Ladiva 226 mg

Hallonbladsextrakt, kapsel, hård, 8 st

88:-

Ord. butikspris 104:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Indikationerna för traditionellt växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

LaDiva är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av lättare kramper i samband med menstruationsbesvär. Skonsamt och naturligt alternativ. Hallonbladsextrakt har används i årtionden för lindring av smärta och sammandragningar vid menstruation.

Jämförpris 13:-/ST

EAN: 03831061010762

Kategorier:

Mensvärk
Värk

Varje hård kapsel innehåller 226 mg torrt extrakt av Rubus idaeus L., folium (hallonblad), motsvarande 678-1130 mg torkade hallonblad. Extraktionsmedel: vatten. Övriga hjälpämnen är: - kapselinnehåll: cellulosa (mikrokristallin), talk, magnesiumstearat, majsstärkelse, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri) - kapselhölje, underdel: hypromellos, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) - kapselhölje, lock: hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Tag 3 - 4 kapslar per dag vid mensvärk

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ladiva

hårda kapslar
torrt extrakt av hallonblad

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

Kontakta läkare om symptomen kvarstår under användningen av läkemedlet eller om biverkningar uppträder som inte nämns i denna bipacksedel.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ladiva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ladiva
3. Hur du tar Ladiva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ladiva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ladiva är och vad det används för

Ladiva innehåller extrakt av hallonblad.

Traditionellt växtbaserat läkemedel för symptomatisk lindring av lättare kramper i samband med menstruation hos vuxna kvinnor. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du tar Ladiva

Ta inte Ladiva

- om du är allergisk mot hallonbladsextrakt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ladiva.

Patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion:

På grund av brist på data i dessa patientgrupper kan en dosrekommendation inte fastställas.

Barn och ungdomar

Användning hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts på grund av otillräckliga data.

Andra läkemedel och Ladiva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkemedel kan ibland påverka varandra om de används samtidigt. Inga sådana interaktioner har rapporterats för Ladiva.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Säkerhet under graviditet har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning

Säkerhet under amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Fertilitet

Inga studier har gjorts på effekten på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Ladiva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Vuxna kvinnor

Rekommenderad dos är en kapsel upp till 3 till 4 gånger dagligen med vatten.

Patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion:

På grund av brist på data från dessa patientgrupper kan ingen dosrekommendation ges.

Administreringssätt

Svälj kapslarna med vatten.

Användningstid

Kontakta läkare om symptomen kvarstår längre än 7 dagar vid användning av läkemedlet.

Användning för barn och ungdomar

Användning hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts på grund av otillräckliga data.

Om du har tagit för stor mängd av Ladiva

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Ladiva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta den vanliga dosen vid den vanliga tiden.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Det finns inga kända biverkningar. Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Ladiva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det aktiva innehållsämnet är hallonbladsextrakt.

Varje hård kapsel innehåller 226 mg torrt extrakt av Rubus idaeus L., folium (hallonblad), motsvarande 678-1130 mg torkade hallonblad.

Extraktionsmedel: vatten.

Övriga hjälpämnen är:

- kapselinnehåll: cellulosa (mikrokristallin), talk, magnesiumstearat, majsstärkelse, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri)

- kapselhölje, underdel: hypromellos, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172)

- kapselhölje, lock: hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ladiva är hårda kapslar med ljusrosa underdel och beigefärgat lock, och är fyllda med ett ljusbrunt pulver.

Ladiva tillhandahålls i kartonger med 1 eller 2 PVC/PVDC-aluminiumblister. Förpackningsstorlek: 8 eller 16 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Innehavare av registrering för försäljning

Medis GmbH

Europaring F15

2345 Brunn am Gebirge

Österrike

Tillverkare

Medis, d.o.o.

Brnčičeva ulica 1

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovenien

med tillverkningsstället:

Brnčičeva ulica 3,

1231 Ljubljana- Črnuče,

Slovenien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Ladiva: Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Ungern, Norge, Polen, Spanien, Slovakien, Sverige, Slovenien.


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-30


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar