, ska du omedelbart kontakta läkaren, eftersom Lansoprazol Teva har förknippats med något ökad förekomst av smittsam diarré.


 • Om läkaren har ordinerat dig Lansoprazol Teva utöver andra läkemedel avsedda för behandling av Helicobacter pylori-infektion (antibiotika) eller tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatisk sjukdom: läs även bipacksedlarna till dessa läkemedel noga.


 • Om du tar Lansoprazol Teva under lång tid (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kontrollera dig regelbundet. Du skall rapportera alla nya och ovanliga symtom och detaljer när du träffar din läkare.


Användning av en protonpumpshämmare som Lansoprazol Teva, särskilt under en period av mer än ett år, kan ge en något ökad risk för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för din läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Barn
Användning av Lansoprazol Teva rekommenderas inte till barn eftersom kliniska data är begränsade. Behandling av små barn under ett års ålder bör undvikas eftersom tillgängliga data inte har visat positiva effekter vid behandling av gastroesofageal refluxsjukdom.

Andra läkemedel och Lansoprazol Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala i synnerhet om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser, eftersom Lansoprazol Teva kan påverka det sätt på vilket dessa läkemedel verkar:

 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (används för behandling av infektioner)

 • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

 • teofyllin (används för behandling av astma)

 • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

 • fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatriska sjukdomar)

 • antacida (används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar)

 • sukralfat (används för att läka magsår)

 • johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom yrsel, svindel, trötthet och synstörningar förekommer ibland hos patienter som tar Lansoprazol Teva. Om du får sådana biverkningar skall du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lansoprazol Teva innehåller laktos, sackaros och aspartam.

Lansoprazol Teva innehåller laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Lansoprazol Teva innehåller en fenylalaninkälla (aspartam). Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. Hur du tar Lansoprazol Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

De munsönderfallande tabletterna ska sväljas.

Tabletterna går lätt sönder, så du bör hantera tabletterna varsamt. Ta inte i tabletterna med blöta händer eftersom tabletterna kan lösas upp.

Lägg tabletten på tungan och sug försiktigt. Tabletten löser snabbt upp sig i munnen och frisätter mikrogranulatkorn, som du ska svälja utan att tugga.

Du kan även svälja tabletten hel med ett glas vatten.

Läkaren kan instruera dig att ta tabletten med en spruta om du har stora svårigheter att svälja.

Följande anvisningar skall följas om administrering sker med spruta:
Det är viktigt att den valda sprutans lämplighet noggrant testas.

 • ta ut kolven ur sprutan (minst 5 ml spruta för 15 mg tabletten och 10 ml spruta för 30 mg tabletten)

 • placera tabletten i sprutcylindern

 • sätt tillbaka kolven i sprutan

 • för 15 mg tabletten: dra upp 4 ml kranvatten i sprutan

 • för 30 mg tabletten: dra upp 10 ml kranvatten i sprutan

 • vänd sprutan upp och ned och dra även upp 1 ml luft i den

 • skaka sprutan försiktigt i 10–20 sekunder tills tabletten är upplöst

 • innehållet kan tömmas direkt i munnen

 • fyll sprutan på nytt med 2–5 ml kranvatten för att spola ut resterna ur sprutan i munnen.


Om du tar Lansoprazol Teva en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bäst resultat om du tar Lansoprazol Teva genast på morgonen.

Om du tar Lansoprazol Teva två gånger per dag, bör du ta första dosen på morgonen och andra dosen på kvällen.

För att uppnå bästa resultat med läkemedlet bör du ta Lansoprazol Teva minst 30 minuter före intag av föda.

Dosen av Lansoprazol Teva beror på ditt tillstånd. Rekommenderade doser av Lansoprazol Teva för vuxna anges nedan. Läkaren ordinerar ibland en annan dos och kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå.

Behandling av halsbränna och sura uppstötningar: en 15 mg eller 30 mg tablett i 4 veckor. Om symtomen kvarstår skall du informera läkaren. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor, kontakta läkaren.

Behandling av sår i tolvfingertarmen: en 30 mg tablett varje dag i 2 veckor.

Behandling av sår i magsäcken: en 30 mg tablett varje dag i 4 veckor.

Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit): en 30 mg tablett varje dag i 4 veckor.

Förebyggande långtidsbehandling av refluxesofagit: en 15 mg tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg tablett varje dag.

Behandling av infektion av Helicobacter pylori: Rekommenderad dos är en 30 mg tablett i kombination med två olika antibiotika på morgonen och en 30 mg tablett i kombination med två olika antibiotika på kvällen. Behandlingen pågår vanligen varje dag i 7 dagar.

Rekommenderade kombinationer av antibiotika är:

 • 30 mg Lansoprazol Teva tillsammans med 250–500 mg klaritromycin och 1 000 mg amoxicillin

 • 30 mg Lansoprazol Teva tablett tillsammans med 250 mg klaritromycin och 400‑500 mg metronidazol.

Om du behandlas för infektion för att du har magsår, är det inte troligt att magsåret återkommer om behandlingen av infektionen lyckas. För att läkemedlet ska ha bästa möjlighet att verka, ska du ta det vid rätt tidpunkt och inte missa någon dos.

Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 30 mg tablett varje dag i 4 veckor.

Förebyggande av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 15 mg tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg tablett varje dag.

Zollinger-Ellisons syndrom: Rekommenderad dos är två 30 mg tabletter varje dag till att börja med, därefter beroende på hur du svarar på Lansoprazol Teva, bestämmer läkaren vilken dos som är bäst för dig.

Barn: Lansoprazol Teva tablett skall inte ges till barn.

Ta alltid Lansoprazol Teva tablett enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har tagit för stor mängd av Lansoprazol Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lansoprazol Teva

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte strax är tid att ta nästa dos. Om detta inträffar, hoppa över den missade dosen och ta de andra tabletterna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Lansoprazol Teva

Avbryt inte behandlingen i förtid om dina symtom har förbättrats. Du är kanske inte helt återställd och sjukdomen kan återkomma om du inte avslutar behandlingskuren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar är allergiska reaktioner som kräver omedelbar sjukvård:

 • Angioödem; du ska uppsöka läkare omedelbart om du upplever symtom på angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive chock. Symtom på en överkänslighetsreaktion kan omfatta feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

 • mycket allvarliga hudreaktioner med rodnad, blåsbildning, allvarlig inflammation och hudavfall

Om du upplever något av följande någon gång under din behandling, sluta ta dina tabletter och kontakta din läkare omgående:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • diarré

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • njurproblem

 • bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

 • leverinflammation (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)

 • candidainfektion (svampinfektion, kan drabba hud eller slemhinnor)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Lansoprazol Teva kan orsaka minskat antal vita blodkroppar så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller urinvägsbesvär skall du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • om du använder Lansoprazol Teva i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov

 • hudutslag, eventuellt med smärta i lederna

Detta är mycket allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut sjukvård eller inläggning på sjukhus.

Följande biverkningar har rapporterats med de ungefärliga frekvenser som anges nedan:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, yrsel

 • förstoppning, magsmärtor, illamående eller kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals

 • godartade polyper i magsäcken

 • hudutslag, klåda

 • förändrade värden från leverfunktionsprov

 • trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • depression

 • led- eller muskelsmärta

 • vätskeansamling eller svullnad

 • förändrat antal blodkroppar

 • en något ökad risk för höft-, handleds- eller kotfrakturer om Lansoprazol Teva används längre än ett års tid.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • feber

 • rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel

 • smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)

 • hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

 • ljuskänslighet

 • håravfall

 • myrkrypningar (parestesi), darrning

 • anemi (blekhet)

 • bröstsvullnad hos män, impotens

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • inflammation i munnen (stomatit)

 • kolit (inflammation i tarmen)

 • förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol- och triglyceridnivåer

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • synhallucinationer

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lanzoprazol Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är lansoprazol.
  Varje 15 mg munsönderfallande tablett innehåller 15 mg lansoprazol.
  Varje 30 mg munsönderfallande tablett innehåller 30 mg lansoprazol.

 • Övriga innehållsämnen är sockersfärer (sackaros och majsstärkelse), hypromellos, talk, magnesiumkarbonat, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), trietylcitrat, titandioxid (E 171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat, majsstärkelse, aspartam, jordgubbsarom och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lansoprazol Teva 15 mg: Vit till benvit, rund, plan tablett med fasade kanter. Märkt med ”15” på ena sidan av tabletten och är omärkt på andra sidan. Varje munsönderfallande tablett innehåller vita till gråaktiga magsaftresistenta granulatkorn.
Lansoprazol Teva 30 mg: Vit till benvit, rund, plan tablett med fasade kanter. Märkt med ”30” på ena sidan av tabletten och är omärkt på andra sidan. Varje munsönderfallande tablett innehåller vita till gråaktiga magsaftresistenta granulatkorn.

Lansoprazol Teva finns tillgängliga i aluminium- aluminiumblisterförpackningar:
15 mg: 1, 7, 14, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 98 & 100 munsönderfallande tabletter.
30 mg: 1, 2, 7, 14, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 98 & 100 munsönderfallande tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-01-09