Lansoprazol Pensa

Enterokapsel, hård 30 mg Lansoprazol 56 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

55:33

Köp via recept
Används ej i mer än 14 dagar utan kontakt med läkare.

EAN: 07046260886674

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lansoprazol Pensa

15 mg, 30 mg enterokapslar, hårda
Lansoprazol
sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lansoprazol Pensa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Pensa
3. Hur du tar Lansoprazol Pensa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lansoprazol Pensa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lansoprazol Pensa är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Lansoprazol Pensa är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.

Läkaren kan ordinera Lansoprazol Pensa för följande indikationer:

 • behandling av sår i magsäck och tolvfingertarm

 • behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit)

 • förebyggande av refluxesofagit

 • behandling av halsbränna och sura uppstötningar

 • behandling eller förebyggande av sår i magsäck eller tolvfingertarm hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

 • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

Lansoprazol som finns i Lansoprazol Pensa kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterliggare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Pensa

Ta inte Lansoprazol Pensa:

 • om du är allergisk mot lansoprazol eller mot något annat innehållsämne i Lansoprazol Pensa (anges i avsnitt 6).

 • om du tar ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen atazanavir (används för behandling av hiv).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Lansoprazol Pensa:

 • om du har allvarlig leversjukdom. Läkaren kan behöva justera din dos.

 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Lansoprazol Pensa som minskar magsyran.

 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Lansoprazol Pensa. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Läkaren kan göra eller ha gjort ytterligare en undersökning som kallas endoskopi för att diagnostisera din sjukdom och/eller utesluta malign sjukdom.

Om diarré uppkommer under behandlingen med Lansoprazol Pensa, ska du omedelbart kontakta läkaren, eftersom Lansoprazol Pensa har förknippats med en något ökad förekomst av smittsam diarré.

Om läkaren har ordinerat dig Lansoprazol Pensa tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatisk sjukdom: läs även bipacksedlarna till dessa läkemedel noga.

Användning av protonpumpshämmare som Lansoprazol Pensa och särskilt om du använder Lansoprazol Pensa i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Om du tar Lansoprazol Pensa under lång tid (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kontrollera dig regelbundet. Du skall rapportera alla nya och ovanliga symtom och detaljer när du träffar din läkare.

Andra läkemedel och Lansoprazol Pensa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala i synnerhet om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser, eftersom Lansoprazol Pensa kan påverka det sätt på vilket dessa läkemedel verkar:

 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (används för behandling av infektioner)

 • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

 • teofyllin (används för behandling av astma)

 • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

 • fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatriska sjukdomar)

 • antacida (syraneutraliserande medel som används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar)

 • sukralfat (används för att läka magsår)

 • johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression).

Lansoprazol Pensa med mat och dryck

För att uppnå bästa resultat med läkemedlet bör du ta Lansoprazol Pensa minst 30 minuter före intag av föda.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom yrsel, svindel, trötthet och synstörningar förekommer ibland hos patienter som tar Lansoprazol Pensa. Om du får sådana biverkningar skall du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lansoprazol Pensa innehåller sackaros

Lansoprazol Pensa innehåller även sackaros. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Lansoprazol Pensa

Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Om du tycker att det är svårt att svälja kapslarna kan läkaren ge dig råd om andra sätt att ta läkemedlet. Du får inte krossa eller tugga dessa kapslar eller innehållet i en tömd kapsel, eftersom detta hindrar dem att fungera som de ska.

Om du tar Lansoprazol Pensa en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Lansoprazol Pensa genast på morgonen.

Om du tar Lansoprazol Pensa två gånger per dag, bör du ta första dosen på morgonen och andra dosen på kvällen.

Dosen av Lansoprazol Pensa beror på ditt tillstånd. Vanliga doser av Lansoprazol Pensa för vuxna anges nedan. Läkaren ordinerar ibland en annan dos och kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå.

Behandling av halsbränna och sura uppstötningar: en 15 mg eller 30 mg kapsel varje dag i 4

veckor. Om symtomen kvarstår skall du informera läkaren. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor, kontakta läkaren.

Behandling av sår i tolvfingertarmen: en 30 mg kapsel varje dag i 2 veckor.

Behandling av sår i magsäcken: en 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor.

Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit) en 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor.

Förebyggande långtidsbehandling av refluxesofagit: en 15 mg kapsel varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg kapsel varje dag.

Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor.

Förebyggande av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 15 mg kapsel varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg kapsel varje dag.

Zollinger-Ellisons syndrom: Vanlig dos är två 30 mg kapslar varje dag till att börja med, därefter beroende på hur du svarar på behandlingen, bestämmer läkaren vilken dos som är bäst för dig.

Användning för barn

Lansoprazol Pensa skall inte ges till barn.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Om du har tagit för stor mängd av Lansoprazol Pensa

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lansoprazol Pensa

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte strax är tid att ta

nästa dos. Om detta inträffar, hoppa över den missade dosen och ta de andra kapslarna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du slutar att ta Lansoprazol Pensa

Avbryt inte behandlingen i förtid om dina symtom har förbättrats. Du är kanske inte helt återställd och sjukdomen kan återkomma om du inte avslutar behandlingskuren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lansoprazol Pensa orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar är vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

 • huvudvärk, yrsel

 • diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals

 • hudutslag, klåda

 • förändrade värden från leverfunktionsprov

 • trötthet

 • godartade polyper i magsäcken.

Följande biverkningar är mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

 • depression

 • led- eller muskelsmärta

 • vätskeansamling eller svullnad

 • förändrat antal blodkroppar.

 • höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Lansoprazol Pensa används i höga doser och under längre tid).

Följande biverkningar är sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

 • feber

 • rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel

 • smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)

 • hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

 • ljuskänslighet

 • håravfall

 • myrkrypningar (parestesi), darrning

 • anemi (blekhet)

 • njurproblem

 • bukspottkörtelinflammation

 • leverinflammation (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)

 • bröstsvullnad hos män, impotens

 • candidainfektion (svampinfektion, kan drabba hud eller slemhinnor)

 • angioödem. Du skall omedelbart uppsöka läkare om du får symtom på angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

Följande biverkningar är mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

 • allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive chock. Symtom på en överkänslighetsreaktion kan omfatta feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

 • inflammation i munnen (stomatit)

 • kolit (inflammation i tarmen)

 • förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol- och triglyceridnivåer

 • mycket allvarliga hudreaktioner med rodnad, blåsbildning, allvarlig inflammation och hudavfall

 • i mycket sällsynta fall kan Lansoprazol Pensa orsaka minskat antal vita blodkroppar så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller vattenkastningsbesvär skall du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos).

Ingen känd frekvens

 • Om du använder Lansoprazol Pensa i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov

 • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna

 • Synhallucinationer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lansoprazol Pensa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Blister: Förvaras vid högst 25 °C.

Plastburk: Förvaras vid högst 30 °C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges efter EXP på blistret/etiketten och efter Utg.dat. på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är lansoprazol

 • Övriga innehållsämnen är:

  Kapsel: hypromellos (E 464), talk, titandioxid (E 171), metakrylsyra – etylakrylatkopolymer (1:1), trietylcitrat, sockersfärer (sackaros och majsstärkelse)

  Kapselhölje: titandioxid (E 171), gelatin, renat vatten.

  Märkbläck: shellack och svart järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Lansoprazol Pensa 15 mg: Ogenomskinlig, hård, vit kapsel.

Varje kapsel är märkt ”LAN 15” och innehåller vita till beiga enterodragerade granulatkorn.

Lansoprazol Pensa 30 mg: Ogenomskinlig, hård, vit kapsel.

Varje kapsel är märkt ”LAN 30” och innehåller vita till beiga enterodragerade granulatkorn.

Förpackningsstorlekar:

15 mg

7, 14, 28, 42 och 56 enterokapslar i blisterförpackning

56 (2x28) och 100 (2x50) enterokapslar i plastburk

30 mg

7, 14, 28, 42 och 56 enterokapslar i blisterförpackning

28, 56 (2x28) och 100 (2x50) enterokapslar i plastburk

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pensa Pharma AB

Birger Jarlsgatan 22

114 34 Stockholm

Tillverkare

Esteve Pharmaceuticals, S. A.

San Marti 75-97, Polígono Industrial

08107 Martorelles (Barcelona)

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet

DK, NO och SE: Lansoprazol Pensa

DE: Lansoprazol Apomed


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-11-19