Lamisil

Kräm 1 % Terbinafin 15 gram

124:-

Ord. butikspris 139:-

Webbpris

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Mot svamp mellan tårna och i ljumsken. Fotsvamp behandlas i 1 vecka, ljumsksvamp i 2 veckor. Passar torra fötter. Från 12 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046260697997

Läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Lamisil kräm

1%
Terbinafinhydroklorid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom två veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD LAMISIL KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM
3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR LAMISIL KRÄM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD LAMISIL KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Lamisil kräm används för behandling av fotsvamp mellan tårna och svampinfektion i ljumsken (även candida). Krämen kan även ordineras av läkare för annat användningsområde

Lamisil kräm blockerar en reaktion i svampens ämnesomsättning, vilket gör att svampen dör och infektionen kan läka ut fortare.

2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM

Använd inte Lamisil kräm

  • om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).

Var särskilt försiktig med Lamisil kräm

Krämen kan irritera ögonen. Om kräm av misstag kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rinnande vatten.

Lamisil kräm är inte avsedd för behandling av svampinfektion i naglarna. Om du misstänker att du har en svampinfektion i naglarna (t.ex. missfärgning eller förtjockning av nageln), kontakta läkare.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Begränsad erfarenhet vid användning under graviditet.

Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Lamisil kräm under amningstiden annat än på bestämd ordination från läkare. Spädbarn bör inte komma i kontakt med behandlade hudpartier, inklusive brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamisil har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Lamisil kräm

Lamisil kräm innehåller cetylalkohol och stearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL KRÄM

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersional. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och barn från 12 år och uppåt:

Fotsvamp mellan tårna:

1 gång dagligen under en vecka.

Svampinfektion och candida i ljumsken:

1 gång dagligen under två veckor

Symtomen försvinner vanligtvis efter några dagar och huden läks helt efter någon tid, men det är viktigt att fullfölja behandlingen för att inte få återfall. Har symtomen inte börjat försvinna inom två veckor efter att behandlingen med Lamisil kräm påbörjats, bör du kontakta din läkare, eftersom dina besvär kan ha orsakats av något annat än svampinfektion.

Lamisil kräm rekommenderas inte för barn under 12 år utan läkarordination.

Bruksanvisning

Rengör och torka angripna områden noggrant innan Lamisil kräm används. Lägg ett tunt lager kräm på och omkring angripen hud och gnid in lätt.

Tvätta händerna efter behandlingen så att inte krämen av misstag kommer i ögonen.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag. kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Lamisil kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. En del kan drabbas av hudrodnad, klåda, hudflagor, smärta, irritation, pigmentsförändringar, skorv eller sveda i de behandlade områdena. Dessa symtom är vanligtvis lindriga men informera ändå din läkare om sådana symtom uppträder eftersom de kan vara tecken på en allergi, framför allt vid utslag, blåsor och nässelfeber.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudfjällning, klåda

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudskada, skorv, hudförändring, pigmenteringsrubbning, hudrodnad, smärta, irritation och brännande känsla på huden där krämen applicerats.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Torr hud, kontakteksem, eksem.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, utslag

Om du av misstag får krämen i ögonen kan terbinafin verka irriterande på ögonen. I sällsynta fall kan den underliggande svampinfektionen försämras.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR LAMISIL KRÄM SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. 1 g kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit.

Lamisil kräm finns i aluminiumtub invändigt belagd med lack eller i laminerad aluminiumtub med polyeten på insidan, med eller utan aluminiummembran och försluten med skruvlock av polypropylen.

Lamisil är förpackad i tuber i storlekarna 7,5 g, 15 g och 30 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark

Tel: 020-100579


Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-08-12

Upptäck flera produkter inom

Fot- och nagelsvamp Händer och fötter Fotvård